333/2000

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön asetus meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/1995) 13 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maidontuottajille Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (355/1995) mukaisesti vahvistettujen meijerimaidon viitemäärien ostamisesta, myymisestä, siirtämisestä, yhdistämisestä, alentamisesta ja peruuttamisesta. Suoramyynnin viitemäärien siirtämisestä säädetään erikseen.

2 §
Maatilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisen vaikutus viitemäärään

Jos maatilan omistus- tai hallintaoikeus viitemäärän vahvistamisen jälkeen siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, joka ryhtyy jatkamaan tilalla maidontuotantoa, viitemäärä siirretään hakemuksesta uuden omistajan tai haltijan viitemääräksi. Tuottaja, joka viimeksi tuotantojakson aikana on toimittanut tilalta maitoa rekisteröidylle ostajalle, on vastuussa lisämaksun maksamisesta.

3 §
Kuolinpesän tai konkurssipesän viitemäärä

Maidontuottajan kuolinpesän tai konkurssipesän viitemääränä pidetään tuottajalle vahvistettua viitemäärää enintään kahden vuoden ajan kuolemasta tai konkurssin alkamisesta. Mainitun ajan jälkeen viitemäärään sovelletaan, mitä 2 §:ssä säädetään viitemäärän siirtämisestä hakemuksesta.

4 §
Maidontuotannon siirtäminen toiselle maatilalle

Jos maidontuottaja muussa kuin 2 tai 3 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa siirtyy harjoittamaan maidontuotantoa omistamallaan tai hallitsemallaan muulla maatilalla kuin sillä, jota hänelle vahvistettu viitemäärä koskee, viitemäärä voidaan hakemuksesta siirtää maatilalle, jolla maidontuotantoa siirrytään harjoittamaan.

5 §
Viitemäärien yhdistäminen peltoalan perusteella

Jos tuottaja, jolla on ennestään maatila, on ostanut tai vuokrannut vähintään viideksi vuodeksi enintään 30 kilometrin etäisyydellä talouskeskuksesta, kulkukelpoista tietä pitkin mitattuna, sijaitsevan maatilan tai yli kaksi kolmasosaa maatilan pelloista, ostetun tai vuokratun maatilan viitemäärä tai osa siitä siirretään hakemuksesta ostajalle tai vuokramiehelle osapuolten sopimuksen mukaisesti ja, jos ostajalla tai vuokramiehellä on ennestään viitemäärä, se yhdistetään aikaisempaan viitemäärään. Siirtää voidaan kuitenkin enintään 12 000 litraa peltohehtaaria kohden. Aviopuolisoiden ja perintökaaren 2 luvun mukaisten lähisukulaisten viitemäärät yhdistetään kuitenkin talouskeskuksen etäisyydestä riippumatta.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös kahta tai useampaa tuottajaa, jotka ovat ostaneet tai vuokranneet vähintään viideksi vuodeksi maatilan tai yli kaksi kolmasosaa maatilan pelloista. Ostetun tai vuokratun maatilan viitemäärä tai sen osa jaetaan tällöin tuottajien kesken ostettujen tai vuokrattujen peltojen pinta-alojen suhteessa. Tästä jakoperusteesta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos jakoperuste tuottajien tilusten sijainti ja tuotantorakennusten vapaa kapasiteetti huomioon ottaen johtaisi ilmeisen epätarkoituksenmukaiseen tilussijoitukseen.

Jos kysymyksessä on tilan tai sen peltojen vuokraus, viitemäärät yhdistetään sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana vuokrasopimus päättyy. Maatilan tai pellon vuokrasopimuksen perusteella viitemäärästä väliaikaisesti luopuvan tilan viitemäärä tai sen vuokrattu osa ei ole vuokranantajan käytettävissä.

Kulumassa olevalle tuotantojaksolle voidaan yhdistää vain viitemäärän käyttämättä oleva osa. Koko viitemääränsä pysyvästi luovuttaneen tilan viitemäärä määrätään lakanneeksi.

