1120/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun asetuksen (501/1969) 13 § sekä

muutetaan 3 ja 4 §, 5 §:n 3 momentti sekä 9 ja 10 §, 11 §:n 2 ja 3 momentti sekä 14 ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksessa 552/1974, 4 § osaksi asetuksessa 949/1995, 9 § mainitussa asetuksessa 552/1974, 10 § osaksi mainitussa asetuksessa 949/1995 ja asetuksissa 1680/1995 ja 4/1997 sekä 20 § asetuksessa 253/1999, seuraavasti:

3 §

Valtuuskunnassa tulee maatalousyrittäjien eläkelain 16 b §:ssä mainittujen puheenjohtajien ja ministeriöiden nimeämien jäsenten lisäksi olla kymmenen jäsentä, jotka edustavat maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja valvovia edustavimpia järjestöjä. Heidän palkkionsa ja matkakustannusten korvaamisen perusteet vahvistaa eläketurvakeskus.

Eläketurvakeskuksen tulee varata maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja valvoville edustavimmille järjestöille tilaisuus tehdä ehdotuksensa edustajiksi. Jos valtuuskunnan jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen tilalleen määrättävä uusi jäsen edellä säädetyssä järjestyksessä.

4 §

Valtuuskunnan tulee maatalousyrittäjien eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi:

1) valita hallituksen neljä jäsentä ja heidän varajäsenensä;

2) päättää hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisen perusteista;

3) valita tilintarkastajat ja heidän varamiehensä sekä päättää heidän palkkioistaan; sekä

4) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

5 §

Syyskokouksessa on:

1) toimitettava joka kolmas vuosi hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;

2) toimitettava tilintarkastajien ja heidän varamiestensä vaali sekä päätettävä heidän palkkioistaan ja matkakustannusten korvaamisen perusteista; sekä

3) päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista seuraavaksi tilikaudeksi.


9 §

Hallituksessa tulee maatalousyrittäjien eläkelain 16 b §:ssä mainittujen puheenjohtajien ja ministeriöiden nimeämien jäsenten lisäksi olla neljä valtuuskunnan valitsemaa jäsentä, joiden tulee edustaa maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja valvovia edustavimpia järjestöjä. Jos jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden, on hänen tilalleen jäljellä olevan toimikauden ajaksi nimettävä tai valittava uusi jäsen.

10 §

Hallituksen tulee maatalousyrittäjien eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi:

1) päättää 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia sekä lomitusta koskevien asioiden ratkaisemisesta;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista asioista ja niiden kehittämisestä;

3) huolehtia, että eläkelaitoksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

4) hyväksyä eläkelaitoksen sijoitussuunnitelma;

5) päättää eläkelaitoksen varojen sijoittamisesta;

6) laatia vuosittain eläkelaitoksen tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;

7) nimittää ja erottaa eläkelaitoksen toimitusjohtaja ja muut johtajat sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista;

8) nimittää ja erottaa eläkelaitoksen muut toimihenkilöt sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista;

9) kantaa ja vastata eläkelaitoksen puolesta; sekä

10) hoitaa muut eläkelaitoksen asiat, sikäli kuin ne eivät kuulu valtuuskunnalle.

Hallitus voi siirtää 1 momentin 1, 5, 8 ja 10 kohdassa mainitut asiat tai osan niistä jaoston ratkaistavaksi. Tällaisen jaoston jäseneksi voidaan nimetä hallituksen jäsenten ohella ainoastaan eläkelaitoksen toimihenkilöitä, ja jaoston koko jäsenmäärästä enemmän kuin puolet tulee olla hallituksen keskuudestaan nimeämiä jäseniä. Asiain valmistelevaa käsittelyä varten asetettuihin jaostoihin voidaan nimetä hallituksen jäsenten ohella eläkelaitoksen toimihenkilöitä ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hallitus voi antaa 1 momentin 1, 5, 8, 9 ja 10 kohdassa mainitut asiat tai osan niistä jäsenensä tai eläkelaitoksen toimitusjohtajan taikka muun toimihenkilön ratkaistavaksi.

11 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on kokouksen puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä, joista ainakin yhden tulee olla ministeriön nimeämä jäsen ja ainakin yhden valtuuskunnan valitsema jäsen.

Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman hyväksymisestä tulee tehdä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Muissa asioissa hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.


14 §

Eläkelaitoksen nimen kirjoittaa:

1) hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen varsinaisen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa;

2) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa; tai

3) kaksi hallituksen valtuuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

20 §

Eläkelaitoksen on vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitettava Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan:

1) maatalousyrittäjien eläkelain alaisen muun toimintansa kuin ryhmähenkivakuutuksen osalta eläketurvakeskukselle;

2) maatalousyrittäjien luopumisetuuksia koskevien lakien alaisen toimintansa osalta maa- ja metsätalousministeriölle; sekä

3) koko toimintansa osalta Vakuutusvalvontavirastolle.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä, Vakuutusvalvontavirastolla sekä valtiovarainministeriöllä on oikeus kohtuullisessa ajassa saada muutakin kuin 1 momentissa tarkoitettua kirjallista selvitystä eläkelaitoksen toiminnasta, ja ne voivat muullakin tavalla tarkastaa laitoksen toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä niiden perusteena olevien tietojen osalta sekä maa- ja metsätalousministeriöllä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Valtuuskunnan, hallituksen ja jaostojen kokoonpanon on täytettävä 3, 4 ja 9 §:n, 10 §:n 2 momentin sekä 11 §:n 2 momentin vaatimukset ensimmäisen kerran valittaessa valtuuskunnan, hallituksen ja jaostojen jäseniä 1 päivästä tammikuuta 2002 alkavalle toimikaudelle. Muutoin maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on järjestettävä toimintansa tämän asetuksen mukaiseksi vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.