97/2000

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (982/1977) 12 § sekä 17 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 12 § laissa 88/1993 ja 17 §:n 3 momentti laissa 1020/1995, seuraavasti:

12 §

Yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja liittymisehdoista tehdään laitoksen ja liittyjän kesken sopimus. Sopimus ei saa olla 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten määräysten, 11 a §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston säädöksen, ympäristönsuojelulain (86/2000) 11 §:n 2 ja 3 kohdan nojalla annettujen säädösten tai ympäristöluvan määräysten vastainen. Laitoksen ja liittyjän keskinäisestä suhteesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

17 §

Edellä 11 a §:n nojalla annettujen säädösten noudattamista valvovat ympäristönsuojelulain mukaiset valvontaviranomaiset. Edellä 11 a §:n perusteella annetun määräyksen vastaiseen toimenpiteeseen sovelletaan rikoslain (39/1889) 48 luvun 1―4 §:n rangaistussäännöksiä sekä ympäristönsuojelulain hallintopakkoa koskevia säännöksiä.


Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 84/1999
YmVM 4/1999
LaVL 15/1999
PeVL 11/1999
MmVL 18/1999
EV 100/1999

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Satu Hassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.