1361/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1681/1993) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 6 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti asetuksessa 714/1997 ja 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1359/1997, seuraavasti:

2 §
Työvoimapoliittinen lausunto työttömyysturvan saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain (602/1984) 4 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 4 a §:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa, 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9, 9 a §:ssä, 10 §:n 2 momentissa sekä 11 ja 11 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen ulkomaanmatkan, kertausharjoitusten, asevelvollisuuden, vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun näihin rinnastettavan syyn johdosta estynyt 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ottamasta vastaan tarjottua työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen, tai jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen työttömyysturvalain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.


3 §
Työvoimapoliittinen lausunto työmarkkinatuen saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta sitova lausunto työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) 2 §:n 2 momentissa, 2 a luvussa, 13 ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 16 ja 21 §:ssä, 25 §:n 3 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa säädettyjen työmarkkinatuen saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 3 momentissa, 17―20 ja 22 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko jonkun katsottava olleen työmarkkinatuesta annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto. Työvoimatoimikunta antaa lausunnon myös niiden työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:n 4 momentissa säädettyjen edellytysten täyttymisestä, jotka luetellaan lain 34 §:n 1 momentissa. Jos on kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen ulkomaanmatkan, kertausharjoitusten, asevelvollisuuden, vapausrangaistuksen taikka sairaalassa tapahtuvan hoidon tai muun tähän verrattavan laitoshoidon taikka muun näihin rinnastettavan syyn johdosta estynyt työttömyysturvalain 5 § 1 momentin 3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ottamasta vastaan tarjottua työtä tai osallistumasta koulutukseen, vaikka hänelle ei ole tehty yksilöityä työtarjousta tai vaikka häntä ei ole osoitettu koulutukseen, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.


6 §
Työvoimatoimikunnan kokoonpano

Työvoimatoimikunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja heillä kullakin enintään kolme henkilökohtaista varamiestä. Puheenjohtajana ja hänen varamiehinään toimivat työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämät työvoimatoimiston virkamiehet. Muut jäsenet, joista puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä, sekä heidän varamiehensä nimeää työvoima- ja elinkeinokeskus paikallisesti edustavimpien työmarkkinajär jestöjen esityksestä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hänen varamiestensä ollessa esteellisiä toimii puheenjohtajana työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämä muu jäsen.

Työvoimatoimikuntaan tulee nimetä sekä naisia että miehiä.

Työvoimatoimikunnan käsitellessä työnvälityksen ja muiden työvoimapalvelujen toi-meenpanoon sekä työllisyyden hoitoon liittyviä asioita työvoimatoimikunnan pysyvinä asiantuntijoina toimivat työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimatoimiston toimialueen kuntien yhteisestä esityksestä nimeämät henkilöt. Työvoimatoimikunnalla on työvoimatoimiston määräämä sihteeri.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.