346/2000

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 ja 3 §:n nojalla:

1 luku

Toimivaltaiset viranomaiset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91, jäljempänä neuvoston asetus, ja sitä täydentävässä Euroopan yhteisön (EY) lainsäädännössä edellytetyn valvonnan järjestämistä.

Luonnonmukaisesti tuotetuilla maataloustuotteilla, elintarvikkeilla ja alkoholijuomilla tarkoitetaan tässä asetuksessa maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä.

2 §
Ylin johto ja valvonta

Tämän asetuksen täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

3 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon ja markkinoinnin valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee, ohjaa ja valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa (361/1995) tarkoitetut valvontaviranomaiset.

4 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia ja valmistusta valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus käyttäen apunaan työvoima- ja elinkeinokeskuksien maaseutuosastojen valtuuttamia tarkastajia. Teurastamoita ja niiden yhteydessä olevia laitoksia, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, valvoo kuitenkin asianomainen valtion tarkastuseläinlääkäri. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset. Kasvintuotannon tarkastuskeskus toimittaa elintarvikelaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat 10 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista maatalous- tai elintarviketuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat rekisteritiedot.

5 §
Muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta

Muissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden markkinointia Suomessa valvovat elintarvikelaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset.

6 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisista valtioista, jäljempänä kolmannet maat, tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontaa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus valvoo, käyttäen apunaan työvoima- ja elinkeinokeskuksien maaseutuosastojen valtuuttamia tarkastajia, toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Maahantuontia harjoittavia teurastamoita ja niiden yhteydessä olevia laitoksia, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, valvoo kuitenkin asianomainen valtion tarkastuseläinlääkäri. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa.

7 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistusta, markkinointia ja maahantuontia kolmansista maista harjoittavia toimijoita valvoo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Toimijan, joka valmistaa luonnonmukaisesti tuotettuja alkoholijuomia tai tuo maahan luonnonmukaisesti tuotettuja alkoholijuomia kolmansista maista, on tehtävä neuvoston asetuksen 8 artiklassa tarkoitettu ilmoitus Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa.

2 luku

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmät

8 §
Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmiä ovat kasvintuotannon, eläintuotannon, elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmät. Toimijan, joka haluaa saada toimintonsa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hakemus kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle.

Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja kolmansista maista tuotujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta hakemus on tehtävä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle.

Teurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tekevät hakemuksen asianomaiselle valtion tarkastuseläinlääkärille.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Kasvintuotannon tarkastuskeskus antaa ohjeet hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja niiden sisällöstä.

9 §
Valvontajärjestelmään hyväksyminen

Saatuaan 8 §:ssä tarkoitetun hakemuksen asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava toimijan tiloissa alkutarkastus. Tarkastuksesta on laadittava kertomus (alkutarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava ja joka on annettava tiedoksi toimijalle. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää alkutarkastuskertomuksen perusteella toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään.

Kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmissä hyväksyminen tapahtuu 1 momentista poiketen tuotantosuunnittain. Kasvintuotannon valvontajärjestelmässä tuotantosuuntia ovat peltoviljely, kasvihuonetuotanto, sientenviljely ja luonnonvaraisten syötävien kasvien keräily (keräilytuotanto). Eläintuotannon valvontajärjestelmässä tuotantosuunnat määräytyvät eläinlajin ja sen käyttötavan mukaan.

Kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta alkutarkastus on toimeenpantava toimijan kaikissa tuotantoyksiköissä (kaikilla tiloilla), tuotantotavasta riippumatta.

10 §
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin siihen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään tai kasvintuotannon ja eläintuotannon osalta siihen tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty.

