372/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittaman siementen tuotantotuen horisontaaliehdoista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2, 3 ja 11 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1259/1999, jäljempänä horisontaaliasetus, säädettyjen edellytysten soveltamista siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annettuun asetukseen (ETY) N:o 2358/71.

2 §
Määritelmä

Tässä asetuksessa vesistöllä tarkoitetaan vesilain (264/1961) 1 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua vesistöä.

2 luku

Siemenviljely

3 §
Siementen tuotantotuen ympäristöehdot

Siementen tuotantotuen saamiseksi on tukijärjestelmään kuuluvien kasvien siemenviljelyssä noudatettava 4 ja 5 §:ssä säädettyjä ympäristöehtoja.

4 §
Kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet

Jos kasvulohkolla käytetään lannoitteita, niitä on käytettävä siten, että valmistajan antamia käyttösuosituksia ei ylitetä ja että noudatetaan huolellisuutta ja valmistekohtaisia mahdollisia käyttörajoituksia.

Jos kasvulohkolla käytetään kasvinsuojeluaineita, niitä on käytettävä siten, että myyntipäällysmerkintöjen käyttömääriä ei ylitetä ja että noudatetaan huolellisuutta ja valmistekohtaisia mahdollisia käyttörajoituksia.

5 §
Pientareet ja niiden hoito

Kasvulohkon vesistöön tai valtaojaan rajoittuvalla osalla on oltava noin 60 senttimetrin levyinen muokkaamaton piennar, jolle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita.

Rikkakasvien ja hukkakauran pesäketorjunta on mahdollista maatalouden ympäristöehtojen mukaisesti.

3 luku

Ympäristöehtojen laiminlyönnin seuraukset
6 §
Siemenviljely

Jos tuottaja ei noudata siemenviljelylle asetettuja ympäristöehtoja tietyn lohkon osalta, siementen tuotantotukea alennetaan 20 prosentilla tuottajalle maksettavan siemenen tuotantotuen kokonaismäärästä. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset tukien alentamisesta.

Jos tuottaja järjestelmällisesti jättää noudattamatta asetettuja ympäristöehtoja tai ympäristöehtojen rikkominen on törkeää, siementen tuotantotukea ei makseta tuottajalle lainkaan.

4 luku

Maksurajoitukset

7 §
Perusteet tuen maksamatta jättämiselle

Horisontaaliasetuksen 7 artiklassa tarkoitetut perusteet tässä asetuksessa tarkoitetun tuen maksamatta jättämiselle ovat seuraavat:

1) tuottaja on ilmoittanut hakemuksessa tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta virheellisiä tietoja; tai

2) tuen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta.

5 luku

Erinäiset säännökset

8 §
Muutoksenhaku

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tekemään päätökseen siementen tuotantotukea koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Kirsi Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.