179/2000

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmispakkauksista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/1965) 19 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1383/1994:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tilavuuden tai painon mukaan myytäviä tuotteita sisältäviä valmispakkauksia, jotka on tarkoitettu myytäviksi nimellismäärältään vakioyksiköissä.

Vakioyksiköt vastaavat pakkaajan etukäteen valitsemia arvoja, jotka ilmaistaan paino- tai tilavuusyksiköissä ja ovat vähintään 5 g tai 5 ml ja enintään 10 kg tai 10 l; tai jotka pakataan liitteen 5 mukaisesti muotonsa säilyttäviin säiliöihin; tai jotka pakataan liitteen 6 mukaisesti aerosoleina.

Liitteissä 3―6 esitettyjen sisällön nimellismäärien käyttö varmistaa, ettei mikään Euroopan unionin jäsenvaltio alueellaan kiellä valmispakkauksen markkinointia. Vain liitteen 4 kohdan 11 arvot ovat pakollisia.

2 §
Määritelmät

Valmispakkaus on tuotteen ja yksittäisen pakkauksen yhdistelmä, johon tuote on valmiiksi pakattu.

Tuote on valmiiksi pakattu, kun se on pakkauksen laadusta riippumatta pakattu ilman, että ostaja on läsnä, ja pakkauksessa olevan tuotteen määrällä on etukäteen määritelty arvo, jota ei voida muuttaa ilman, että pakkaus aukaistaan tai sitä havaittavasti muutetaan.

3 §
e-merkintä

Valmispakkaus, joka on tämän päätöksen säännösten mukainen, saadaan varustaa emerkinnällä, joka on määritelty liitteen 1 kohdassa 3.3.

Valmispakkausten, joissa on e-merkintä, sisällön määrää tulee valvoa liitteen 1 kohdan 5 ja liitteen 2 mukaan.

Jos kahdesta tai useammasta valmispakkauksesta on tehty ryhmäpakkaus, on jokaisen valmispakkauksen ja sen merkintöjen oltava säännösten mukaisia. Kun valmispakkaus koostuu yhdestä tai useammasta yksittäisestä pakkauksesta, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi yksitellen, on valmispakkauksen ja sen merkintöjen oltava säännösten mukaisia.

4 §
Muut merkinnät

Kaikissa e-merkinnällä varustetuissa pakkauksissa on oltava merkintä valmisteen painosta tai tilavuudesta liitteen 1 mukaisesti.

Nestemäisiä tuotteita sisältäviin valmispakkauksiin merkitään liitteen 3 mukainen nimellistilavuus ja muita tuotteita sisältäviin valmispakkauksiin merkitään liitteen 4 mukainen nimellispaino ellei yleinen kauppatapa tai Euroopan yhteisön lainsäädäntö muuta edellytä.

Jos jotakin valmisteryhmää tai valmispakkauslajia koskeva kauppatapa ja kansalliset säännökset eivät ole samanlaiset kaikissa jäsenvaltioissa, kyseisissä valmispakkauksissa on oltava ainakin ne sisällön määrän ilmaisevat tiedot, jotka vastaavat vastaanottavassa valtiossa voimassa olevaa kauppatapaa tai kansallisia säännöksiä.

Sisällön nimellispainon tai nimellistilavuuden merkintä tulee tehdä liitteen 1 kohdan 3.1 mukaan.

Sisällön määrä on ilmoitettava käyttäen mittayksikköasetuksessa (371/1992) määritettyjä SI-mittayksiköitä.

5 §
Muut mittayksiköt

Siltä osin, kuin yhteisön alueella saa käyttää englanninmittayksiköitä (UK), sisällön määrä tulee ilmaista, jos Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti alueillaan niin haluaa, myös englanninmittayksiköin. Muuntokertoimet ovat:

1 g = 0,0353 unssia (avoirdupois),

1 kg = 2,205 naulaa,

1 ml = 0,0352 nesteunssia,

1 l = 1,760 pinttiä tai 0,220 gallonaa.

Sen siirtymäkauden loppuun, jolloin yhteisön alueella saa käyttää rinnakkaismerkintöjä, SI-yksiköin ilmaistu sisällön määrä voidaan ilmaista myös käyttäen muita mittayksiköitä.

Muut mittayksikkömerkinnät eivät saa kooltaan olla suurempia kuin vastaavat SI-yksikkömerkinnät.

6 §
Valvonta ja ohjeiden antaminen

Tämän päätöksen noudattamista valvoo turvatekniikan keskus.

Valvontaviranomainen voi kaupankäynnin missä vaiheessa tahansa tehdä tarkastuksia varmistuakseen valmispakkausten vaatimustenmukaisuudesta.

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän päätöksen säännösten soveltamista yhtenäistäviä ohjeita.

7 §
e-merkinnän käyttöönotto

Valmispakauksissa voidaan aloittaa e-merkinnän käyttö, kun asiasta on tehty ilmoitus tarkastuslaitokselle ja jokaisen pakkauksen sisällön todellinen määrä mitataan tai hyväksyttävä muu menetelmä on toiminnassa.

Viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä tarkastuslaitoksen on tehtävä tarkastukset pakkaajan, maahantuojan tai tämän edustajan tiloissa.

8 §
Pakkaajan vastuu ja tarkastus

Pakkaaja tai maahantuoja on vastuussa valmispakkauksen vaatimustenmukaisuudesta, joka lisäksi varmistetaan liitteen 1 kohdan 4 mukaisesti.

9 §
Tarkastuslaitoksen nimeäminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää tässä päätöksessä tarkoitetun tarkastuslaitoksen.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä helmikuuta 2000.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 25 päivänä huhtikuuta 1994 antama päätös (303/1994) eräiden valmispakkauksia koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta.

Neuvoston direktiivit 75/106/ETY, 76/211/ETY ja 80/232/ETY muutoksineen

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2000

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Liitteet 1-6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.