Rekisteriin merkitään kunkin toimijan osalta seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, muut yhteystiedot ja hakemuksen saapumispäivä;

2) kasvintuotannon valvontajärjestelmän osalta perus- ja kasvulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukainen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopaikat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen, sientenviljelyyn tai keräilytuotantoon;

3) eläintuotannon valvontajärjestelmän osalta eläintuotannon tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluonteisuus;

4) päivämäärä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään;

5) päivämäärä tai päivämäärät, jolloin tuotantotarkastus on hyväksytty;

6) toimijalle neuvoston asetuksen säännösten tai tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset; ja

7) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot.

11 §
Ilmoitukset

Toimijan on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava asianomaiselle valvontaviranomaiselle toimijan nimen tai osoitteen muuttumisesta taikka valvontajärjestelmään merkittyjen toimintojen lopettamisesta osittain tai kokonaan. Toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus myös silloin, kun toimija haluaa erota valvontajärjestelmästä.

Kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmissä toimijan on aloittaessaan uuden tuotantosuunnan tehtävä välittömästi kirjallinen ilmoitus työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston on tarpeen vaatiessa ilmoituksen perusteella päätettävä erillisen alkutarkastuksen tekemisestä tai toimeenpanemisesta 9 §:n mukaisesti.

Toimijan on ilmoitettava vuosittain Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen määräämään ajankohtaan mennessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle kasvintuotannon valvontajärjestelmän osalta kasvintuotantonsa seuraavan tuotantovuoden tuotantosuunnitelma peltolohkoittain eriteltynä ja eläintuotannon valvontajärjestelmän osalta valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot tilalla pidettävistä eläimistä.

12 §
Tuotantotarkastus

Asianomaisen valvontaviranomaisen on tehtävä tai toimeenpantava valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan tiloissa tuotantotarkastus vähintään kerran kalenterivuoden aikana.

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on saanut tuotantotarkastuskertomuksen.

Eläintuotannon valvontajärjestelmässä asianomaisen valvontaviranomaisen on lisäksi tehtävä vuosittain valvontasuunnitelmassa edellytetyt ylimääräiset tuotantotarkastukset.

13 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät tämän asetuksen 9 ja 12 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai sen apunaan käyttämä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee kuitenkin valtion tarkastuseläinlääkäri.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi tehdä ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka koskevat 9 ja 12 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, seuratessaan työvoima- ja elinkeinokeskuksien maaseutuosastojen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä.

Valtuutettu tarkastaja toimii tehtävässään virkamiehen vastuulla. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto voi peruuttaa valtuuttamansa tarkastajan valtuutuksen.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus vahvistaa valtuutettujen tarkastajien pätevyysvaatimukset.

14 §
Valvontajärjestelmästä poistaminen

Toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta ja muutoin Kasvintuotannon tarkastuskeskus. Teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten osalta päätöksen valvontajärjestelmästä poistamisesta tekee kuitenkin laitosta valvova valtion tarkastuseläinlääkäri, jos laitokseen on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri.

Tieto toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi toimijan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille ja Elintarvikevirastolle. Tieto toimijan poistamisesta maahantuonnin valvontajärjestelmästä on toimitettava tiedoksi tullilaitokselle.

3 luku

Erinäiset säännökset

15 §
Eräät luvat

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista.

16 §
Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan

Oikeus käyttää viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan neuvoston asetuksessa säädetyin edellytyksin alkaa päivästä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään. Oikeus jatkuu siihen päivään asti, jolloin päätös toimijan poistamisesta valvontajärjestelmästä on tehty, paitsi jos toimijalle on annettu neuvoston asetukseen perustuva kielto tai määräys määräajaksi.

17 §
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Kaikissa maataloustuotteissa, elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa, joita markkinoidaan luonnonmukaisesti tuotettuina, on ilmoitettava viimeisen valmistustoimen suorittanutta toimijaa valvovan asianomaisen valvontaviranomaisen tunnusnumero sen mukaan kuin se tämän asetuksen liitteessä ilmoitetaan. Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen.

18 §
Keräilytuotanto

Mitä tässä asetuksessa määrätään luonnonmukaisen kasvintuotannon valvonnasta, noudatetaan soveltuvin osin myös neuvoston asetuksessa tarkoitetun keräilytuotannon valvontaan.

