244/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Ympäristöministeriön päätös ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat tämän päätöksen liitteessä luetellut suoritteet.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) koulutuspalvelut;

2) tietojen luovutus, tietojärjestelmien suorakäyttö ja tiedonhaut;

3) ympäristölupaviraston hallinnassa olevien huonetilojen käyttö;

4) muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset asiakirjoista;

5) muut vastaavat suoritteet.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristölupaviraston päätöksestä on peritty.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000 ja se on voimassa vuoden 2001 loppuun.

Päätöksistä, joita koskeva asia on tullut vireille vesioikeudessa tai alueellisessa ympäristökeskuksessa ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu vireilletuloajankohtana voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Hallitussihteeri
Jukka Nurmio

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.