110/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain (701/1993) 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti laissa 889/1996 seuraavasti:

3 §
Oikeudenkäyntimaksu

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuin mk
korkein oikeus
― rikosasia 500
― muu asia 1 000
korkein hallinto-oikeus 1 000
hovioikeus
― rikosasia 400
― muu asia 800
hallinto-oikeus 400
käräjäoikeus
― rikosasia ja ulosottolain mukainen muutoksenhakuasia 350
― riita-asia, jonka käsittely päättyy
― kirjallisessa valmistelussa 350
― suullisessa valmistelussa 500
― suullisen valmistelun yhteydessä pidettävässä pääkäsittelyssä 650
― erillisessä pääkäsittelyssä 800
maaoikeus 800
markkinatuomioistuin 1 000
työtuomioistuin 1 000

5 §
Maksuvelvolliset

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Konkurssiasiassa maksu peritään konkurssin alettua konkurssipesän varoista. Alistusasiassa maksuvelvollinen on se, jonka menettelystä alistus on aiheutunut. Muutoksenhakuasiassa maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut. Muiden suoritteiden osalta maksuvelvollinen on suoritteen tilaaja.Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 84/1999
YmVM 4/1999
LaVL 15/1999
PeVL 11/1999
MmVL 18/1999
EV 100/1999

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.