155/2000

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1251/1999, jäljempänä peltokasviasetus, sovellettaessa noudatettavaa peltokasvien tukijärjestelmän ja siihen liittyvän kesannoinnin yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92, jäljempänä hallintoasetus. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään lisäksi tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3887/92, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Peltokasvituen hakeminen vuonna 2000

Hakemus peltokasvien ja säilörehunurmen pinta-alatuen, jäljempänä peltokasvituki, sekä näihin liittyvän kesannointikorvauksen saamiseksi (tukihakemus) on toimitettava 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2000 tai maaja metsätalousministeriön vuodelle 2000 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maaja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2000 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

3 §
Lohkojen merkitseminen

Hakijan on merkittävä tukihakemukseen kaikki uudet, muuttuneet ja muuttumattomina maatalouskäytössä säilyneet perus- ja kasvulohkot numeroin ja kirjaintunnistein.

Peruslohkolla tarkoitetaan maatilaan kuuluvaa peltoaluetta tai muuta maatalousaluetta, jota rajaavat vesistö, piirioja, valtaoja, tie, metsä, tuotantoalueen raja, kunnan raja tai muu vastaava. Peruslohko käsittää vain yhden maankäyttölajin ja kuuluu vain yhdelle maatilalle lukuun ottamatta maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämiätapauksia. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina.

Hallintoasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kasvulohko on enintään peruslohkon suuruinen, ja se liittyy aina yhteen peruslohkoon. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen.

4 §
Pinta-alojen ilmoitustarkkuus

Perus- ja kasvulohkojen viljellyt ja viljelemättömät pinta-alat on ilmoitettava hehtaareina kahden desimaalin tarkkuudella.

5 §
Hallinnon hyväksymät pinta-alat

Soveltamisasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hallinnon hyväksymiä pintaaloja ovat hallinnon suorittamassa toisen vaiheen valvonnassa takymetrillä, GPS-laitteella tai vastaavalla mittaustarkkuudella mitatut pinta-alat.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja mittaustuloksia ei ole käytettävissä, hallinnon hyväksymiä pinta-aloja ovat viimeiset digitoidut pinta-alat, joista on toimitettu tieto tuottajalle ennen tukihakemuksen jättämistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen digitoitujen pinta-alojen osalta poikkeuksen muodostavat lohkot, joiden pinta-alaero valvontamittauksessa todettuun pinta-alaan on yli puolitoistakertainen tai peruslohkoa ei ole jaettu kasvulohkoihin mittaustarkkuuden rajoissa oikein.

6 §
Pienin tuettava kasvulohko

Pienin kasvulohko, jolle voidaan hakea ja maksaa peltokasvitukea tai joka voidaan hyväksyä rehualaksi, on 0,05 hehtaaria.

7 §
Karttaliite

Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos:

1) tuottaja haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut tuottajan omistukseen tai hallintaan edellisen vuoden jälkeen;

2) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen tuottajalle toimitettuun digitoituun peruslohkokarttaan;

3) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aiemmin digitoitu; taikka

4) talouskeskuksen sijainti on muuttunut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa kartassa tulee näkyä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat.

Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennös tulostetuista digitoiduista peruslohkokartoista mittakaavassa 1:5 000. Jollei tällaista jäljennöstä ole, hyväksytään jäljennös ortokartoista, joiden päällä on rajaelementti, mittakaavassa 1:5 000 ja jäljennös peruskartoista, joihin on merkitty kiinteistörajat, mittakaavassa 1:10 000.

8 §
Ilmoitus kylvöaloista vuonna 2000

Viljelyalojen muutoksia koskeva ilmoitus kylvöaloista on toimitettava 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2000.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2000 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

9 §
Myöhästyneenä toimitettu hakemus tai ilmoitus

Myöhästyneenä toimitetun tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen tai kylvöalailmoituksen perusteella maksettavasta peltokasvituesta ja siihen liittyvästä kesannointikorvauksesta tehdään vähennykset sen mukaan kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 8 artiklassa.

10 §
Peruslohkon tuen hakijaa koskevat muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen

Soveltamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina erityistapauksina hyväksytään hakijan kuolema, avioliitto ja yhtiömuodon muutokset sekä peruslohkojen ostot, myynnit ja vuokraukset. Näissä tapauksissa peltokasvituki voidaan maksaa muulle kuin hakijalle yksittäiseltä peruslohkolta, jos 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle toimitetaan asiaa koskevat selvitykset ja lomakkeet numero 117 ja 102C viimeistään 15 päivänä kesäkuuta.

Uudelle omistajalle tai haltijalle peltokasvituki voidaan maksaa ainoastaan ensimmäisen tuen hakijan ilmoittamille peruslohkoille sen mukaan kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisen alakohdan i alakohdassa.

Maatila ja hakija määritellään muutosmahdollisuutta sovellettaessa sen mukaan kuin siitä säädetään hallintoasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa.

11 §
Lohkon poistaminen tukihakemuksesta

Lohko tai lohkon osa voidaan poistaa tukihakemuksesta. Poistosta on ilmoitettava kirjallisesti 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle ennen soveltamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja.

12 §
Koko tilan hallinnan siirto

Soveltamisasetuksen 14 a artiklassa tarkoitetussa tukihakemuksen jättämisen jälkeen ja ennen peltokasvituen maksatusta tapahtuvassa koko tilan hallinnan siirrossa tuki maksetaan tilanpidon jatkajalle.

Jäljempänä 13 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle on toimitettava asiaa koskevat selvitykset ja lomakkeet numero 156 ja 102C viimeistään 11 päivänä syyskuuta.

13 §
Tukihakemusten toimittaminen

Tukihakemus ja selvitykset liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse toimitettu tukihakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

14 §
Valvonnan mittaustarkkuus

Peltokasvituen ja kesannointikorvauksen valvonnassa ja väärinkäytöstä aiheutuvia seuraamuksia määrättäessä sovelletaan komission ohjeistusta ja kansallisissa maanmittaustoimissa käytettävää mittaustarkkuutta.

15 §
Peltokasvituen vähimmäismäärä

Peltokasvitukea ei myönnetä, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän.

16 §
Asiakirjojen säilyttäminen

Tuottajan on säilytettävä peltokasvituen hakemiseen liittyvät asiakirjat vähintään hakuvuoden sekä sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

17 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen peltokasvitukea ja siihen liittyvää kesannointikorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

18 §
Tarkemmat säännökset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa säännöksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

19 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2000.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999, EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 1, neuvoston asetus (EY) N:o 2704/1999, EYVL N:o L 327, 21.12.1999, s. 12, neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92, EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1, neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, EYVL N:o L 24, 29.1.1994, s. 6, neuvoston asetus (EY) N:o 3233/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 13, neuvoston asetus (EY) N:o 3235/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 16, neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 1, neuvoston asetus (EY) N:o 820/97, EYVL N:o L 117, 7.5.1997, s. 1, neuvoston asetus (EY) N:o 1036/1999, EYVL N:o L 127, 21.5.1999, s. 4, komission asetus (EY) N:o 2714/1999, EYVL N:o L 327, 21.12.1999, s. 33, komission asetus (ETY) N:o 3887/92, EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36, komission asetus (EY) N:o 229/95, EYVL N:o L 27, 4.2.1995, s. 3, komission asetus (EY) N:o 1648/95, EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 27, komission asetus (EY) N:o 2015/95, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 2, komission asetus (EY) N:o 1678/98, EYVL N:o L 212, 30.7.1998, s. 23, komission asetus (EY) N:o 2801/1999, EYVL N:o L 340, 31.12.1999, s. 29

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.