270/2000

Annettu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidon tuotantotuen maksamismenettelystä

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1059/1994) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa (1059/1994) tarkoitettujen tukien maksamisessa silloin, kun tuet maksetaan maidon tuotantotukina meijereiden välityksellä tilityksen yhteydessä tuottajalle.

2 §
Tuen hakeminen

Meijeriliikkeen harjoittaja (jäljempänä hakija) hakee tuen maa- ja metsätalousministeriöltä (jäljempänä ministeriö) kultakin kalenterikuukaudelta vastaanotettujen maitomäärien perusteella ministeriön vahvistamalla lomakkeella seuraavan kuukauden aikana.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakemuskuukautta edeltävän kuukauden lopullisen tuen määrä sekä hakemuskuukauden vastaanotettujen maitomäärien mukaan laskettu arvio maksettavaksi tulevasta tuesta sekä mahdolliset oikaisut aiemmin tuottajille suoritettuihin tukiin. Hakemus voidaan toimittaa telekopiona, minkä jälkeen alkuperäinen hakemus on lähetettävä postitse.

3 §
Päätös tuen maksamisesta

Ministeriö tekee päätöksen tuen maksamiseen tarvittavien varojen suorittamisesta hakijan tilille tai, milloin kysymyksessä on meijerialan keskusliike, joka hoitaa keskitetysti jäsenmeijeriensä tilityksen, meijerin määräämälle keskusliikkeen tilille.

4 §
Tuen maksaminen tilityksen yhteydessä edelleen tuottajalle

Ministeriön hakijalle suorittama määrä on maksettava tilityksen yhteydessä tuottajalle.

Meijerin on annettava tuottajalle riittävät tiedot maksetun tuen perusteista. Meijerin tilityslomake katsotaan maksettavan tuen osalta tuottajan saamaksi tukipäätökseksi.

Jos ministeriön meijerille maksamaa tuotantotuen ennakkosuoritusta ei voida suorittaa tuottajalle säännönmukaisen tilitysaikataulun mukaisesti, on ministeriön maksama määrä heti palautettava ministeriön postisiirtotilille.

5 §
Hyväksyminen maidon tuotantotuen maksajaksi tuottajalle

Maa- ja metsätalousministeriö pitää luetteloa meijereistä, jotka on hyväksytty tuen maksajiksi tuottajilleen. Jokaisen yrityksen, joka aikoo hakea maidon tuotantotukea maksettavaksi tuottajille tilityksen yhteydessä, on haettava hyväksymistä maidon tuotantotuen maksajaksi.

Hakemus on tehtävä ministeriön vahvistamalla lomakkeella, ja siihen on liitettävä voimassa oleva kaupparekisteriote ja sitoumus tukien tilittämisestä valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalousministeriön asiasta antamien säädösten ja ohjeiden mukaisesti edelleen tuottajille, sekä sitoumus niiden varojen palauttamisesta, joita ei ole käytetty tukien maksamiseen.

Kun kysymyksessä on uusi meijeriliikkeen harjoittaja, on hakijan toiminnasta tehtävä tarkastus paikan päällä tapahtuvalla käynnillä ennen hakijan hyväksymistä luetteloon.

Hakemuksessa on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi, postiosoite, puhelin- ja telekopionumero;

2) ly-tunnus ja kaupparekisteritunnus;

3) henkilöt, joilla on oikeus kirjoittaa kaupparekisteriotteen mukaan yhtiön nimi sekä heidän nimikirjoitusnäytteensä; sekä

4) yhteyshenkilö, joka hoitaa hakemukseen liittyviä asioita.

Muutoksista on ilmoitettava viipymättä ministeriölle.

6 §
Tuen maksaminen

Ministeriö maksaa tuen hakijan määräämälle pankkitilille. Ministeriön ennakkoon maksama määrä on kirjattava meijerin kirjanpidossa hakijan velkana ministeriölle tilityspäivään saakka. Ministeriön maksamien varojen käyttäminen yrityksen liiketoiminnan rahoitukseen on kielletty.

7 §
Taloudellista tilaa koskevien tietojen toimittaminen

Hakijoiden on toimitettava vuosittain tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ministeriölle. Ministeriö voi tarvittaessa vaatia yritykseltä selvityksiä tukien maksamisesta edelleen tuottajille sekä lausuntoja yrityksen taloudellisesta tilasta, jotka yrityksen tilintarkastajien on tarkastettava ja vahvistettava.

8 §
Toimenpiteet valtion varojen asianmukaisen käytön turvaamiseksi

Jos tukea välittävän yrityksen toiminnassa on havaittavissa epäsäännöllisyyksiä, ministeriö voi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin tuen asianmukaisen käytön turvaamiseksi:

1) neuvottelu yrityksen kanssa riittävän vakuuden saamiseksi tai

2) yrityksen asettaminen maksukieltoon ja tukien maksatuksen siirtäminen viranomaisten suoritettavaksi.

9 §
Korvauksen maksaminen tuen välittämisestä tuottajalle

Yrityksille ei makseta korvausta tukien maksamisesta tilityksen yhteydessä tuottajille.

10 §
Tuottajan valitusoikeus tuen määrästä

Meijeriliikkeen harjoittajan on tiedotettava tuottajalle maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetystä valitusoikeudesta.

11 §
Muiden säännösten soveltaminen

Tuen myöntämisessä, maksamisessa, takasinperinnässä, oikaisussa ja valvonnassa noudatetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.