375/2000

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2000

Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

kumotaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/1951) 18 §, 73 §:n 2 ja 3 momentti, 74, 75 ja 81 §, 83 §:n 1 momentti ja 84 §,

sellaisina kuin niistä ovat 73 §:n 2 momentti asetuksessa 20/1998, 74 § asetuksessa 479/1971 ja mainitussa asetuksessa 20/1998 sekä 75, 81 ja 84 § asetuksessa 1265/1992, sekä

muutetaan 17 §, 50 §:n 1 momentti, 51, 72 ja 76 §, 87 §:n 3 momentti ja 91 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 17 § mainitussa asetuksessa 1265/1992, 50 §:n 1 momentti ja 51 § asetuksessa 1361/1988, 72 § asetuksissa 915/1976 ja 920/1996, 87 §:n 3 momentti asetuksessa 1729/1991 ja 91 §:n 1 momentti mainitussa asetuksessa 20/1998, seuraavasti:

17 §

Jos asevelvollinen osallistuu muun kuin sen sotilasläänin kutsuntaan, jonka valvontaan hän kuuluu, 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös voidaan tehdä sanotussa kutsuntatilaisuudessa. Päätöksestä ilmoitetaan valvovan sotilasläänin esikunnalle.

50 §

Vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen hakevan on liitettävä hakemukseensa pääesikunnan määräämä selvitys.


51 §

Pääesikunta vahvistaa palvelukseen otettavien vapaaehtoisten lukumäärän ja antaa tarkempia määräyksiä vapaaehtoisten ottamisesta palvelukseen.

72 §

Aluevalvojana toimii sotilasläänin esikunnan poliisin lääninjohtoa kuultuaan määräämä kihlakunnan poliisipäällikkö tai muu poliisimies.

76 §

Valvonnanalaisen ilmoitus valvontaviranomaiselle tehdään henkilökohtaisesti tai kirjeellä, joka todistusta vastaan jätetään postiin, taikka muulla todisteellisella tavalla.

87 §

Kanta- ja lääkärintarkastuskortin yhteyteen voidaan liittää asevelvollisen täyttämä varusmiespalvelusta ja terveydentilaa koskeva kyselylomake, palvelussitoumus ja muu asevelvollisen oikeuksien ja velvollisuuksien toteamiseksi välttämätön asiakirja, ote automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävästä asevelvollisrekisteristä sekä ojennuskortti ja rangaistuskortti.

91 §

Jos reserviläinen ruumiinvian tai sairauden takia haluaa vapautusta kertausharjoituksesta, hänen on toimitettava asevelvollisuuslain 38 b §:n mukaisesti määräytyvälle sotilasläänin esikunnalle lääkärintodistus ruumiinvian tai sairauden laadusta ja tarvittaessa saavuttava tarkastettavaksi taikka toimitettava selvitys esteestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2000

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.