66/2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista, eläinmäärien ilmoittamisesta sekä poikkeuslupien hakemisesta vuonna 2000

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (25/2000) 12 §:n 3 momentin, maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (26/2000) 17 §:n 3 momentin sekä kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetun valtioneuvoston päätöksen (27/2000) 9 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla:

1 §
Etelä-Suomen kansallisen tuen hakuajat

Maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (25/2000) 7 §:ssä tarkoitettuja eläinyksikköä kohti maksettavia tukia, alla mainittuja tukia lukuun ottamatta, on vuoden 2000 osalta haettava viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000.

Vuonna 2000 teurastetuista hiehoista, lihasioista sekä lihaeläimiksi kasvatetuista ankoista, hanhista, kalkkunoista, tarhatuista fasaaneista ja tarhatuista sorsista maksettavia tukia on haettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

Etelä-Suomen kansallisena tukena maksettavista kotieläintuista, lukuun ottamatta valtioneuvoston päätöksen (25/2000) 6 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tukia, voidaan maksaa ennakkoa, joka on haettava viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2000.

2 §
Pohjoisen tuen hakuajat

Maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (26/2000) tarkoitettuja viljelyalaan perustuvia tukia ja kyseisen päätöksen 11 §:ssä tarkoitettuja eläinyksikköä kohti maksettavia tukia, alla mainittuja kotieläintukia lukuun ottamatta, on vuoden 2000 osalta haettava viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000.

Vuonna 2000 teurastetuista hiehoista ja lihasioista sekä vuonna 2000 teurastetuista, tukialueilla C3 ja C4 kasvatetuista sonneista ja lihaeläimiksi kasvatetuista ankoista, hanhista ja kalkkunoista sekä tarhatuista fasaaneista ja tarhatuista sorsista maksettavia tukia on haettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

Vuonna 2000 siitokseen vähintään kolmen mutta alle kahdeksan kuukauden ikäisinä myydyistä karjuista ja siitokseen vähintään kolmen kuukauden ikäisinä emakoiksi myydyistä porsimattomista sioista maksettavia tukia on haettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

Pohjoisesta kotieläintuesta, lukuun ottamatta valtioneuvoston päätöksen (26/2000) 10 §:ssä tarkoitettua tukea, voidaan maksaa ennakkoa, joka on haettava viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2000.

3 §
Kasvinviljelyn kansallisen tuen hakuaika

Kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 2000 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (27/2000) tarkoitettua maa- ja puutarhataloustuottajille kansallisena erityistukena maksettavaa pinta-alaperusteista tukea on haettava viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000.

4 §
Eläinmäärien ilmoittaminen

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen kotieläintukien saamiseksi tuen hakija on ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ilmoituslomakkeella nro 101C tukeen oikeuttavien alla mainittujen eläinten lukumäärät laskentapäiviltä viimeistään ilmoituspäivänä seuraavasti:

ELÄIN LASKENTAPÄIVÄT 2000 ILMOITUSPÄIVÄT 2000
SIAT
- emakot 1.10.*), 1.11.*) ja 1.12.*) 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 1.10., 1.11. ja 1.12. 26.5.2000 26.5.2000 15.9.2000 vuonna 2001**)
- karjut 1.5. ja 1.9. 26.5. ja 15.9.
SIIPIKARJA
- kanat ja broileriemot 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. ja 1.5. 1.6., 1.7., 1.8. ja 1.9. 1.10., 1.11. ja 1.12. 26.5.2000 15.9.2000 vuonna 2001**)
- ankka-, hanhi- ja kalkkunaemot 1.5. ja 1.9. 26.5. ja 15.9.2000
- tarhatut fasaani- ja sorsaemot 1.5. ja 1.9. 26.5. ja 15.9.2000
- broilerit 1.5. ja 1.9. 26.5. ja 15.9.2000
UUHET 1.5. 26.5.
KUTUT 1.5. 26.5.
HEVOSET 1.5. 26.5.

*) Emakoiden vuoden 2000 tukea laskettaessa otetaan huomioon emakoiden lukumäärät 1.10.1999, 1.11.1999 ja 1.12.1999.

**) Emakoiden, kanojen ja broileriemojen lukumäärät 1.10.2000, 1.11.2000 ja 1.12.2000 otetaan huomioon vuoden 2001 tukia laskettaessa.

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettujen kotieläintukien perusteena olevien emolehmien ja sonnien sekä 1 §:ssä tarkoitetun kotieläintuen perusteena olevista lypsylehmistä, lehmävasikoista ja hiehoista alueiden A ja B saaristoalueilla maksettava lisätuki määräytyy tilalla 1.7.1999-30.6.2000 olleiden eläinten keskimääräisen lukumäärän perusteella. Tuen hakijan on ilmoitettava ilmoituslomakkeella nro 101C viimeistään 15.9.2000 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle emolehmien, sonnien, lehmävasikoiden ja hiehojen keskimääräiset lukumäärät. Tuen hakija saa keskimääräiset lukumäärät laskelmasta, jonka Maatalouden Laskentakeskus Oy tekee tuen hakijan eläintunnisterekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella ja jonka Maatalouden Laskentakeskus Oy toimittaa tuen hakijalle.

Edellä 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen eläinten osalta tuki määräytyy vuoden 2000 aikana teurastettujen eläinten lukumäärän perusteella. Tuen perusteena olevat lukumäärät ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukihakemuksen yhteydessä viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen eläinten osalta tuki määräytyy vuoden 2000 aikana siitokseen myytyjen eläinten lukumäärän perusteella. Tuen perusteena olevat lukumäärät ilmoitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tukihakemuksen yhteydessä viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

5 §
Hakemusten toimittaminen ja eläinmäärien ilmoittaminen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tukihakemukset ja tuen ennakkoa koskevat hakemukset sekä eläinmääriä koskeva ilmoituslomake nro 101C on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee .

Postissa saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

6 §
Nautojen merkintä ja rekisteröinti

Tässä päätöksessä tarkoitettujen nautojen tulee olla merkitty maa- ja metsätalousministeriön hyväksymillä korvamerkeillä sekä rekisteröity Maatalouden Laskentakeskus Oy:n ylläpitämään eläintunnisterekisteriin tuen hakijan tilatunnukselle. Nautojen tulee olla myös merkittynä tilalla pidettävään nautaeläinluetteloon.

7 §
Eräät poikkeusluvat

Maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (25/2000) 3 §:n 5 momentissa ja 7 §:n 9 momentissa, maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 2000 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (26/2000) 3 §:n 6 momentissa ja 11 §:n 9 momentissa sekä kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (27/2000) 3 §:n 5 momentissa tarkoitettuja lupia on vuoden 2000 tuotantoon kohdistuvien tukien osalta haettava maa- ja metsätalousministeriöltä kirjallisesti viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.