428/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 10, 11 ja 19 §:n nojalla:

1 §

Koronmaksajalla on oikeus jättää korkotulon lähdevero perimättä korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) 3 §:ssä tarkoitetusta korkotulosta silloin, kun korko maksetaan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle tai seurakunnalle taikka sellaiselle tilille, jonka haltijan luotettavasti osoitetaan olevan tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitettu rekisteröity yhteisö, yhtymä tai yhteisetuus.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava koronmaksajalle sellainen selvitys kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa asetuksessa (1305/1996) säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitystä ei tarvitse esittää silloin, kun korko maksetaan talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslain (726/1988) 2 §:ssä tarkoitetulle obligaatiolainalle.

2 §

Lähdevero suoritetaan asianomaista tilillepanokorttia käyttäen sen lääninveroviraston postisiirtotilille, jonka virka-alueella koronmaksajan kotikunta on. Tilillepanokorttiin on merkittävä siinä vaaditut tiedot.

3 §

Koronmaksajan on vuosittain viimeistään helmikuun 15 päivänä annettava 2 §:ssä tarkoitetulle lääninverovirastolle vuosi-ilmoitus, josta ilmenee:

1) edellisen kalenterivuoden aikana maksettujen korkotulon lähdeverolain 3 §:ssä tarkoitettujen korkojen yhteismäärä,

2) edellä tarkoitetuista koroista perittyjen lähdeverojen yhteismäärä,

3) rajoitetusti verovelvollisille maksettujen korkojen yhteismäärä,

4) niiden yleisesti verovelvollisille maksettujen korkojen yhteismäärä, josta lähdeveroa ei ole peritty.

Osuuskuntalaissa (247/1954) tarkoitetun lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan ja perustamansa huoltokonttorin osalta työnantajan on vuosi-ilmoituksessaan ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi niiden talletusten yhteismäärä vuoden lopussa, joista on perittävä lähdevero.

Koron maksajan on lääninveroviraston kehotuksesta ilmoitettava 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen koronsaajien nimet ja kotipaikat sekä kullekin maksetun koron määrä.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan on vuosi-ilmoituksessa lisäksi ilmoitettava liikkeeseen laskemansa joukkovelkakirjalainan ehdot sekä huoltokonttoritalletukselle korkoa maksavan työnantajan ja osuuskuntalaissa tarkoitetun lainausliikettä harjoittavan osuuskunnan talletustoiminnassa noudatettavat tiliehdot.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan korkotulon lähdeverosta 4 päivänä tammikuuta 1991 an nettu asetus (4/1991) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2000

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.