1162/1999

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annettuun lakiin (131/1973) uusi 2 a ja 20 a § seuraavasti:

2 a §

Ministeriö voi hyväksyä tarkastuslaitoksen suorittamaan työsuojelusäännöksissä määrättyjä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen liittyviä tehtäviä. Laitoksen on täytettävä asetuksella säädetyt vaatimukset.

Ministeriö valvoo 1 momentissa tarkoitetun laitoksen toimintaa ja varmistaa määräajoin, että säädetyt vaatimukset täyttyvät. Jos laitos rikkoo olennaisesti asetettuja vaatimuksia, ministeriö voi rajoittaa laitoksen toimintaa tai peruuttaa hyväksynnän. Laitoksen valvonnassa on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä 3―7 ja 17 §:ssä säädetään.

4 luku

Muutoksenhaku

20 a §

Jos 2 a §:ssä tarkoitettu tarkastuslaitos epää vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarkoitetun varmentamisen, päätös on perusteltava. Tarkastuslaitoksen päätökseen saa hakea oikaisua kirjallisella oikaisuvaatimuksella ministeriöltä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkastuslaitoksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Ministeriön päätökseen haetaan muutosta siten kuin 18 §:n 2 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

HE 124/1999
TyVM 4/1999
EV 75/1999
Parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/37/EY; EYVL N:o L 207, 23.7.1998, s. 1
Neuvoston direktiivi 89/686/ETY; EYVL N:o L 399, 30.12.1989, s. 18

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.