6 §
Viitemäärän yhdistäminen yhteenliittymälle

Kahden tai useamman tuottajan muodostaman yhteenliittymän osakkaiden liittymän yhteiseen hallintaan asettamat viitemäärät voidaan hakemuksesta yhdistää, jos:

1) yhteenliittymä on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö taikka verotusyhtymä;

2) hakijat esittävät yhteenliittymän perustamissopimuksen sääntöineen;

3) osakkaiden osuudet yhteenliittymässä vastaavat kohtuullisessa määrin osakkaiden yhteenliittymän hallintaan asettamia viitemääriä;

4) yhteenliittymän kestoksi on sovittu vähintään kolme vuotta; sekä

5) yhteenliittymän jokainen osakas asettaa yhteenliittymän rehun tuotantoon yhden hehtaarin peltoa kutakin viitemääränsä 12 000 litraa kohti.

Osakkaan erotessa yhteenliittymästä hänelle vahvistetaan hakemuksesta viitemääräksi hänen aikaisempi viitemääränsä ja yhteenliittymän viitemäärää alennetaan vastaavalla litramäärällä. Vahvistetut viitemäärät tulevat voimaan eroa seuraavan tuotantojakson alusta.

7 §
Hallinnollinen viitemäärien kauppa

Viitemäärien osto ja myynti ilman, että samalla luovutetaan tila tai osa sen pelloista 5 tai 6 §:n mukaisesti, tapahtuu työvoima- ja elinkeinokeskusten välityksellä valtion lukuun. Osto- ja myyntihinta on 50 penniä litralta, johon lisätään arvonlisävero.

8 §
Viitemäärien ostaminen tuottajilta hallinnollisesti myytäviksi

Työvoima- ja elinkeinokeskus ostaa toimialueellaan myyntiin tulevat viitemäärät. Alle 10 000 litran viitemäärän osia ei osteta. Myyntitarjous on sitova, ja sen voi peruuttaa vain erityisestä syystä. Kun keskus hyväksyy myyntitarjouksen, se samassa yhteydessä vahvistaa myyjän oikeuden 12 §:n mukaiseen viitemäärän myyntiin.

Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa kauppahinnan myyjän valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille. Maksu tuottajalle tapahtuu kahden kuukauden kuluessa siitä, kun viitemäärä on myyty edelleen.

Osasta viitemääräänsä luopuvan tilan viitemääräksi vahvistetaan tilan aikaisemman viitemäärän ja siitä luovutetun osan erotus. Valtiolle myyty viitemäärä tai sen osa on myyjän hallinnassa sen tuotantojakson loppuun, jonka aikana myyntitarjous on jätetty valtiolle.

9 §
Viitemäärien myynti tuottajille hallinnollisessa viitemäärien kaupassa

Työvoima- ja elinkeinokeskus myy 8 §:n mukaisesti valtiolle ostetut viitemäärät toimialueensa tuottajille. Viitemäärän ostamista voi hakea kaksi kertaa tuotantojakson aikana. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakuajat päättyvät huhtikuun ja lokakuun lopussa. Ostajalta peritään ennakkomaksu. Maksu on maksettava 30 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on saanut tiedon myyntipäätöksestä. Päätös raukeaa, jos maksua ei suoriteta määräajassa.

Myyty viitemäärä tulee ostajan käyttöön seuraavan tuotantojakson alusta. Alle 15 000 litran viitemääriä ei myydä.

10 §
Jako viitemääriä hallinnollisesti myytäessä

Jos viitemäärien tarjonta työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella ylittää viitemäärien kysynnän, maa- ja metsätalousministeriö voi siirtää ylimääräiset viitemäärät muiden keskusten käyttöön. Jos viitemäärien kysyntä työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella ylittää viitemäärien tarjonnan, keskus jakaa myytävät määrät 2―4 momentissa tarkoitetun kolmen hakijaryhmän kesken. Keskus päättää viitemäärien saajista kussakin hakijaryhmässä puolueettomin perustein.

Ryhmä 1: Ryhmään kuuluvat tuottajat, joilla on omistuksessaan vapaata tuotantokapasiteettia. Tämän kohdan perusteella myydään enintään se litramäärä, jolla tuotantokapasiteetti ylittää tilan viitemäärän. Viitemäärää ei kuitenkaan myydä, jos ylimääräinen tuotantokapasiteetti johtuu siitä, että tilan viitemäärää on viimeisen kahden vuoden aikana alennettu viitemäärän myynnillä.

