1340/1999

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n 2 momentin sekä 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 19 §:n 1 momentin ja samana päivänä annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 17 §:n 1 momentin, sellaisena kuin työntekijäin eläkelain 11 §:n 2 momentti on laissa 459/1986, maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n 1 momentti on laissa 1335/1999 ja yrittäjien eläkelain 17 §:n 1 momentti on laissa 1334/1999, nojalla päättänyt:

1 §

Jos viimeiseen työsuhteeseen liittyvien eläketurvan ehtojen mukaan eläkeikää on alennettu 65 vuoden iästä ja eläke alkaa myöhemmin kuin eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, korotetaan viimeiseen työsuhteeseen liittyvää työntekijäin eläkelain 8 §:n mukaisesti yhteensovitettua peruseläkettä vakuutusmatemaattisesti seuraavan taulukon mukaisia kertoimia ja työntekijäin eläkelain 5 a §:n 1 momenttia soveltaen siten kuin 2-3 §:ssä määrätään.

eläkeikä kerroin eläkeikä kerroin
50 tai alempi 1,875 58 1,421
51 1,813 59 1,369
52 1,752 60 1,316
53 1,693 61 1,238
54 1,636 62 1,168
55 1,581 63 1,106
56 1,527 64 1,050
57 1,474 65 1,000
2 §

Eläkkeelle siirtymisen ikä määrätään kuukauden tarkkuudella ja tätä ikää vastaava kerroin lasketaan taulukosta tuhannesosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

3 §

Eläkkeen alkaessa viimeistään 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 1 §:n mukainen eläkkeen määrä lasketaan siten, että yhteensovitettu peruseläke sen suuruisena kuin se olisi, jos eläkkeenhakija olisi siirtynyt eläkkeelle heti eläkeiän täytettyään, kerrotaan eläkeikää vastaavalla taulukon kertoimella ja tulo jaetaan eläkkeelle siirtymisen ikää vastaavalla, 2 §:n mukaisesti lasketulla kertoimella.

Eläkkeen alkaessa myöhemmin kuin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, lasketaan ensin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkavaa eläkettä vastaava 1 momentin mukainen eläkkeen määrä. Näin laskettua eläkettä korotetaan työntekijäin eläkelain 5 a §:n 1 momentin mukaisesti jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen on lykkääntynyt 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alkua myöhemmäksi.

4 §

Jos viimeiseen työsuhteeseen tai maatalousyrittäjä- taikka yrittäjätoimintaan liittyvien eläketurvan ehtojen mukaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen määrää on korotettu vähimmäisehtojen mukaisesta tasosta ja vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan vähimmäistason ylittävää ansaittua eläkettä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuuseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Pääoma-arvokertoimien tulee vastata vakuutetun ikää kuukauden tarkkuudella ja vakuutetun sukupuolta.

5 §

Jos viimeiseen työsuhteeseen tai maatalousyrittäjä- taikka yrittäjätoimintaan liittyvien eläketurvan ehtojen mukaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen määrää on korotettu vähimmäisehtojen mukaisesta tasosta ja vanhuuseläke myönnetään varhennettuna, muunnetaan vähimmäistason ylittävää eläkkeen alkamishetkeen mennessä ansaittua eläkettä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteenlaskettu pääoma-arvo säilyy.

Pääoma-arvokertoimien tulee vastata vakuutetun ikää kuukauden tarkkuudella ja vakuutetun sukupuolta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2000 ja vanhuuseläke alkaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen, lasketaan eläkkeeseen tuleva korotus ennen 1 päivää tammikuuta 2000 olleen lykkäyttymisajan perusteella soveltaen työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annettua sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä (500/1986).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.