1159/1999

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamasta teurastuspalkkiosta ja lisätuesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1254/1999, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, säädetyn teurastuspalkkiojärjestelmän ja lisätuen soveltamista.

Teurastuspalkkiojärjestelmästä, palkkiohakemusten toimittamistavasta, lisätuesta ja kansallisesta enimmäismäärästä (maakiintiö) on edelleen säädetty naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2342/1999, jäljempänä soveltamisasetus.

Nautaeläinten pitäjien velvollisuudesta ilmoittaa tapahtumapäivämäärät ATK-pohjaiseen tietokantaan (eläintunnisterekisteri) säädetään nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 820/97, jäljempänä rekisteröintiasetus.

2 §
Teurastuspalkkiojärjestelmässä mukana olevat teurastamot

Teurastuspalkkion myöntämisen eräänä edellytyksenä on teurastamon eläintunnisterekisteriin toimittama tieto nautaeläimen teurastuksesta.

Jos tuottaja haluaa teurastuspalkkion teurastettavaksi toimittamistaan nautaeläimistä, on tuottajan varmistettava ennen teurastusta, että teurastamo on ilmoittanut osallistuvansa järjestelmään. Tuottajille jaettavassa hakuoppaassa tullaan ilmoittamaan niiden teurastamoiden nimet, jotka ovat määräajassa ilmoittaneet maa- ja metsätalousministeriölle osallistuvansa järjestelmään.

Teurastamolla tarkoitetaan teurastamoa ja teurastuspaikkaa.

3 §
Tuottajan osallistumisilmoitus

Tuottajan on toimitettava osallistumisilmoitus 9 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nautaeläin, josta palkkio halutaan, teurastetaan. Osallistumisilmoituksessa on arvioitava kalenterivuoden aikana teurastettavien palkkiokelpoisten nautaeläinten määrä.

Osallistumisilmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 151 tai maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämien hyväksymisperusteiden mukaiselle atk-tulosteelle.

4 §
Teurastuspalkkion tallennusilmoitus

Niistä palkkiokelpoisista nautaeläimistä, joista teurastuspalkkiojärjestelmässä mukana oleva teurastamo on rekisteröintiasetuksessa säädetyn velvoitteen mukaisesti toimittanut eläintunnisterekisteriin tapahtumatiedot, muodostetaan eläintunnisterekisteristä tuottajakohtaiset teurastuspalkkion tallennusilmoitukset. Tapahtumatiedoilla tarkoitetaan teurastetun nautaeläimen syntymätunnusta, teurastusnumeroa ja -päivää sekä ruhopainoa.

Teurastuspalkkion tallennusilmoituksen muodostamisen edellytyksenä on se, että tuottaja on toimittanut 3 §:ssä tarkoitetun osallistumisilmoituksen palkkiojärjestelmään.

Teurastuspalkkion tallennusilmoituksena käytetään maa- ja metsätalousministeriön lomaketta nro 152.

5 §
Teurastuspalkkion tallennusilmoituksen tarkastaminen

Tuottajan on tarkastettava teurastuspalkkion tallennusilmoitus ja tarvittaessa korjattava virheelliset tiedot. Lisäksi teurastuspalkkion tallennusilmoituksesta on yliviivattava ne nautaeläimet, joista tuottaja ei halua teurastuspalkkiota.

6 §
Teurastuspalkkion tallennusilmoituksesta puuttuvat nautaeläimet

Jos teurastuspalkkion tallennusilmoituksesta puuttuu järjestelmään osallistuvaksi ilmoittautuneeseen teurastamoon teurastettavaksi toimitettu palkkiokelpoinen nautaeläin, on tuottajan pyydettävä tiedon tarkastamista ja täydentämistä 9 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta. Täydennyspyyntö on tehtävä niistä teurastuspalkkion tallennusilmoituksesta puuttuvista nautaeläimistä, joista palkkio halutaan. Täydennyspyyntö on tehtävä erillisellä maa- ja metsätalousministeriön täydennysilmoituslomakkeella nro 153.

Teurastuspalkkion tallennusilmoituksen mukana toimitettavaan täydennysilmoitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä kyseistä nautaeläintä koskeva teurastuskuitti.

7 §
Teurastuspalkkion tallennusilmoituksen allekirjoittaminen

Teurastuspalkkion saamisen edellytyksenä on teurastuspalkkion tallennusilmoituksen allekirjoittaminen ja toimittaminen 9 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle.

8 §
Teurastuspalkkion tallennusilmoitusten palautusajat vuonna 2000 teurastetuista nautaeläimistä

Teurastuspalkkion tallennusilmoitus 1 päivänä tammikuuta 2000 ja 31 päivänä maaliskuuta 2000 välisenä aikana, sanotut päivämäärät mukaan luettuina, teurastetuista teurastuspalkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2000.

Teurastuspalkkion tallennusilmoitus 1 päivänä huhtikuuta 2000 ja 15 päivänä elokuuta 2000 välisenä aikana, sanotut päivämäärät mukaan luettuina, teurastetuista teurastuspalkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava viimeistään 29 päivänä syyskuuta 2000.

Teurastuspalkkion tallennusilmoitus 16 päivänä elokuuta 2000 ja 31 päivänä joulukuuta 2000 välisenä aikana, sanotut päivämäärät mukaan luettuina, teurastetuista teurastuspalkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2001.

9 §
Osallistumisilmoitusten, teurastuspalkkion tallennusilmoitusten ja täydennysilmoituslomakkeiden toimittaminen

Osallistumisilmoitus, teurastuspalkkion tallennusilmoitus ja täydennysilmoituslomake, jäljempänä ilmoitus, on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, toimitetaan ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle siihen kuntaan, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos ilmoituksen sisältävä postilähetys on kysymyksessä olevana viimeisenä palautuspäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

10 §
Lisätuki

Markkinajärjestelyasetuksessa (liite IV) vahvistetun enimmäismäärän asettamissa rajoissa myönnetään lisätukea teurastuspalkkiokelpoisille:

1) hiehoille, joiden ruhopaino on vähintään 160 kiloa; sekä

2) sonneille ja härille, joiden ruhopaino on vähintään 270 kiloa.

11 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen teurastuspalkkiota ja lisätukea koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

12 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 21
Komission asetus (EY) N:o 2342/1999; EYVL N:o L 281, 4.11.1999, s. 30
Neuvoston asetus (EY) N:o 820/97; EYVL N:o L 117, 7.5.1997, s. 1

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.