1149/1999

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1996 annetun kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) 1 §:n 2 momentin 1 kohta, 2, 3, 10 ja 11 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

1 §
Kiinteistötunnus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sijaintialueella kylää, kunnanosaa tai muuta niihin verrattavaa aluetta;


2 §
Kuntanumero ja sijaintialuenumero

Kuntanumerona käytetään väestötietoasetuksen (886/1993) 14 §:ssä tarkoitettua kuntanumeroa.

Sijaintialuenumerona käytetään kylän, kunnanosan tai muun niihin verrattavan alueen numeroa. Jos rekisteriyksiköt ryhmitellään kunnanosajaotuksesta poikkeavasti, kiinteistörekisterin pitäjän on annettava kullekin sijaintialueelle numero ja nimi.

Jos kunta-, kylä- tai kunnanosajaotusta muutetaan, kiinteistörekisterin pitäjän on muutettava rekisteriyksiköiden ryhmittely vastaamaan uutta jaotusta.

3 §
Ryhmänumero ja yksikkönumero

Tontin ryhmänumerona käytetään asemakaavan mukaisen korttelin numeroa ja yksikkönumerona tonttijaon mukaista tontin numeroa tai muuta tunnusta. Jos korttelin numeroksi on asemakaavaan merkitty kunnanosan ja korttelin numerot käsittävä numerosarja, korttelin numeroksi katsotaan korttelia koskeva numerosarjan osa.

Yleisen alueen ryhmä- ja yksikkönumerona käytetään alueelle yleisen alueen lohkomisessa annettua tai kiinteistörekisterin pitäjän antamaa tunnusta.

Muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille rekisteriyksiköille ryhmä- ja yksikkönumeron antaa kiinteistörekisterin pitäjä.

5 a §
Kiinteistörekisteristä huolehtiminen eräissä tapauksissa

Jos rekisteriyksikkö sijaitsee sekä sellaisella asemakaava-alueella, jolla kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtii kunta, että sen ulkopuolella, kiinteistörekisterin pitäjänä toimii maanmittaustoimisto. Jos vain vähäinen osa rekisteriyksiköstä on edellä tarkoitetun asemakaava-alueen ulkopuolella, kunta ja maanmittaustoimisto voivat sopia, että kiinteistöinsinööri pitää kiinteistörekisteriä kyseisen rekisteriyksikön osalta.

10 §
Kiinteistörekisterikarttaan merkittävät tiedot

Kiinteistörekisterilain 14 §:ssä mainittuun kiinteistörekisterikarttaan on merkittävä voimassa olevien rekisteriyksiköiden rajat ja yksiköiden tunnistamiseksi tarvittavat tiedot. Karttaan merkitään myös kiinteistörekisteriin merkityn määräalan määräalatunnus ja si- jainti saantokirjan mukaan. Lisäksi karttaan merkitään kiinteistörekisteriin merkityt rasitteet sekä käyttöoikeudet ja -rajoitukset samoin kuin 6 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettu raja ja 7 §:n 1, 2 ja 5 kohdassa tarkoitettujen alueiden rajat.

11 §
Kylää koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Maanmittaustoimiston päätös, joka koskee kyläjaotuksen tai kylän nimen muuttamista, on lähetettävä asianomaiselle kunnalle tiedoksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.