370/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Valtioneuvoston asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/1964) 2 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti ja 25 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 188/1996, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 188/1996, uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

2 §

Patentti- ja rekisterihallituksen on otettava merkki tavaramerkkirekisteriin, kun merkki on rekisteröity. Rekisteritietojen tulee sisältää:

1) tavaramerkin hakemusnumero ja hakemuksen hakemispäivä tai päivä, joka katsotaan hakemispäiväksi;

2) rekisterinumero ja rekisteröintipäivä;

3) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

4) rekisteröinnin tarkoittamat tavara- tai palveluluokat ja tavarat tai palvelut;

5) mahdollinen yhteismerkkiä koskeva huomautus;

6) merkintä siitä, että rekisteröinti ei ole lainvoimainen;

7) tavaramerkkilain (7/1964) 56 g §:n 2 momentin mukainen merkintä;

8) tavaramerkkilain 56 i §:n 2 momentin, 56 j §:n 2 momentin ja 57 a §:n mukainen toimenpide;

9) merkintä tavaramerkkilain 52 §:n mukaisesta toimenpiteestä;

10) merkintä siitä, että rekisteröinti tai sitä koskeva hakemus on erotettu aikaisemmasta hakemuksesta tai rekisteröinnistä sekä aikaisemman hakemuksen tai rekisteröinnin numero.


3 §

Jos on tehty tavaramerkkilain 17 a §:ssä tarkoitettu hakemus rekisteröinnin erottamiseksi, siitä on viipymättä tehtävä merkintä rekisteriin. Kun asia on ratkaistu, päätös on merkittävä rekisteriin.

9 a §

Erotettaessa hakemus tavaramerkkilain 17 a §:n mukaisesti hakijan tulee tehdä samaa merkkiä koskeva uusi hakemus, johon on erotettu osa alkuperäisen hakemuksen tavaroista. Samalla on toimitettava alkuperäiseen hakemukseen (kantahakemukseen) liitettäväksi luettelo niistä tavaroista, jotka jäävät kantahakemukseen. Uudesta hakemuksesta tulee ilmetä, että se on erotettu aikaisemmasta hakemuksesta, ja uusi hakemus on tehtävä tavaramerkkilain 17 §:n mukaisesti.

22 §

Tavaramerkkilain 20 §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:

1) kuulutuspäivä, jos hakemus kuulutetaan ennen rekisteröintiä;

2) tavaramerkin hakemusnumero;

3) rekisterinumero;

4) tavaramerkki;

5) hakemuksen hakemispäivä tai päivä, joka katsotaan hakemispäiväksi;

6) rekisteröintipäivä;

7) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

8) jos haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi;

9) ne tavaroiden tai palvelujen luokat, jotka merkkioikeus tulisi käsittämään;

10) yhteismerkkiä koskeva huomautus;

11) kansainvälisen rekisteröinnin numero ja rekisteröintipäivä, jos hakemus perustuu tavaramerkkilain 56 i §:n 1 momentin tai 56 j §:n 1 momentin mukaisesti kansainväliseen rekisteröintiin;

12) jos hakemus on erotettu aikaisemmasta hakemuksesta, kantahakemuksen numero;

13) jos hakemuksesta on erotettu uusi hakemus, tämän erotetun hakemuksen numero;

14) yhteisön tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero, jos hakemus perustuu tavaramerkkilain 57 a §:n mukaisesti yhteisön tavaramerkkiviraston toimittamaan hakemukseen.


25 §

Tavaramerkkilain 33 §:n 1 momentin, 34 §:n 1 momentin ja 56 k §:n mukaisessa tavaramerkin siirtymistä ja käyttöluvan rekisteröintiä tai ilmoitusta koskevassa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero, uuden haltijan ja käyttöluvan saajan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä muut rekisteriviranomaisen tarpeellisiksi katsomat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Ministeri
Johannes Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Sami Sunila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.