350/2000

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut 4 päivänä huhtikuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun päätöksen (519/1995) 3 §:n 1 momentin 1 kohdan, sekä

muuttanut 2 §:n 1 momentin, 3 §:n 2 momentin, 4 §:n 1 momentin, 6 §:n 1 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 8 §:n,

sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentti osaksi kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 1326/1996, sekä 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa päätöksessä, seuraavasti:

2 §
Riittävä tilintarkastuksen ja laskentatoimen kokemus

KHT-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän tilintarkastuksen ja laskentatoimen käytännön kokemuksen toimimalla päätoimisesti neuvoston neljännessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (78/660/ETY) tarkoitettujen tilinpäätösten ja neuvoston seitsemännessä yhtiöoikeudellisessa direktiivissä (83/349/ETY) tarkoitettujen konsernitilinpäätösten tai vastaavien tilinpäätösten sekä kirjanpidon ja hallinnon tarkastustehtävissä vähintään kolmen vuoden ajan

1) KHT-tilintarkastajan ohjauksessa;

2) muussa Euroopan talousalueen valtiossa neuvoston kahdeksannen yhtiöoikeudellisen direktiivin (84/253/ETY) mukaisen lainsäädännön nojalla hyväksytyn henkilön ohjauksessa;

3) vastaavat vaatimukset täyttävän hyväksytyn henkilön ohjauksessa muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, kuitenkin enintään kaksi vuotta vaadittavasta kolmesta vuodesta; tai

4) HTM-tilintarkastajana.


3 §
Muu riittävä tilintarkastuksen kokemus

HTM-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän kokemuksen myös, jos hän on toiminut 1 momentin 2 ja 3 kohdissa tarkoitetuissa tehtävissä. Hän täyttää kuitenkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen myös, jos hän on suorittanut loppuun vähintään kymmenen (10) tilintarkastustehtävää sekä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen, jos hän on suorittanut loppuun vähintään seitsemän (7) tilintarkastustehtävää.


4 §
Muu riittävä laskentatoimen kokemus

KHT- tai HTM-tutkintoon hakeva henkilö on saanut riittävän laskentatoimen käytännön kokemuksen myös, jos hän on toiminut kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen liike- tai vastaavaa toimintaa harjoittavan yhteisön tai säätiön toimintaan liittyvissä laskentatoimen tehtävissä sekä perehtynyt tällaisen yhteisön tai säätiön tilinpäätöksen laadintaan ja hallintoon siten, että hän on vähintään kolmen vuoden ajan työskennellyt

1) kirjanpito- tai laskentapäällikkönä, sisäisenä tarkastajana, tilintarkastustehtävissä 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai toiminut sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi;

2) kirjanpidon tarkastuksia suorittavana verotarkastajana tai pankkitarkastajana, yritystutkijana tai laskentatoimen opettajana korkeakoulussa tai kauppaoppilaitoksessa taikka sisällöltään ja vaativuudeltaan vastaavassa muussa tehtävässä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi tehtävien sisällön ja vaativuuden perusteella kokonaan tai puoleksi sekä KHT-tutkintoon hyväksymistä varten lisäksi saanut vähintään yhden vuoden muuta 1 kohdassa tarkoitettua kokemusta; tai

3) julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävissä, jolloin kokemus luetaan hakijan hyväksi puoleksi, minkä lisäksi tällaista kokemusta voi olla enintään puolet vaadittavasta käytännön kokemuksesta, sekä lisäksi saanut muuta 1 kohdassa tarkoitettua kokemusta.


6 §
Poikkeuksellinen hyväksyminen KHT- tutkintoon

KHT-tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on seitsemän vuoden kokemus vaativista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta tämän päätöksen 2 tai 3 §:n mukaisesti. Vaativia laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtäviä ovat päätoiminen toiminta

1) toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä, talousjohtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä tai muussa vastaavassa tehtävässä tilintarkastuslain 12 §:ssä tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä tai sellaisen konsernin emoyrityksessä, jonka konsernin osalta vähintään kaksi tilintarkastuslain 12 §:ssä mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy tai joka on laskenut liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin; tai

2) HTM-tilintarkastajana.


7 §
Poikkeuksellinen hyväksyminen HTM- tutkintoon

HTM-tutkintoon hyväksytään hakija, jolla on seitsemän vuoden kokemus ammattimaisista laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtävistä sekä vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta tämän päätöksen 2 tai 3 §:n mukaisesti. Ammattimaisia laskentatoimen, rahoituksen ja oikeustieteen tehtäviä ovat päätoiminen toiminta

1) toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä, talousjohtajana, sisäisen tarkastuksen päällikkönä tai muussa vastaavassa tehtävässä tilintarkastuslain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetussa yhteisössä tai säätiössä tai sellaisen konsernin emoyrityksessä, jonka konsernin osalta vähintään kaksi tilintarkastuslain 11 §:n 2 momentissa mainituista kolmesta edellytyksestä täyttyy tai joka on laskenut liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin;

2) toimitusjohtajana, toimitusjohtajan varamiehenä tai muussa vastaavassa johtotehtävässä tilintarkastuslain 11 tai 12 §:ssä tarkoitetussa yhteisössä, jonka toimialana on tilitoimistopalvelu tai sitä vastaava yrityskonsultointi; tai

3) tilintarkastajana, sisäisenä tarkastajana, tai muussa vastaavassa tehtävässä.


8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2000 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran hyväksyttäessä hakijoita vuoden 2000 KHT- ja HTM-tutkintoihin.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Nuorempi hallitussihteeri
Markku Jänkälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.