295/2000

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 145/2000:

1 §
Ministeriön toiminta-ajatus

Ympäristöministeriö edistää kestävää kehitystä. Tavoitteena on hyvä ja turvallinen elinympäristö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä asunto-olojen kehittäminen.

2 §
Työn järjestäminen

Ympäristöministeriössä on osastoja ja erillisiä yksiköitä. Niiden tehtävistä, niiden välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan muusta järjestämisestä säädetään ympäristöministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään myös ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, henkilöstön sijoittamisesta, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja erillisen yksikön sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä määrätään tarkemmin osaston tai yksikön hallinnollisissa määräyksissä, jotka osaston tai yksikön päällikkö vahvistaa.

3 §
Ministeriön hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus, valtion asuntorahasto, alueelliset ympäristökeskukset sekä ympäristölupavirastot. Näistä säädetään erikseen.

4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on ylijohtaja. Erillisen yksikön päällikkönä on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, ylijohtajalla ja erillisen yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

3) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, johtajan, talousjohtajan, luonnonsuojelujohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat.

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä sekä osaston ja erillisen yksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristöministeriöstä 24 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus (54/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos virka on julistettu haettavaksi tai viran avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja nimittäminen virkaan tapahtuu tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, määräytyy nimitystoimivalta tämän asetuksen 6 §:n mukaisesti.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Vanhempi hallitussihteeri
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.