381/2000

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty pääministerin esittelystä, säädetään julkisen arvonannon osoituksista 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1215/1999) 2 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin arvonimiasioihin, jotka valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) mukaan kuuluvat valtioneuvoston kanslian toimialaan.

2 §
Arvonimet

Valtioneuvoston kansliasta esiteltävät arvonimet on lueteltu liitteessä 1.

3 §
Yleiset edellytykset ja rajoitukset arvonimen myöntämiselle

Arvonimen saajan tulee olla hyvämaineinen ja nuhteeton. Tämän selvittämiseksi pyydetään rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n 2 kohdassa tarkoitetut henkilöä koskevat tiedot.

Henkilö ei voi itse esittää itselleen arvonimeä.

Arkkiatrin arvonimi voi olla samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä. Pitäjänneuvoksen arvonimi voi olla kunnassa samanaikaisesti vain yhdellä henkilöllä.

4 §
Esitys arvonimen myöntämisestä

Arvonimeä koskeva hakemus on osoitettava tasavallan presidentille. Esityksen voivat tehdä yksityiset henkilöt tai yhteisöt.

Esitys on tehtävä kirjallisesti. Siihen on liitettävä:

1) arvonimen saajaksi esitettävän henkilön ansioluettelo tai nimikirjanote, josta käy ilmi selvitys virka-, työ- tai muusta palvelussuhteesta;

2) esityksen tekijän antama sitoumus arvonimestä perittävän leimaveron suorittamisesta;

3) yhdistyksen ja yhteisön osalta ote tai oikeaksi todistettu jäljennös esitykseen liittyvistä päätöspöytäkirjoista; sekä

4) esityksen tekijän ja arvonimen saajaksi esitettävän yhteystiedot.

5 §
Arvonimiasioiden käsittely

Valtioneuvoston kanslia pyytää arvonimiesityksestä lausunnon asianomaiselta lääninhallitukselta ja poliisiviranomaiselta, verohallitukselta sekä muilta tarpeelliseksi katsomiltaan viranomaisilta.

Arvonimiasioiden käsittelyä varten valtioneuvoston kansliassa on arvonimilautakunta, joka antaa arvonimiasiasta lausuntonsa tasavallan presidentille.

Arvonimestä annetaan toimituskirjana tasavallan presidentin avoin kirje, josta peritään leimaveroa siten kuin leimaverolaissa (662/1943) säädetään.

6 §
Arvonimilautakunta

Arvonimilautakunnan puheenjohtajana toimii pääministeri ja lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Arvonimilautakunnan jäseneksi ei voida nimittää henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 66 vuotta. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa yhteiskunnallisten asioiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän erityisen hyvää asiantuntemusta.

Jos arvonimilautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen edellisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Arvonimilautakunnan jäsenelle voidaan pyynnöstä myöntää ero.

Arvonimilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

7 §
Uudet arvonimet

Tämän asetuksen 2 §:n estämättä voi 4 §:ssä tarkoitettu esitys koskea myös uutta arvonimeä. Tällöin 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maksusitoumuksen tulee kattaa arvonimestä perittäväksi tuleva leimavero.

8 §
Arvonimen peruuttaminen

Arvonimen haltija voi menettää arvonimen, jos hänet tuomitaan yli yhden vuoden vankeusrangaistukseen.

9 §
Presidentin poikkeamisoikeus

Tasavallan presidentti voi poiketa siitä, mitä 4 §:ssä ja 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, lukuun ottamatta mitä 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa leimaveron suorittamista koskevasta sitoumuksesta säädetään.

10 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 6 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen ensimmäisellä kerralla nimitetyistä arvonimilautakunnan jäsenistä kolme tulee erovuoroon kolmen vuoden kuluttua nimityksestä ja heidän tilalleen nimitetään jäsenet täydeksi kuuden vuoden toimikaudeksi.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevien arvonimihakemusten osalta voidaan poiketa siitä, mitä 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa säädetään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministerin estyneenä ollessa
Ministeri Jan-Erik Enestam

LIITE 1

Arvonimet ryhmä 1

valtioneuvos

vuorineuvos

Arvonimet ryhmä 2

energianeuvos

erikoislähettiläs ja täysivaltainen

ministeri

kauppaneuvos

liikenneneuvos

maanviljelysneuvos

matkailuneuvos

merenkulkuneuvos

metsäneuvos

ministeri

teollisuusneuvos

valtiopäiväneuvos

viestintäneuvos

ylipormestari

Arvonimet ryhmä 3

apteekkineuvos

insinöörineuvos

vakuutusneuvos

yrittäjäneuvos

Arvonimet ryhmä 4

kaupunginjohtaja

kaupunkineuvos

Arvonimet ryhmä 5

arkkiatri

laamanni

maaneuvos

patenttineuvos

rakennusneuvos

Arvonimet ryhmä 6

kanslianeuvos

lehdistöneuvos

maakuntaneuvos

professori

sairaalaneuvos

Arvonimet ryhmä 7

budjettineuvos

eläinlääkintöneuvos

eräneuvos

hallitusneuvos

kalastusneuvos

kenttäpiispa

kunnallisneuvos

liikuntaneuvos

lääkintöneuvos

maanmittausneuvos

metsätalousneuvos

museoneuvos

poliisineuvos

pääkonsuli

satamaneuvos

verotusneuvos

Arvonimet ryhmä 8

elokuvaneuvos

järjestöneuvos

kalatalousneuvos

kamarineuvos

kaupallinen neuvos

kihlakunnanneuvos

kiinteistöneuvos

kirjastoneuvos

kotiseutuneuvos

kotitalousneuvos

kotiteollisuusneuvos

kouluneuvos

kunnanjohtaja

käsityöneuvos

luotsineuvos

lähetystöneuvos

musiikkineuvos

opetusneuvos

pitäjänneuvos

pormestari

puutarhaneuvos

revisioneuvos

seurakuntaneuvos

sosiaalineuvos

talousneuvos

teatterineuvos

terveydenhuoltoneuvos

uittoneuvos

Arvonimet ryhmä 9

yliagronomi

yliarkkitehti

yli-insinööri

yli-intendentti

ylimetsänhoitaja

Arvonimet ryhmä 10

konsuli

lähetystösihteeri

taloustirehtööri

ylikamreeri

ylirakennusmestari

Arvonimet ryhmä 11

rehtori

varakonsuli

Arvonimet ryhmä 12

yliopettaja

Arvonimet ryhmä 13

asessori

eläinlääkintöasessori

lehtori

Arvonimet ryhmä 14

intendentti

kamreeri

postimestari

rovasti

sotakamreeri

Arvonimet ryhmä 15

lentokapteeni

Arvonimet ryhmä 16

director cantus

director musices

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.