1160/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2000

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Sonnit ja härät

Sonnien ja härkien (kuohittujen sonnien) ensimmäinen palkkiohaku alkaa 7 päivänä helmikuuta 2000. Kyseisiä palkkioita koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2000.

Sonnien ja härkien toinen palkkiohaku alkaa 15 päivänä toukokuuta 2000. Kyseisiä palkkioita koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000.

Sonnien ja härkien kolmas palkkiohaku alkaa 9 päivänä lokakuuta 2000. Kyseisiä palkkioita koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 20 päivänä lokakuuta 2000.

2 §
Sonnien ja härkien palkkiohakemus- lomakkeet

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105 vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Härkäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 105C vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on palkkiohakemuksen kohteena olevien nautaeläinten tiedot.

3 §
Uuhet

Uuhien palkkiohaku alkaa 7 päivänä helmikuuta 2000. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 25 päivänä helmikuuta 2000.

Uuhipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 107 vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

4 §
Emolehmät

Emolehmien palkkiohaku alkaa 7 päivänä kesäkuuta 2000. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2000.

Emolehmäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 106 vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on palkkiohakemuksen kohteena olevien nautaeläinten tiedot.

5 §
Laajaperäistämispalkkiohakemus

Sonni-, härkä- ja emolehmäpalkkiota sekä vuoristoalueen lypsylehmäpalkkiota saaville nautaeläimille erikseen säädetyin edellytyksin maksettavaa laajaperäistämispalkkiota on haettava erikseen määrättävänä ajankohtana toimitettavan pinta-alatukihakemuksen yhteydessä.

6 §
Laajaperäistämispalkkioon liittyvä vuoristoalueen lypsylehmäpalkkiohakemus

Vuoristoalueen lypsylehmien palkkiohaku alkaa 2 päivänä toukokuuta 2000. Kyseistä palkkiota koskeva hakemus on toimitettava viimeistään 26 päivänä toukokuuta 2000. Palkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 154 vuodelle 2000 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nautaeläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on palkkiohakemuksen kohteena olevien nautaeläinten tiedot.

Palkkion myöntämisen eräänä edellytyksenä on tilallapitoajan täyttyminen siten, kuin naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 7 kohdassa säädetään.

7 §
Hakemusten toimittaminen

Hakemukset on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan hakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut hakemus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

8 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Komission asetus (EY) N:o 2342/1999; EYVL N:o L 281, 4.11.1999, s. 30

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.