Ryhmä 2: Ryhmään kuuluvat alle 65-vuotiaat tuottajat, joiden investointitukihakemus on vireillä ja suunniteltu investointi täyttää investointituen myöntämisen ehdoksi asetetun lypsylehmäpaikkojen vähimmäismäärän. Näihin tuottajiin rinnastetaan alle 65-vuotiaat tuottajat, jotka eivät ole hakeneet investointitukea, mutta joiden vireillä oleva investointi täyttää edellä tarkoitetun lypsylehmäpaikkojen vähimmäismäärän. Viimeksi mainittujen tuottajien on esitettävä investointisuunnitelma. Jos rakentamista ei ole aloitettu kahden vuoden kuluessa viitemäärän myyntiä koskevan päätöksen antamisesta, viitemäärä peruutetaan ja kauppahinta palautetaan ostajalle. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.

Ryhmä 3: Ryhmään kuuluvat tuottajat, jotka tuottavat maitoa uuselintarvikkeiksi uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti, tuottavat maitoa luomutuotteiden taikka lääkkeiden valmistukseen tai pitävät alkuperäisrotuja.

Tuottajan on hakemuksessaan ilmoitettava, missä ryhmässä hän hakee viitemäärää. Ne hakemukset, joita ei voida myyntitarjousten puuttuessa hyväksyä, otetaan viran puolesta huomioon seuraavalla hakukerralla.

11 §
Etuosto-oikeus viitemääriä hallinnollisesti myytäessä

Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään tuotantorenkaan ja 6 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän osakkailla on etuosto-oikeus siihen viitemäärän osaan, jonka tuotantorenkaan tai yhteenliittymän osakkaana ollut tuottaja on myynyt valtiolle ja joka on ollut yhdistettynä osaksi tuotantorenkaan tai yhteenliittymän viitemäärää.

Edellä 5 §:ssä tarkoitetulla vuokramiehellä on 10 §:stä poiketen etuosto-oikeus ennen muita tuottajia siihen viitemäärän osaan, joka on ollut hänen hallinnassaan vuokrasopimuksen perusteella vähintään neljä vuotta ja jonka vuokranantaja on myynyt valtiolle vuokrasopimuksen päätyttyä.

Vuokramiehellä on etuosto-oikeus ennen muita tuottajia myös siihen maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaisen luopumissopimuksen valtion kanssa tehneen tuottajan viitemäärän osaan, joka on ollut hänen hallinnassaan vuokrasopimuksen perusteella ja jonka luopuja on myynyt valtiolle vuokrasopimuksen päätyttyä.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitetun tuottajan on hakemuksessaan ilmoitettava etuosto-oikeudestaan ja sen perusteesta. Viitemäärää on etuosto-oikeuden perusteella haettava ensimmäisellä myyntiä seuraavalla hakukerralla.

12 §
Pysyvä siirto sopimuksen perusteella

Poiketen siitä, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, tuottajalla, joka tuotantojakson aikana on myynyt vähintään puolet viitemäärästään valtiolle, on oikeus myydä koko jäljellä oleva viitemääränsä yhdelle tuottajalle, jos ostajan ja myyjän tilojen talouskeskukset sijaitsevat samalla kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen (27/2000) mukaisista tukialueista muodostuvalla kauppa-alueella seuraavasti:

alue 1: tukialueet A ja B lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvia kuntia;

alue 2: tukialueet C1 ja C2;

alue 3: tukialueet C3, C4 ja C2 pohjoinen;

alue 4: Ahvenanmaan maakunta.

Jos jäljellä oleva viitemäärä on suurempi kuin 78 000 litraa, sen voi 1 momentissa säädetystä poiketen myydä myös kahdelle eri tuottajalle. Kaupan edellytyksenä on lisäksi, että ostajalle pysyvästi vahvistettu viitemäärä kaupan jälkeen on vähintään:

alue 1: 78 000 litraa;

alue 2: 65 000 litraa;

alue 3: 55 000 litraa;

alue 4: 78 000 litraa.

Tuottajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua myyntioikeutta kolmeen vuoteen sen viitemäärän osalta, jonka hän on ostanut valtiolta 9 §:n mukaisesti tai saanut ilmaiseksi varannosta 16 §:n perusteella.

13 §
Viitemäärän vuokraaminen

Tilan viitemäärää tai sen osaa ei saa vuokrata erikseen ilman, että samalla vuokrataan tila tai yli kaksi kolmasosaa tilan pelloista vähintään viideksi vuodeksi.

