360/2000

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/1992) 41 a §, 46 §:n 1 momentti, 53 a ja 53 b § sekä 54 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 41 a § asetuksessa 671/1997, 46 §:n 1 momentti asetuksessa 754/1999, 53 a ja 53 b § asetuksessa 902/1997 ja 54 §:n 1 momentti asetuksessa 665/1998, seuraavasti:

41 a §
Moottoritehon ja massan suhde

Moottoriajoneuvon moottorin on tuotettava teho, jonka suuruus on vähintään 5 kW yhdistelmän suurimman rekisteröinnissä ja käytössä sallitun kokonaismassan tonnia kohti. Moottoriteho mitataan moottoriajoneuvojen moottorin tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 88/195/ETY, 89/491/ETY ja 1999/99/EY, tai E-säännön n:o 85 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

46 §
Henkilö- ja pakettiauton sekä ottomoottorilla varustetun muun auton pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöt sekä päästöjen valvontajärjestelmät

1. M1- ja N1-luokan ajoneuvon sekä ottomoottorilla varustetun muun auton tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se kullekin ajoneuvoluokalle on voimassa muutettuna neuvoston direktiiveillä 74/290/ETY, 83/351/ETY, 88/76/ETY, 88/436/ETY, 89/458/ETY, 91/441/ETY ja 93/59/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 94/12/EY, 96/69/EY ja 98/69/EY sekä komission direktiiveillä 77/102/ETY, 78/665/ETY, 89/491/ETY, 96/44/EY, 98/77/EY ja 1999/102/EY, tai hyväksytty E-säännön n:o 49 tai n:o 83 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.


53 a §
Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus

Jos kuluttajille tarkoitetussa M1-luokan ajoneuvon mainoksessa tai vastaavassa taikka ajoneuvon teknisissä tiedoissa ilmoitetaan auton hiilidioksidipäästöt tai polttoaineenkulutus, ainakin kaupunkiajon ja maantieajon yhdistetty arvo on ilmoitettava. Päästöt (g/km) tai kulutus (litraa/100 km) ilmoitetaan mitattuina moottoriajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY, 93/116/EY ja 1999/100/EY, tai E-säännön n:o 101 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

53 b §
Tehon ilmoittaminen

Jos kuluttajille tarkoitetussa polttomoottorilla varustetun auton mainoksessa tai vastaavassa taikka auton teknisissä tiedoissa ilmoitetaan moottorin teho, on ilmoitettava moottorin nettoteho mitattuna moottoriajoneuvojen moottorien tehoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 88/195/ETY, 89/491/ETY, 97/21/EY ja 1999/99/EY, tai E-säännön n:o 85 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.

54 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa M- ja N-luokan ajoneuvossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei ajoon käytettävän moottorin imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Ajoneuvon tulee olla EY-hyväksytty moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 73/350/ETY, 81/334/ETY, 84/372/ETY, 89/491/ETY, 96/20/EY ja 1999/101/EY sekä neuvoston direktiiveillä 77/212/ETY, 84/424/ETY ja 92/97/ETY, tai hyväksytty E-säännön n:o 51 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainituissa direktiiveissä säädettyjä vaatimuksia.1. Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2000.

2. Asetuksen 46 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan EY-tyyppihyväksyttävien ja uuteen tyyppiin kuuluvana tyyppikatsastettavien sekä ensi kertaa käyttöön otettavien ajoneuvojen osalta siten kuin voimaantulosta säädetään kullekin ajoneuvoluokalle direktiivissä 70/220/ETY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. Asetuksen 41 a ja 53 b §:ää sovelletaan ajoneuvoon, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana 1 päivänä kesäkuuta 2000 tai sen jälkeen tai EY-tyyppihyväksytään 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

4. Asetuksen 53 a §:ää sovelletaan EY-tyyppihyväksyttäviin ja uuteen tyyppiin kuuluvina tyyppikatsastettaviin, sekä ensi kertaa käyttöön otettaviin ajoneuvoihin siten kuin voimaantulosta direktiivissä 80/1268/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 89/491/ETY, 93/116/EY ja 1999/100/EY säädetään.

5. Asetuksen 54 §:ää sovelletaan ajoneuvoon ja liikennetarvikkeeseen, joka tyyppikatsastetaan uuteen tyyppiin kuuluvana tai EY-tyyppihyväksytään 1 päivänä lokakuuta 2000 tai sen jälkeen.

Komission direktiivi 1999/99/EY (31999L0099); EYVL N:o L 334, 28.12.1999, s. 32
Komission direktiivi 1999/100/EY (31999L0100); EYVL N:o L 334, 28.12.1999, s. 36
Komission direktiivi 1999/101/EY (31999L0101), EYVL N:o L 334, 28.12.1999, s. 41
Komission direktiivi 1999/102/EY (31999L0102); EYVL N:o L 334, 28.12.1999, s. 43

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2000

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Apulaisosastopäällikkö
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.