125/2000

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Asetus Pelastusopistosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan Pelastusopistosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1237/1994) 14 ja 16 §,

muutetaan 7 §:n 1 momentti, 10―13, 15 ja 18 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

2 §
Opetuksen suunnittelu

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa koulutusohjelmat ja suuntautumisvaihtoehdot vahvistaa opetusministeriö siten kuin ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995) ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään. Ennen asian ratkaisemista opetusministeriön tulee kuulla sisäasiainministeriötä. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmista päättää Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Pelastusopiston esityksestä.


7 §
Opettajakunta

Oppilaitoksessa on opettajakunta, jonka tehtävänä on osallistua työjärjestyksen, koulutusohjelmien ja opetussuunnitelman valmisteluun, tehdä esityksiä opetusmateriaalista ja kalustohankinnoista, antaa lausuntoja muista oppilaitosta koskevista laajakantoisista asioista sekä päättää opiskelijoiden arvosanoista.


8 a §
Pelastusopiston tutkintolautakunta

Opiskelijaksi ottamista ja opintosuoritusten arvostelua koskevien oikaisuvaatimusten käsittelyä varten Pelastusopistossa on kolmijäseninen tutkintolautakunta, jonka rehtori asettaa. Tutkintolautakunnan puheenjohtajana on yliopettaja ja muina jäseninä yksi opettaja ja yksi oppilaskunnan valitsema opiskelija. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opettajajäsenten toimikausi on kolme vuotta ja opiskelijajäsenen yksi vuosi. Tutkintolautakunta voi pyytää lausuntoja asiantuntijoilta, jos se asian ratkaisemiseksi on tarpeen.

10 §
Väestönsuojelukoulutukseen kutsuminen

Sisäasiainministeriö ja lääninhallitus tai niiden toimeksiannosta Pelastusopisto kutsuvat pelastustoimilain (561/1999) 53 §:n mukaisesti väestönsuojelukoulutukseen määrätyt henkilöt koulutukseen kirjallisesti.

11 §
Väestönsuojelukoulutuksesta vapauttaminen

Pelastustoimilain 53 §:n mukaiseen väestönsuojelukoulutukseen määrätyn henkilön hakemuksesta voi kutsun toimittanut viranomainen myöntää hänelle lykkäystä tai vapautuksen koulutukseen osallistumisesta vamman tai sairauden tai muun pätevän syyn johdosta. Koulutuksen kestäessä voi koulutuksen järjestäjä edellä mainitusta syystä vapauttaa henkilön koulutukseen osallistumisesta.

12 §
Väestönsuojelukoulutukseen osallistuvien terveydenhuolto

Pelastustoimilain 53 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa olevalla henkilöllä on oikeus saada maksutta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä lääkkeitä, jos hän sairastuu koulutuksen kestäessä hoitoa vaativaan sairauteen. Opiskelijalla on myös oikeus maksuttomaan lääkärin suorittamaan tulotarkastukseen, jos hän koulutukseen saapuessaan ilmoittaa olevansa sairas tai terveydentilansa vuoksi muuten kykenemätön osallistumaan koulutukseen ja koulutuksen järjestäjä ei katso voivansa vapauttaa opiskelijaa koulutuksesta.

13 §
Väestönsuojelukoulutukseen osallistuvien taloudelliset edut

Pelastustoimilain 53 §:n mukaiseen väestönsuojelukoulutukseen ja valmiuslain (1080/1991) 40 §:n mukaiseen koulutukseen osallistuvat saavat oppilaitokselta ilmaisen majoituksen sekä matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevien virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.


15 §
Opiskelijoiden kurinpito

Rikkomukseen syyllistyneelle opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori. Opiskelijan erottamisesta määräajaksi päättää opettajakunta. Jos opiskelija on rikkonut asuntolan järjestyssääntöä, häneltä voidaan evätä oikeus asuntolassa asumiseen. Rehtori päättää asumisoikeuden epäämisestä enintään kuukaudeksi ja opettajakunta kuukautta pitemmäksi ajaksi.

Ennen kurinpitoasian käsittelyä opiskelijalle on toimitettava todisteellisesti tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään, ja varattava hänelle mahdollisuus tulla asiassa kuulluksi.

Erottamista koskeva päätös voidaan panna muutoksenhausta huolimatta täytäntöön. Jos erottamista koskeva päätös kumotaan, on opiskelijalla oikeus lukea siihen mennessä suorittamansa opinnot hyväkseen myöhemmällä vastaavalla kurssilla, jollei hänellä ole mahdollisuutta jatkaa kurssia, jota erottaminen koskee.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa olevien opiskelijoiden kurinpidosta säädetään ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa.

18 §
Oikaisuvaatimus

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Pelastusopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää oikaisua. Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset ja arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdalta tietoonsa.

Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momen-tissa tarkoitettuun päätökseen, voi hakea siihen oikaisua Pelastusopiston tutkintolautakunnalta seitsemän päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tässä pykälässä tarkoitetut oikaisuvaatimukset käsittelee Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.