18/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Asetus työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn peruspalveluministerin esittelystä

säädetään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/1973) 2 a ja 29 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 a § laissa 1162/1999:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriö, jäljempänä ministeriö, voi hyväksyä tarkastuslaitoksen suorittamaan koneiden turvallisuudesta ja henkilönsuojaimista annetuissa valtioneuvoston päätöksissä (1314/1994 ja 1406/1993) tarkoitettuja ilmoitetun laitoksen tehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä, jos laitos täyttää seuraavat vaatimukset:

1) tarkastuslaitos voi suorittaa tehtävänsä siten, ettei luottamus puolueettomuuteen missään olosuhteissa vaarannu;

2) tarkastuslaitoksella on riittävä henkilöstö ja taloudelliset voimavarat tarkastustehtävien suorittamiseksi sekä mahdollisuus käyttää erityistarkastuksiin vaadittavia laitteita;

3) henkilöiden palkka ei riipu heidän suorittamiensa tarkastusten määrästä tai tuloksista;

4) tarkastuksista vastaavilla henkilöillä on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävät tiedot ja riittävä käytännön kokemus tehtävistä tarkastuksista sekä kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selostuksia, joilla todennetaan tarkastusten tulokset;

5) tarkastuslaitoksella on, jollei se ole valtion virasto tai laitos, riittävä vastuuvakuutus toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

2 §

Tarkastuslaitos voi käyttää apunaan ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja, jos palvelun tuottaja täyttää 1 §:ssä säädetyt vaatimukset.

3 §

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava ministeriölle.

Hakemukseen tulee liittää 1 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan laitoksen antama selvitys tai muu ministeriön riittäväksi katsoma selvitys vaatimusten täyttymisestä.

4 §

Ministeriö voi hyväksyä tarkastuslaitoksen määräajaksi. Hyväksymiseen voidaan liittää ehtoja ja toimintaohjeita.

Ministeriö ilmoittaa hyväksytyistä laitoksista tarvittaessa Euroopan yhteisöjen komissiolle.

5 §

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava ministeriölle muutoksista, jotka vaikuttavat asetettujen vaatimusten täyttämiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY; EYVL N:o L 207, 23.7.1998, s. 1
Neuvoston direktiivi 89/686/ETY; EYVL N:o L 399, 30.12.1989, s. 18

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.