412/2000

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2000

Liikenneministeriön asetus auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta

Liikenneministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 108 §:n 3 momentin 9 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/1992:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittausta tyyppihyväksyntää varten. Tyyppihyväksyntä haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta.

2 §
Mittauksen suorittaja

Mittaus on suoritettava puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jolla on riittäväksi katsottava ja asianmukainen mittauslaitteisto.

3 §
Henkilöautonrenkaan nastan pistovoiman mittaus

1. Henkilöautonrenkaan nastan pistovoima mitataan nastan ollessa asennettuna kahta yleistä merkkiä edustavaan talvirenkaaseen, jotka on suunniteltu mittauksen kohteena olevan kokoisille nastoille. Tutkimuslaitos valitsee molemmista rengasmerkeistä mittaukseen kaksi rengasta siten, että toinen näistä on kantavuudeltaan enintään 500 kg ja toinen yli 500 kg. Kantavuudeltaan enintään 500 kg:n rengas valitaan kokovaihtoehdoista: 155/80R13 tai 175/65R14. Kantavuudeltaan yli 500 kg:n rengas valitaan kokovaihtoehdoista: 185/65R14, 175/80R14 tai 195/65R15. Renkaat toimitetaan tutkimuslaitokselle normin mukaisille vanteille asennettuina. Testattavien renkaiden tulee olla vähintään 2 viikkoa vanhoja.

2. Mittaus suoritetaan seuraavin edellytyksin:

a) nastojen ulkonema mitataan ennen pistovoiman mittaamista; ulkoneman tulee olla 1,2 ± 0,1 mm;

b) renkaan ilmanpaineen tulee olla 200 kPa;

c) tutkimuslaitos suorittaa tai valvoo mitattavien nastojen asennuksen;

d) mittaus suoritetaan aikaisintaan yhden ja viimeistään kahden vuorokauden kuluttua nastoituksesta;

e) mittauslämpötila on 20 ± 2 °C; ja

f) kulutuspinnan kummaltakin reunalta mitataan 10 peräkkäistä nastaa, jos ei ole erityistä syytä mitata nastoja laajemmalta alueelta.

3. Mittaus suoritetaan seuraavalla tavalla:

a) pyörään kohdistetaan kuormitus, jonka suuruus on 70 % renkaan kantavuudesta;

b) kuormituksen suunta on yhdensuuntainen nastan kautta kulkevan pyörän säteen kanssa ja kohtisuoraan tienpintaa kuvaavaa tasoa vasten; ja

c) mittaus suoritetaan staattisena nasta painuneena renkaan kulutuspinnan tasolle, mittaussuuntana kuormituksen suunta.

4. Pistovoimaksi katsotaan näin mitattujen voimien keskiarvo. Ulkonemaksi katsotaan mitattujen nastojen ulkonemien keskiarvo. Ulkoneman poiketessa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) 37 §:n arvoista määritetään pistovoima seuraavalla tavalla:

F = Fm x us / um, jossa

Fm = mitattujen pistovoimien keskiarvo

us = sallittu ulkoneman keskiarvo

um = mitattujen ulkonemien keskiarvo

Henkilöauton nastan pistovoima on edellä mainitulla tavalla laskettujen neljän renkaan pistovoimien keskiarvo.

4 §
Kevyen kuorma-autonrenkaan ja kuorma- autonrenkaan nastan pistovoiman mittaus

1. Kevyen kuorma-autonrenkaan ja kuor-ma-autonrenkaan nastan pistovoima mitataan yhdestä tai useammasta renkaasta. Kevyen kuorma-autonrenkaan koko on 185R14C8 ja kuorma-autonrenkaan koko 295/80R22.5 tai vastaava. Tutkimuslaitos valitsee renkaat yleistä merkkiä edustavista renkaista, jotka on suunniteltu mittauksen kohteena olevan kokoisille nastoille.

2. Mittaus suoritetaan seuraavin edellytyksin:

a) nastojen ulkonema mitataan ennen pistovoiman mittaamista; ulkoneman tulee olla kevyen kuorma-auton renkaissa 1,2 ± 0,1 mm ja kuorma-auton renkaissa 1,5 ± 0,2 mm;

b) renkaan ilmanpaineen tulee olla kevyen kuorma-auton renkaissa 300 kPa ja kuorma-auton renkaissa mitattavan renkaan kuormitusta vastaava;

c) nastareiät porataan tarvittaessa hakijan ohjeiden mukaisesti ja tutkimuslaitos asentaa nastat tai hakija asentaa ne tutkimuslaitoksen valvonnassa.

3. Mittausolosuhteet ovat samat ja mittaus sekä mahdollinen laskenta suoritetaan samal- la tavalla kuin 3 §:ssä säädetään.

5 §
Tietylle renkaalle tarkoitettu nasta

Jos nasta on kooltaan tai muilta pistovoimaan vaikuttavilta ominaisuuksiltaan poikkeava ja tarkoitettu vain tietylle rengasmerkille tai -koolle, voidaan nasta testata siihen yhteensopivan renkaan kanssa noudattaen muilta osin 3 ja 4 §:n säännöksiä. Näin mitatun nastan tyyppihyväksyntä on voimassa vain käytettäessä nastaa siihen yhteensopivan renkaan kanssa.

6 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000. Asetuksen 3 §:n 2 momentin b kohtaa sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2005.

2. Asetus koskee tyyppihyväksyntöjä, joita haetaan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

3. Tällä asetuksella kumotaan auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annettu liikenneministeriön päätös (122/1993) lukuun ottamatta sen 3 §:n 2 momentin b kohtaa, jota sovelletaan tämän asetuksen 3 §:n 2 momentin b kohdan sijasta 31 päivään joulukuuta 2004 saakka.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.