243/2000

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 62 §:n nojalla

Alkoholiyhtiön yleiset velvollisuudet
1 §

Alkoholilain (1143/1994) 3 §:ssä tarkoitetun alkoholiyhtiön tehtävänä on harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä siten, että tavoitteena on alkoholin kulutuksen aiheuttamien haittojen ehkäiseminen.

Hallintoneuvosto vahvistaa tavoitetta koskevan toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan.

Alkoholiyhtiön tulee toiminnassaan ottaa erityisesti huomioon myös luonnonvarojen järkevän käytön ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

2 §

Alkoholiyhtiön päätökset alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta vähittäismyynnistä sekä niiden hinnoittelusta tulee tehdä julkisin ja tasapuolisin perustein riippumatta niiden valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös alkoholijuomien esillepanoon ja muihin myyntijärjestelyihin alkoholijuomamyymälässä ja alkoholijuomien esittelyyn kuluttajille.

Alkoholiyhtiö päättää tämän asetuksen toteuttamista koskevat sopimusehtonsa ja menettelysääntönsä, jotka tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkistettu. Alkoholiyhtiön tavarantoimittajille tai niitä edustaville järjestöille tulee sopivalla tavalla ennen julkistamista varata tilaisuus lausua sopimusehtoja ja menettelysääntöjä koskevasta ehdotuksesta.

Alkoholijuomien ottaminen vähittäismyyntiin ja poistaminen vähittäismyynnistä
3 §

Alkoholiyhtiö päättää alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin sille toimitettujen tarjousten perusteella.

Alkoholiyhtiön tulee vuosittain julkistaa tarjousten tekijöiden käyttöön:

1) menettelyohjeet ja tarkemmat määräykset tarjousten tekemisestä ja niiden käsittelystä;

2) alkoholiyhtiön olemassa oleva myyntivalikoima tavarantoimittajineen;

3) alkoholiyhtiön ennakoimat muutokset myyntivalikoiman rakenteeseen;

4) erityistä tapahtumaa tai kautta varten hankittavien tuotteiden hankintamenettelyn aikataulut; ja

5) alkoholiyhtiön arvio tarjousten kohtuullisesta käsittelyajasta.

4 §

Alkoholiyhtiö päättää alkoholijuoman ottamisesta vähittäismyyntiin alkoholijuoman laadun, asiakkaiden kysynnän ja muiden liiketaloudellisten seikkojen perusteella. Alkoholiyhtiön tulee lisäksi ottaa huomioon alkoholijuoman erityiset terveydelle haitalliset ominaisuudet.

Alkoholiyhtiö voi päättää siitä, että alkoholijuomia otetaan vähittäismyyntiin ilmoituksen perusteella, jos tarjouksen tekijä ilmoittaa kantavansa liiketaloudellisen riskin myynnin toteutumisesta tai jos tarjous koskee vain toimitusmyyntiä. Alkoholiyhtiö voi tällöin kuitenkin kieltäytyä alkoholijuoman ottamisesta vähittäismyyntiin muilla tässä asetuksessa säädetyillä perusteilla kuin liiketaloudellisilla syillä.

5 §

Alkoholiyhtiö päättää alkoholijuoman poistamisesta vähittäismyynnistä tuotteen laadun, sen erityisten terveydelle haitallisten ominaisuuksien tai liiketaloudellisten seikkojen perusteella.

6 §

Alkoholiyhtiö voi kuluttajille tarjottavan valikoiman laajuuteen liittyvistä syistä päättää, ettei alkoholijuomaa poisteta vähittäismyynnistä liiketaloudellisten seikkojen perusteella (palvelutuote).

Päätöksen, joka koskee alkoholijuoman valitsemista palvelutuotteeksi, tulee perustua tarjouskilpailuun ja se on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Hinnoittelua koskevat päätökset
7 §

Alkoholiyhtiö päättää alkoholijuomien hinnoittelusta liiketaloudellisin perustein. Hinnoittelun on oltava kohtuullista ja tuoteryhmien hinnoittelukertoimien asettamisen tulee perustua alkoholiyhtiölle myynnistä ja yksinoikeuteen liittyvistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset
8 §

Alkoholiyhtiön tulee huolehtia siitä, että sen palveluksessa oleva ei käsittele tarjousta:

1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on antanut tarjouksen;

2) jos päätöksestä on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;

3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa tarjouksen antajaa tai sitä, jolle päätöksestä on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai tarjoukseen liittyvässä toimeksiantosuhteessa tarjouksen antajaan tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, joka on antanut tarjouksen tai jolle päätöksestä on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai

6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Mitä 1 momentissa säädetään tarjouksen käsittelemisestä, sovelletaan myös päätökseen, jolla alkoholijuoma poistetaan myyntivalikoimasta. Lähisukulaisella tarkoitetaan hallintomenettelylain (598/1982) 10 §:n 2 momentissa mainittuja sukulaisia.

9 §

Alkoholiyhtiön tulee ilmoittaa alkoholijuoman ottamista valikoimaan tai poistamista valikoimasta koskevan päätöksensä sisältö tarjouksen tekijälle tai tavarantoimittajalle.

Ilmoitus lähetetään kirjallisesti tai sähköisenä viestinä tarjouksen tekijän tai tavarantoimittajan ilmoittamaan osoitteeseen ja siinä tulee mainita mahdollisuudesta vaatia alkoholiyhtiöltä perusteltu päätös ja oikeudesta hakea alkoholiyhtiön päätökseen muutosta alkoholilain 51 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Alkoholiyhtiön tulee toimittaa perusteltu päätös ja muutoksenhakuosoitus tarjouksen tekijän tai tavarantoimittajan ilmoittamaan osoitteeseen 30 päivän kuluessa siitä, kun se vastaanotti asiaa koskevan pyynnön.

10 §

Mitä 9 §:ssä säädetään, koskee myös alkoholiyhtiön päätöstä yksittäisen tuotteen hinnoittelusta.

Jos hinnoittelua koskeva päätös koskee tuoteryhmän hinnoittelukertoimen suuruutta tai muutoin ennalta määrittelemätöntä tuotemäärää, päätöksen julkistamisen yhteydessä tulee mainita oikeudesta hakea alkoholiyhtiön päätökseen muutosta alkoholilain 51 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla.

11 §

Alkoholiyhtiö voi aikaisemman päätöksensä estämättä ottaa asian käsiteltäväksi ja ratkaista sen uudelleen.

Jos päätökseen on vireillä muutoksenhaku, alkoholiyhtiön tulee toimittaa päätöksensä viivytyksettä muutoksenhakuviranomaiselle.

Valvonta ja muutoksenhaku
12 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus valvoo tämän asetuksen samoin kuin alkoholiyhtiön tämän asetuksen toteuttamiseksi julkistamien sopimusehtojen ja menettelysääntöjen noudattamista.

Päätös, joka koskee alkoholijuomien ottamista vähittäismyyntiin, poistamista vähittäismyynnistä sekä vähittäismyynnin hinnoitteluperusteita, voidaan panna täytäntöön muutoksenhaun estämättä, jollei sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus toisin päätä.

Erinäiset säännökset
13 §

Mitä 3―8 §:ssä säädetään, ei sovelleta käymisteitse valmistettuihin enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviin alkoholijuomiin.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2000.

Asetuksen 3 §:n 2 momenttia ja 6 §:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2000. Asetuksen 1 §:n 2 momentin mukainen toimintasuunnitelma tulee laatia ensimmäisen kerrran vuodelle 2001.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.