19 §
Seuraamukset

Seuraamuksista neuvoston asetuksen sekä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 8 §:ssä sekä neuvoston asetuksen 9 artiklan 9 kohdan a ja b alakohdassa ja 10 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa.

Neuvoston asetuksen säännöksiin perustuvista kielloista ja määräyksistä päättää asianomainen valvontaviranomainen ja ne on annettava määräaikaisina. Kiellot ja määräykset on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää ole kiellon tai määräyksen kannalta merkitystä.

Toimija, joka ei enää täytä tässä asetuksessa tai neuvoston asetuksessa säädettyjä valvontajärjestelmään merkitsemisen edellytyksiä, voidaan 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla poistaa valvontajärjestelmästä enintään kahden vuoden määräajaksi.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi poistaa 2 luvussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä määräajaksi toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut.

20 §
Muutoksenhaku

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston ja valtion tarkastuseläinlääkärin neuvoston asetuksen tai tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona toimija on saanut tiedon päätöksestä. Tulliviranomaisen päätökseen sovelletaan kuitenkin mitä tullilaissa (1466/1994) muutoksenhausta säädetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen päätökseen sovelletaan mitä alkoholilaissa (1143/1994) muutoksenhausta säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

21 §
Maksut ja palkkiot

Tämän asetuksen mukaisista suoritteista peritään maksu.

Valtuutetuille tarkastajille voidaan suorittaa valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta valtion talousarvion rajoissa. Palkkioiden ja korvausten suorittamisesta ja perusteista määrää maa- ja metsätalousministeriö.

22 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on laatia vuosittain valvontasuunnitelma 2 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on seurata työvoima-ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä sekä laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maaja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, valtion tarkastuseläinlääkäreiden ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus vastaa valtuutettujen tarkastajien ja 2 luvussa tarkoitettujen valvontaviranomaisten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.

23 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000. Eläintuotannon ja eläinperäisten elintarvikkeiden osalta tämä asetus tulee kuitenkin voimaan 24 päivänä elokuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä 1 päivänä joulukuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1339/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24 §
Siirtymäsäännökset

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat voivat toimia 13 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Tuottaja, valmistaja, valmistuttaja tai pakkaaja saa myydä tässä asetuksessa tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia 28 päivään helmikuuta 2001 saakka, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2001 sille toimitetut luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet, elintarvikkeet ja alkoholijuomat, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/1991 (31991R2092); EYVL N:o L 198, 22.7.1991, s. 1

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Maria Teirikko

Liite

LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, ELINTARVIKKEIDEN JA ALKOHOLIJUOMIEN TUOTANTOA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvonta

TUNNUSNUMERO TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS
FI-A-001 Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 15, Maistraatinportti 2, 00241 Helsinki
FI-A-002 Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 592, 20101 Turku
FI-A-003 Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 266, 28101 Pori
FI-A-004 Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 20, 13101 Hämeenlinna
FI-A-005 Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 467, 33101 Tampere
FI-A-006 Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 1041, 45101 Kouvola
FI-A-007 Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 164, 50101 Mikkeli
FI-A-008 Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 1168, 70101 Kuopio
FI-A-009 Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 8, 80101 Joensuu
FI-A-010 Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 44, 40101 Jyväskylä
FI-A-011 Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
FI-A-012 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 131, 65101 Vaasa
FI-A-013 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 54, 90101 Oulu
FI-A-014 Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
FI-A-015 Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto
PL 8011, 96101 Rovaniemi

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja maahantuojien valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-B Kasvintuotannon tarkastuskeskus/STO
PL 111, 32201 Loimaa
FI-B-1 Valtion tarkastuseläinlääkäri c/o Kasvintuotannon tarkastuskeskus/STO
PL 111, 32201 Loimaa

Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen ja maahantuojien valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-C Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Alkoholin tuotevalvontaosasto
PL 210, 00531 Helsinki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.