1129/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikenteen tietojärjestelmästä 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun lain (819/1989) 4 ja 5 §, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 12 §:n 4 momentti ja 16 §,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § osaksi laissa 1595/1995, 5 § osaksi laissa 7/1993, 9 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta mainitussa laissa 1595/1995, 12 §:n 4 momentti laissa 627/1997 ja 16 § laissa 1103/1998, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 7/1993, 1595/1995 ja 1103/1998 sekä laissa 559/1999, siitä mainitulla lailla 1103/1998 kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti sekä 12 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1595/1995, 1103/1998 ja 559/1999, uusi 2 a kohta seuraavasti:

4 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan saa tallettaa luonnollisesta henkilöstä seuraavat henkilötiedot: ajoneuvon omistajan ja haltijan, koenumerotodistuksen haltijan sekä siirtoluvan hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, poliisipiiri, johon kotikunta kuuluu, ja äidinkieli. Tietokantaan saa tallettaa oikeushenkilöstä vastaavat tiedot, myös liike- ja yhteisötunnuksen. Tietokantaan saa tallettaa lisäksi tiedon siitä, onko omistaja tai haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, sekä tiedon haltijan hallintaoikeuden laadusta.

Osarekistereihin saa tallettaa tieliikenteen tietojärjestelmän käyttötarkoitusta palvelevia tietoja siten kuin 5―8 §:ssä säädetään.

5 §
Ajoneuvorekisterin tiedot

Ajoneuvorekisteriin, johon merkitään tiedot rekisteröitäväksi ilmoitettavista rekisteröintivelvollisuuden alaisista ajoneuvoista ja tiedot asetuksessa säädettävistä muista ajoneuvoista, joille haetaan tilapäistä käyttöoikeutta liikenteessä, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajoneuvon yksilöintiä, rekisteröintiä, siirtolupaa, koenumerotodistusta, rekisterikilpiä, katsastusta, liikennevakuutusta, ajoneuvoverotusta, valmistajaa tai maahantuojaa sekä rekisteröintimaksuja, siirtoluvan ja koenumerotodistuksen myöntämiseen liittyviä maksuja ja näiden maksujen perimistä sekä ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia koskevia tietoja.

Ajoneuvorekisterin erityisrekisteriin, johon merkitään hakemuksesta tiedot asetuksella säädettävistä muista kuin rekisteröintivelvollisuuden alaisista ajoneuvoista, talletetaan 1 momentissa mainittuja tietoja siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

9 §
Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen

Tieliikenteen tietojärjestelmää varten Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää konekielisinä tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan:

1) luonnollisten henkilöiden nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista, kuolemaa sekä väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitettua luovutusrajoitusta koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä;


Tullilaitos voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään myöntämäänsä ajoneuvon siirtolupaa ja sen aikana voimassa olevaa liikennevakuutusta koskevia tietoja.


12 §
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:


2 a) tullilaitokselle tietoja ajoneuvon siirtoluvan myöntämistä varten ja sen aikana voimassa olevaan liikennevakuutukseen liittyvien asioiden hoitamista varten;


Ajoneuvorekisterin tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, jos hakijalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta tai jos tietojen luovuttaminen perustuu 1 momentin 2, 2 a, 3―5, 7 tai 9 kohtaan.

16 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen luovuttamista koskevat erityiset säännökset

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilötietolain 30 §:ssä säädetään, oikeus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen puhelimitse muuhun kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai sopimusrekisteröijän käyttöön.

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, Ajoneuvohallintokeskus voi kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luo-vuttaa tieliikenteen tietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille, liikennevakuutuskeskuk-selle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle, sopimusrekisteröijälle ja kuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Tämä päätös voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Siirrettäessä 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu, väestötietojärjestelmään talletettu luovutusrajoitus tieliikenteen tietojärjestelmään luovutusrajoitus tulee laajentaa vastaamaan 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. Luovutusrajoituksen laajentuminen ei estä henkilötietojen luovuttamista 2 momentissa tarkoitetuille.

Luovutettaessa 2 tai 3 momentissa tarkoitetun luovutusrajoituksen alainen tieto on luovutuksensaajalle samalla ilmoitettava luovutusrajoituksesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen 16 §:n nojalla tietojärjestelmään talletetut luovutusrajoitukset jäävät voimaan sellaisinaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 107/1999
LiVM 3/1999
EV 65/1999

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.