284/2000

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

kumotaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 54 a § ja 60 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 54 a § asetuksessa 1224/1995,

muutetaan 7 ja 50 §, 52 §:n 1 ja 2 momentti, 53 §:n 1 momentti sekä 54 ja 63 §,

sellaisina kuin niistä ovat 50 § asetuksissa 1303/1996, 1047/1997 ja 137/1998, 52 §:n 1 momentti ja 53 §:n 1 momentti asetuksessa 1032/1994, 52 §:n 2 momentti asetuksessa 1003/1995, 54 § mainituissa asetuksissa 1303/1996 ja 137/1998 sekä 63 § mainitussa asetuksessa 1303/1996, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

7 §

Puolustusvoimain komentajan tehtävistä sotilaskäskyasiain esittelyssä tasavallan presidentille säädetään puolustusvoimista annetun lain 8 a ja 8 b §:ssä.

Puolustusvoimain komentaja tekee puolustusministeriölle esitykset sellaisista puolustusvoimien virkaan nimittämistä ja tehtävään määräämistä koskevista asioista, jotka tasavallan presidentti ratkaisee valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

7 a §

Tasavallan presidentin, puolustusministerin ja puolustusvoimain komentajan käytännön yhteistoiminnan järjestämiseksi sotilaskäskyasioissa tulee puolustusvoimain komentajan antaa presidentille ja puolustusministerille tietoja sotilasesimiesten toimivaltaan kuuluvista merkittävistä valmisteilla olevista sotilaskäskyasioista.

50 §

Puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin, amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin ja kenttäpiispan sekä upseereiden virkaan nimittämisestä säädetään puolustusvoimista annetussa laissa.

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin puolustusvoimien virkoihin nimittää:

1) asessorin ja tutkimusjohtajan valtioneuvosto puolustusministeriön esityksestä;

2) osastonjohtajan, professorin ja sota-arkiston johtajan puolustusministeriö;

3) sotilasyli-insinöörin, sotilasylilääkärin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, erikoisupseerin, sotilaspapin ja opistoupseerin ylempään virkaan puolustusvoimain komentaja;

4) apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atk-päällikön, eläinlääkärin, erikoistutkijan, farmaseutin, hammaslääkärin, insinöörin, kamreerin, kielenkääntäjän, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, osastopäällikön, osastosihteerin, proviisorin, psykologin, päävalmentajan, rakennuspäällikön, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin ja osastonlääkärin, tarkastajan, tiedotuspäällikön, tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan, valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin, ylihoitajan, ylikielenkääntäjän ja ylitarkastajan pääesikunta;

5) opistoupseerin perusvirkaan pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, merivoimien, ilmavoimien tai puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta;

6) muut virkamiehet oman hallintoyksikkönsä henkilöstön osalta pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, Maanpuolustusopiston johtaja, puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, sotilaslaitoksen päällikkö tai johtaja taikka joukko-osaston komentaja.

Työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen tai tehtävään hallintoyksikön työjärjestyksessä määrätty virkamies.

52 §

Virkavapaudesta, johon virkamiehellä on muun lain kuin valtion virkamieslain (750/1994) tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä muusta enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen tai tämän ollessa esteellinen lähinnä ylempi viranomainen.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen, 50 §:n 1 momentissa mainituissa viroissa palvelevien osalta kuitenkin valtioneuvosto.


53 §

Nimittämisestä enintään vuoden kestävään virkasuhteeseen päättää 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen.


54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen, kuitenkin siten, että:

1) everstin, kommodorin, everstiluutnantin ja komentajan virkaa vastaavaan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja;

2) erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasinsinöörin, sotilaslääkärin ja kapellimestarin tehtävään määrää pääesikunta;

3) majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin, opistoupseerin sekä yliteknikon tai teknikon tehtävässä olevan erikoisupseerin ja sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan tehtävään määrää 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 3 kohdassa tai 50 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettujen virka- miesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolustusalueella, merivoimissa, ilmavoimissa tai puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, tehtävään määrää maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja. Jos tehtävään määrääminen edellyttää muuta siirtymistä puolustusvoimissa, tehtävään määrää upseerin puolustusvoimain komentaja ja muun virkamiehen pääesikunta.

Jos tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen sitä edellyttää, virkamies voidaan tilapäisesti määrätä muuhun kuin 4 ja 34 §:ssä tarkoitetun kokoonpanon mukaiseen tehtävään.

63 §

Valtion virkamieslain 24 §:n mukaisen varoituksen antamisesta päättää 54 §:ssä tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen, 50 §:n 1 momentissa tarkoitettujen alaistensa virkamiesten osalta kuitenkin puolustusvoimain komentaja.

Valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 34 §:ssä tarkoitetun todistuksen palvelussuhteen päättymisestä antaa nimittävä viranomainen. Todistuksen antaa kuitenkin puolustusministeriö, jos virkaan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta tai valtioneuvosto, ja pääesikunta, jos virkaan nimittää tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2000

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.