446/2000

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuodelta 1998 myönnetyille uuhipalkkioille sekä vuodelta 1999 myönnetyille nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle maksettavasta tasaustuesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2, 3 ja 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2799/98 säädettyä tasaustukea uuhipalkkioille vuodelta 1998 sekä nautaeläinpalkkioille ja peltokasvien tuelle vuodelta 1999.

Uuhipalkkioiden ja nautaeläinpalkkioiden tasaustuen ensimmäisen erän enimmäismäärä on vahvistettu euron muuntokursseista kansalliseksi rahayksiköksi tai 1 ja 3 päivänä tammikuuta 1999 sovellettavista valuuttakursseista johtuvien tasaustukien enimmäismäärän vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 755/1999.

Peltokasvien tuen tasaustuen ensimmäisen erän enimmäismäärä on vahvistettu euron muuntokursseista kansalliseksi rahayksiköksi tai 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen sovellettavista valuuttakursseista johtuvien tasaustukien enimmäismäärän vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1639/1999.

2 §
Tasaustuen perusteet

Tasaustukea maksetaan lisäkorvauksena ilman eri hakemusta niille tuen saajille, joille on vuodelta 1998 myönnetty uuhipalkkiota taikka uuhien lisäpalkkiota luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavalla alueella kasvatetuista uuhista tai niille tuen saajille, joille on vuodelta 1999 myönnetty sonnipalkkiota, kuohitun sonnin palkkiota, emolehmäpalkkiota, laajaperäisyyslisää tai peltokasvien tukea yleisessä tai yksinkertaistetussa järjestelmässä.

Tasaustuki maksetaan tukien hallinnoinnissa ja valvonnassa käytettävässä keskusrekisterissä olevien myönnettyjä palkkioita ja tukia koskevien tietojen perusteella.

Tasaustukea ei makseta, jos sen määrä tuen saajaa ja tukivuotta kohti olisi alle 20 markkaa.

3 §
Tasaustuen määrä

Tasaustukea maksetaan vahvistetun enimmäismäärän asettamissa rajoissa siten, että myönnetty palkkio tai peltokasvien tuki kerrotaan seuraavilla kertoimilla:

Palkkiolaji kerroin
uuhipalkkio 0,01668
uuhien lisäpalkkio 0,03263
sonnipalkkio 0,01420
kuohitun sonnin palkkio 0,01420
emolehmäpalkkio 0,01608
laajaperäisyyslisä 0,01397
peltokasvien tuki 0,01354
4 §
Maksatuslupa

Maa- ja metsätalousministeriö päättää luvan antamisesta tasaustuen maksamiseen.

5 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen tasaustukea koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

6 §
Tarkemmat säännökset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia säännöksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2799/98; EYVL N:o L 349, 24.12.1998, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 755/1999; EYVL N:o L 98, 13.4.1999, s. 8
Komission asetus (EY) N:o 1639/1999; EYVL N:o L 194, 27.7.1999, s. 33

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.