10/2000

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (808/1995) 1 §, 3 §:n 1 ja 3 momentti sekä 4 §:n 1 momentti ja

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava väestötietojärjestelmään ratkaisustaan asiassa, joka koskee:

1) isyyden tunnustamisen vahvistamista;

2) lapsen huoltoa;

3) toimintakelpoisuuden rajoittamista tai rajoituksen muuttamista;

4) edunvalvojan määräämistä tai edunvalvojan vapauttamista tehtävistään;

5) edunvalvojan tehtävän jakoa edunvalvojien kesken;

6) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 5 luvussa tarkoitetun edustajan määräämistä tai vapauttamista tehtävästään;

7) avioeroa;

8) vihkimisen julistamista mitättömäksi;

9) isyyden vahvistamista ja kumoamista;

10) lapseksiottamista tai ennen 1 päivää tammikuuta 1980 perustetun ottolapsisuhteen muuttamista lapseksiottamisesta annetun lain (153/1985) mukaiseksi;

11) toimintakelpoisuuden rajoituksen poistamista;

12) edunvalvojan tehtävän lakkaamista holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 17 §:n 3 momentin nojalla;

13) kuolleeksi julistamista; taikka

14) sukunimen menettämistä.

Tuomioistuin ilmoittaa sellaisesta 1 momentin 3―5, 11 tai 12 kohdassa tarkoitetusta ratkaisustaan, josta holhoustoimesta annetun lain 65 §:n nojalla on ilmoitettava holhousviranomaiselle, sekä ratkaisusta, jolla alaikäisen edunvalvojaksi on määrätty hänen vanhempansa. Jos edunvalvoja on määrätty mainitun lain 10 §:n nojalla, ilmoitus väestötietojärjestelmään tehdään vain siinä tapauksessa, että edunvalvoja on mainitun pykälän 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa määrätty tiedossa olevalle päämiehelle ja edunvalvojan tehtävä käsittää omaisuuden hoitamisen tai oikeuden valvomisen jakamattomassa pesässä.

Käräjäoikeus ei ilmoita lainvoimaa vailla olevasta 1 momentin 7―14 kohdassa tarkoitetusta ratkaisustaan eikä ratkaisusta, joka ei aiheuta muutosta väestötietojärjestelmään.

3 §

Heti ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen:

1) käräjäoikeus tekee ilmoituksen lopullisesta ratkaisustaan 1 §:n 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitetussa asiassa ja ilmoituksen väliaikaisesta määräyksestään mainitun momentin 2―5 kohdassa tarkoitetussa asiassa;

2) hovioikeus tekee väliaikaisen ilmoituksen ratkaisustaan ja ilmoituksen väliaikaisesta määräyksestään 1 §:n 1 momentin 2―5 sekä 11 ja 12 kohdassa tarkoitetussa asiassa, jos ratkaisu aiheuttaa muutoksen väestötietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.


Hovioikeuden muut kuin 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset ja käräjäoikeuden ilmoitukset lainvoiman saaneista ratkaisuista 1 §:n 1 momentin 7―14 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tehdään muutoksenhaulle säädetyn määräpäivän jälkeen. Jos käräjäoikeuden ratkaisuun ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitus tehdään kuitenkin tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua.

4 §

Muut ilmoitukset kuin käräjäoikeuden konekieliset ilmoitukset on viipymättä toimitettava toimivaltaiselle maistraatille.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa ilmoituksissa on 1 §:n 1 momentin 3―6 kohdassa tarkoitetuista asioista tehtäviä ilmoituksia lukuun ottamatta mainittava, onko ratkaisuun haettu muutosta. Jos tyytymättömyyden ilmoitus on rajoitettu koskemaan vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta, tästä on mainit tava ilmoituksessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Tämän asetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset, lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 3―6, 11 ja 12 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia, toimitetaan kuitenkin 1 päivään toukokuuta 2000 Väestörekisterikeskukselle.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.