259/2000

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2000

Valtioneuvoston asetus ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (189/2000) nojalla:

1 §
Asetusten ja määräysten julkaiseminen tietoverkossa

Määräyskokoelmassa julkaistavat ministeriön asetukset ja valtion muun keskushallintoviranomaisen antamat määräykset on toimitettava oikeusministeriölle, joka pitää asetuksia ja määräyksiä tietoverkossa maksutta yleisön saatavilla. Jos ministeriö tai mainittu viranomainen on päättänyt julkaista antamansa merkitykseltään yleisen ohjeen taikka muun päätöksen tai tiedonannon määräyskokoelmassa, on ohje, päätös tai tiedonanto toimitettava tällöin oikeusministeriölle tietoverkossa julkaisemista varten.

Valtion keskushallintoviranomainen voi lisäksi pitää antamiaan määräyksiä ja ohjeita muullakin kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tietoverkossa saatavilla.

2 §
Valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisen määräysten rekisteröinti

Valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisen antamat määräykset rekisteröidään viranomaisen määräämällä tavalla, jollei rekisteröinti ole tarpeetonta sen vuoksi, että määräykset ovat tietoverkossa yleisön saatavilla. Määräyksiä ei kuitenkaan rekisteröidä oikeusministeriön ylläpitämään yleiseen rekisteriin.

3 §
Rekisteröitävät tiedot

Valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisen määräysrekisteriin merkitään:

1) säännökset, joihin viranomaisen toimivalta määräysten antamiseen perustuu;

2) määräysten asiasisällön ilmaiseva otsikko;

3) määräysten numero asianomaisessa määräyskokoelmassa tai muu määräykset yksilöivä tieto;

4) määräykset antanut viranomainen;

5) määräysten antamispäivä;

6) määräysten voimaantuloajankohta;

7) määräysten voimassaoloaika; sekä

8) yksikkö, josta määräykset ovat tallenteena saatavissa samoin kuin yksikön osoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot.

Rekisteristä poistetaan merkinnät määräyksistä, jotka on kumottu tai joiden voimassaolo on muuten päättynyt.

4 §
Euroopan yhteisöjen säädöksiin viittaavat merkinnät

Euroopan yhteisöjen direktiivin täytäntöönpanoa koskeviin määräyksiin tehdään kyseiseen direktiiviin viittaava merkintä.

Annettaessa Euroopan yhteisöjen asetuksissa tai päätöksissä edellytettyjä tarkempia määräyksiä näiden säädösten täytäntöönpanosta voidaan määräyksiin tehdä kyseiseen yhteisön säädökseen viittaava merkintä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä maaliskuuta 2000.

6 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:ssä tarkoitetut määräyskokoelmassa julkaistut ministeriön päätökset sekä valtion muun keskushallintoviranomaisen määräykset rekisteröidään oikeusministeriön ylläpitämään yleiseen rekisteriin, kunnes mainitut asetukset ja määräykset on asianomaisen ministeriön tai viranomaisen osalta julkaistu tietoverkossa 1 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Sama koskee tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevia ministeriön tai valtion muun keskushallintoviranomaisen antamia merkitykseltään yleisiä ohjeita.

Rekisteriin merkitään tämän asetuksen 3 §:ssä säädetyt tiedot.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2000

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöjohtaja
Matti Niemivuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.