14 §
Toimivaltainen viranomainen

Se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee, ostaa, myy, siirtää, yhdistää, alentaa ja peruuttaa viitemäärät. Kun viitemäärien yhdistämistä tai siirtämistä haetaan 5, 6 tai 12 §:n perusteella koskemaan jo kulumassa olevaa tuotantojaksoa, hakemus on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukseen tuotantojakson päättymistä edeltävän joulukuun loppuun mennessä.

15 §
Peltoalavaatimus

Viitemäärä on tila- ja tuottajakohtainen. Viitemääriä 4―6 §:n tai 12 §:n mukaisesti yhdistettäessä tai siirrettäessä taikka uusia viitemääriä 9 §:n mukaisesti myytäessä edellytyksenä on, että tuottajalla on hallinnassaan vähintään yksi hehtaari peltoa kutakin viitemäärän 12 000 litraa kohti.

Jos maatilasta on vuokrattu tai vapaaehtoisella kaupalla myyty peltoa viitemäärän vahvistamisen jälkeen eikä tilalla luovutuksen jälkeen ole peltoa 1 momentissa mainittua määrää, työvoima- ja elinkeinokeskuksen on alennettava viitemäärä tilan peltopinta-alaa vastaavaksi. Viitemäärien erotus siirretään korvauksetta kansalliseen varantoon.

16 §
Kansallinen varanto

Jos tuottaja, joka ei ole lopettanut maidontoimituksia, ei ole käyttänyt vähintään 70 prosenttia tilakohtaisesta viitemäärästään kahden tarkasteluajankohtaa edeltävän peräkkäisen tuotantojakson aikana, tuotantojaksojen aikana käyttämättä jätetyistä viitemäärän osista pienempi osa siirretään varantoon. Investoinnista johtuva tilapäinen viitemäärän käyttöasteen aleneminen sekä ylivoimainen este hyväksytään perusteeksi luopua viitemäärän käyttämättä jätetyn osan siirtämisestä varantoon. Käyttöastetta tarkastellaan ensimmäisen kerran tuotantojaksolla 2003/2004.

Tuottajalla, joka on lopettanut maidontuotannon, on oikeus aloittaa tuotanto uudelleen kahden vuoden kuluessa sen tuotantojakson alusta, jonka aikana viitemäärä on siirretty varantoon. Maidontoimitukset lopettaneen tuottajan viitemäärää ei alenneta 1 momentin mukaisesti. Ehdoista, millä 1 momentin mukaisesti varantoon siirretty viitemäärän osa myönnetään kyseiselle tuottajalle, säädetään erikseen.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa muutoin kuin 8 §:n mukaisesti varantoon kertyneitä viitemääriä työvoima- ja elinkeinokeskuksille erikseen määräämillään perusteilla edelleen tuottajille jaettaviksi.

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi erityisestä syystä vahvistaa viitemäärän alueellaan toimivalle opetus-, koe- tai tutkimustoimintaa harjoittavalle laitokselle.

17 §
Viitemäärien ylitysten ja alitusten tasaus

Maidontuottajien tilakohtaiset viitemäärien ylitykset ja alitukset tasataan kansallisella tasolla viitemäärien ylitysten suhteessa. Lisämaksua peritään maidon ostajilta vain se määrä, joka tarvitaan lisämaksun maksamiseen Euroopan yhteisölle. Jos tuottajalle ei ole vahvistettu viitemäärää tai se on siirretty toiselle tuottajalle tai kansalliseen varantoon ja hän kuitenkin toimittaa maitoa ostajalle, tuottajan viitemääräksi katsotaan nolla, eikä hän saa hyväkseen tämän pykälän mukaista tasausta.

18 §
Toimivaltainen viranomainen Ahvenanmaan maakunnassa

Tässä asetuksessa työvoima- ja elinkeino- keskukselle säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla maakunnan lääninhallitus.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2008.

20 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valtiolle ostettujen viitemäärien myymiseen sovelletaan meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (219/1997) säännöksiä. Mainitun päätöksen mukaisesti myytävät viitemäärät ovat voimassa 1 päivänä huhtikuuta 2000 alkavasta tuotantojaksosta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa maidontuotannon lopettaneisiin tuottajiin sovelletaan, mitä mainitussa päätöksessä säädetään.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.