1153/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työhön, jossa voidaan altistua ympäristön tupakansavulle. Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa (693/1976) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetään tupakoinnin kieltämisestä ja rajoittamisesta sekä vaadittavista opasteista.

2 §
Riskin arviointi

Työssä, jossa on vaara altistua ympäristön tupakansavulle, työnantajan on arvioitava työntekijöiden altistumisen luonne, määrä ja kesto sekä vaarat työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Arvio tulee uusia säännöllisesti ja aina kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat lisätä työntekijöiden altistumista ympäristön tupakansavulle.

Työnantajan on tässä pykälässä tarkoitettua arviointia tehdessään kiinnitettävä erityistä huomiota vaaraan, joka aiheutuu ympäristön tupakansavun vaikutuksille herkkien ja riskialttiiden työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Erityisen riskialttiita henkilöitä, kuten raskaana olevia naisia, ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan ympäristön tupakansavulle.

3 §
Altistumisen arviointi

Ympäristön tupakansavulle altistumisen määrää voidaan arvioida työpaikalla:

1) aistihavainnoin;

2) muita vastaavia olosuhteita koskevien altistumistietojen perusteella;

3) 9 §:ssä tarkoitettujen terveystarkastusten tulosten perusteella;

4) kiinteästä mittauspisteestä mitattujen tupakansavun tai sen sisältämien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineosien määrien perusteella; tai

5) työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä mitattujen ympäristön tupakansavun tai sen sisältämien syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineosien määrien perusteella.

4 §
Altistumisen arvioinnin vaikutus

Jos 3 §:n mukaisesti todetaan, että työntekijät altistuvat merkittävässä määrin ympäristön tupakansavulle, työnantajan on ryhdyttävä 5 §:ssä tarkoitettuihin altistumisen torjunta- ja vähentämistoimenpiteisiin.

5 §
Altistumisen torjunta ja vähentäminen

Työnantajan tulee suojata työntekijää työssä ympäristön tupakansavun aiheuttamalta syöpävaaralta siten, että työntekijän altistumisen määrää ja kestoa ympäristön tupakansavulle vähennetään niin paljon kuin se on kohtuudella ja teknisesti sekä tilojen rakenteellisia ratkaisuja hyväksikäyttäen mahdollista.

Altistumista voidaan vähentää sekä torjua:

1) järjestämällä riittävän tehokas yleisilmanvaihto;

2) järjestämällä baaritiskillä, pelitilassa tai muussa vastaavassa tilassa, joka on tarkoitettu työntekijän pysyvään oleskeluun, riittävä paikallisilmanvaihto tai muu yhtä tehokas vastaava tekninen järjestely, jolla ympäristön tupakansavun leviäminen työntekijän työtilaan estyy sekä poistamalla tupakansavu välittömästi ja mahdollisimman tehokkaasti alueilta, joilla tupakointi on sallittu;

3) erottamalla tupakoimattomien ja tupakoivien tilat sopivilla rakenteellisilla ratkaisuilla, joilla estetään tupakansavun kulkeutuminen alueelle, jolla tupakointi on kielletty;

4) ohjaamalla tupakoinnin sijoittumista tupakointialueella siten, että työntekijöiden altistus pienenee;

5) järjestämällä työmenetelmiä ja -tapoja siten, että ympäristön tupakansavulle altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä;

6) huolehtimalla asianmukaisesti ja säännöllisesti työpaikan yleisistä hygienisyys- ja siisteysoloista;

7) poikkeuksellisia tilanteita koskevilla toimintaohjeilla.

6 §
Altistumisen vähentämistoimien seuranta ja muutoksiin varautuminen

Työnantajan tulee huolehtia, että

1) tupakansavun määrää työpaikan ilmassa seurataan säännöllisesti;

2) työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville ympäristön tupakansavun aineosille voidaan seurata tarvittaessa työpaikalla suoritettavin työhygienisin mittauksin käyttäen hyväksi merkkiaineena nikotiinia;

3) ilmanvaihtojärjestelmiä huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti;

4) ilmanvaihtojärjestelmien ja rakenteellisten ratkaisujen toimivuutta arvioidaan tarvittaessa mittauksin, joissa käytetään merkkiaineena nikotiinia tai muuta tupakansavun toteamiseksi sopivaa ainetta;

5) työmenetelmiä ja -tapoja sekä niiden muutosten vaikutuksia ympäristön tupakansavulle altistumiselle arvioidaan;

6) tila- ja sisustusmuutoksia sekä työpaikan yleistä hygienian ylläpitoa suunniteltaessa otetaan huomioon pyrkimys ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentämiseen sekä arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutuksia.

7 §
Työsuojeluviranomaisille annettavat tiedot

Työnantajan on pyydettäessä annettava työsuojeluviranomaiselle 2 §:ssä tarkoitettu riskin arviointi sekä sen perustana olevat tiedot ja selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty työntekijöiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentämiseksi sekä miten altistumisen vähentämistoimien toteutumista työpaikalla seurataan.

Työnantajan on pyydettäessä saatettava työsuojeluviranomaisen käytettäväksi tiedot:

1) asiakkaille varatusta tarjoilutilasta, kuten sen pinta-alasta, sekä tarjoilutiskien, pelipöytien ja tupakoinnille varattujen tilojen tupakansavun poistomenetelmistä ja muista vastaavista seikoista;

2) tiloissa aikaisemmin mahdollisesti suoritetuista ilmastoinnin tehokkuutta tai ilman puhtautta osoittavista selvityksistä tai mittaustuloksista;

3) ympäristön tupakansavulle altistuvien työntekijöiden määrästä;

4) suoritetuista ehkäisevistä toimenpiteistä tupakansavun määrän vähentämiseksi;

5) muut tarkastustoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot.

8 §
Työntekijöiden ohjaus

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat työtehtävien mukaisesti riittävää, asianmukaista ja tarvittaessa toistuvasti tietoa ja ohjausta käytettävissä olevan tiedon pohjalta asioista, jotka koskevat:

1) ympäristön tupakansavun aiheuttamia terveysvaaroja, mukaan lukien tiedot aktiivisen henkilökohtaisen tupakoinnin aiheuttamasta lisävaarasta;

2) altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi noudatettavia menettelytapoja ja varotoimenpiteitä työtehtävien suorittamiseksi turvallisesti;

3) työskentelyalueita, joilla 2 §:n mukainen arviointi osoittaa olevan vaaraa erityisen riskialttiiden työntekijöiden terveydelle;

4) toimenpiteitä, joihin työntekijöiden on tarpeen ryhtyä, jos tupakansavun määrä ilmatilassa on tavanomaista suurempi.

9 §
Terveystarkastukset

Työnantajan on syöpäsairauden vaaran vähentämiseksi järjestettävä työntekijöiden terveydentilan seuraamiseksi tarpeellisia terveystarkastuksia siten kuin työterveyshuoltolaissa (743/1978) ja sen nojalla tarkemmin säädetään.

10 §
Altistuneiden työntekijöiden luettelointi

Työnantajan on pidettävä luetteloa ympäristön tupakansavulle altistuvista työntekijöistä siten kuin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetussa laissa (1038/1993) ja sen nojalla tarkemmin säädetään.

11 §
Vuosialtistuksen määrittely

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun luetteloon merkitään altistuneiksi sellaiset työntekijät, jotka ovat altistuneet ympäristön tupakansavulle kysymyksessä olevana vuonna merkittävän osan työajastaan, vähintään 40 työpäivän ajan.

12 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1999

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Hallitussihteeri
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.