316/2000

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, sekä vakuutusyhtiön toimilupamaksuista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1421/1993) 1 ja 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sosiaali- ja terveysministeriön sekä työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) ministeriön päätökset muutoksenhakuasioissa 1 000 markkaa;

2) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:

uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 20 000 markkaa

voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 15 000 markkaa;

3) henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös 12 000 mk;

4) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 4 000 markkaa;

5) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 4 000 markkaa;

6) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b §:n 6 momentissa ja 58 §:ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 3 000 markkaa;

7) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 4 000 markkaa;

8) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 1 000 mk;

9) rekisteriotteet työttömyyskassarekisteristä 150 markkaa;

10) muut Vakuutusvalvontaviraston valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 4 000 markkaa;

11) päätökset tutkimuslupa-asioissa 800 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 250 markkaa;

12) päätökset erivapausasioissa 1 000 markkaa;

13) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa koskevat päätökset 3 000 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 350 markkaa;

14) kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 3 500 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 350 markkaa;

15) ulkomaisen lapseksiottamispalvelun antajaa koskevat päätökset 350 markkaa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 250 markkaa; ja

16) työsuojelun valvonnasta peritään kiinteät maksut liitteessä 1 mainituista suoritteista.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut, ovat:

1) alusten ennakkotarkastukset;

2) tyyppitarkastukset ja hyväksymiset; sekä

3) pätevyyttä ja hyväksyntää koskevat luvat.

Ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan Raha-automaattiyhdistykseltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö ja työsuojelun piirihallinto hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön tai työsuojelun piirihallin-non kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön tai työsuojelun piirihallinnon julkaisuissa; sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2001.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön ja työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista 25 päivänä maaliskuuta 1999 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (392/1999).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Laskentapäällikkö
Raimo Nieminen

Liite

MAKSUTAULUKKO
TYÖSUOJELUHALLINNON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Kiinteät maksut
Maksu/mk
Säädöksissä mainittu lupa tai muu suorite
1. Asbestipurkutyön valtuutus 2 200
2. Koulutusohjelman hyväksyminen 780
3. Laserlaite 760
4. Maataloustraktori, kansallinen 2 650
5. Maataloustraktorin ETY- tai osatarkastuksen hyväksyntä 2 800
6. Maataloustraktorin hyväksynnän muutos tai lisäys 1 820
7. Nostolaitetarkastaja 780
8. Nosturinkuljettajan korttijäljennös 70
9. Panostajan hylkäyspäätös tai lupakirjan peruuttaminen 355
10. Panostajan kuulustelija 310
11. Panostajan pätevyyskirja 450
12. Panostajan uusi kortti 280
13. Rakennushissi 2 200
14. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaite 990
15. Räjäytystyössä käytettävä muu laite 1 530
16. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 70
Poikkeuslupa
17. Asbestin merkintä 2 270
18. Nosturin kuljettaminen 780
19. Nosturitarkastaja 850
20. Poikkeukset rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen säännöksistä 1 600
21. Rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuus 1 600
22. Muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 1 500

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.