1125/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Laki Kasvinjalostuslaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan Kasvinjalostuslaitoksen hallinnassa olevaa omaisuutta ja liiketoiminta Kasvinjalostuslaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on viljelykasvien jalostaminen ja markkinoiminen, niiden lisäysaineiston tuottaminen ja markkinoiminen sekä muu näihin liittyvä liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §

Valtioneuvosto määrää osakeyhtiölle luovutettavan omaisuuden arvon ja ehdot, joilla luovutus tapahtuu, sekä muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §

Tulo- ja varallisuusverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa yhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Kasvinjalostuslaitoksen harjoittamaa liiketoimintaa.

4 §

Yhtiö vastaa niistä velka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Kasvinjalostuslaitos on toiminta-aikanaan sitoutunut.

Valtio osallistuu yhtiön eläkevastuiden rahoittamiseen kahdella miljoonalla markalla.

5 §

Kasvinjalostuslaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiön palvelukseen aikai-sempaa vastaavaan tehtävään. Määräajaksi Kasvinjalostuslaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen siksi määräajaksi, joksi heidät on palvelukseen otettu, jos määräaika ei ole päättynyt tämän lain tullessa voimaan.

Kasvinjalostuslaitoksen virkamiehen virka lakkaa tämän lain tullessa voimaan. Viran lakatessa virkamiehen virkasuhde päättyy ilman eri toimenpiteitä. Virkamies siirtyy suostumuksensa mukaisesti yhtiön palvelukseen aikaisempaa vastaavaan tehtävään, jollei hän kieltäydy siitä viimeistään kahta kuukautta ennen tämän lain voimaantuloa. Osakeyhtiö voi kuukauden kuluessa henkilön siirtymisestä yhtiön palvelukseen irtisanoa työsopimuksen yhtiöittämisestä johtuvasta perustellusta syystä.

Palvelussuhteen ehtoihin siinä työsopimussuhteisessa tehtävässä, johon asianomainen on siirtynyt, noudatetaan, mitä yhtiön tekemässä työehtosopimuksessa ja työsopimuk-sessa sovitaan tai mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tällä lailla kumotaan Kasvinjalostuslaitoksesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annettu laki (1320/1993).

Valtioneuvosto voi suorittaa 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä myös muihin sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kasvinjalostuslaitoksen viimeisen toimintavuoden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä tällä lailla kumotussa laissa ja valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tai niiden nojalla säädetään tai määrätään. Osakeyhtiö hoitaa tältä osin Kasvinjalostuslaitoksen tehtävät.

HE 58/1999
MmVM 11/1999
EV 94/1999

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.