1118/1999

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan työeläkekassan ohjesäännön sisältävän 7 päivänä marraskuuta 1975 annetun asetuksen (846/1975) 12 a ja 13 §,

sellaisena kuin niistä on ja 12 a § asetuksessa 803/1997,

muutetaan 1, 4, 9 ja 10 § ja 11 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § asetuksessa 57/1985, 4 § osaksi asetuksissa 947/1995 ja 921/1996, 9 § mainitussa asetuksessa 921/1996 ja 10 § asetuksessa 803/1997, seuraavasti:

1 §

Työeläkekassan tehtävänä on huolehtia työntekijäin eläketurvan järjestämisestä siinä laajuudessa kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/1962) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Työeläkekassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

4 §

Valtuuskunnan tulee lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi:

1) päättää hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisen perusteista;

2) valita tilintarkastajat ja heidän varamiehensä sekä päättää heidän palkkioistaan;

3) käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

9 §

Hallitukseen kuuluu, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen valtuuskunnan työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvien työalojen edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta valitsemaa jäsentä, joista viiden tulee edustaa työnantajia ja viiden työntekijöitä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta kullekin jäsenelle on valittava henkilökohtainen varamies. Jos jäsen tai varamies eroaa tehtävistään kesken toimikauden, hänen tilalleen on valittava uusi jäsen tai varamies toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallituksen jäsenillä ja heidän varamiehillään tulee olla, sen lisäksi, mitä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa säädetään jäsenen kelpoisuudesta, erityinen asiantuntemus työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvilta työaloilta.

10 §

Hallituksen tulee lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi:

1) päättää eläkeasioiden ratkaisemisesta;

2) laatia vuosittain työeläkekassan tilinpäätös, joka käsittää myös toimintakertomuksen;

3) huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

4) hyväksyä työeläkekassan sijoitussuunnitelma;

5) hyväksyä vakuutusmaksun laskemisperusteet;

6) ottaa ja erottaa työeläkekassan toimitusjohtaja, johtajat ja johtavassa asemassa olevat toimitusjohtajan välittömät alaiset sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista; sekä

7) kantaa ja vastata työeläkekassan puolesta.

Eläkejaoston ja sijoitusjaoston jäsenet nimetään työeläkekassan toimintapiiriin kuuluvia työaloja edustavista hallituksen varsinaisista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään. Jos mainittuihin jaostoihin on tarpeen nimetä jäseniä hallituksen ulkopuolelta, hallitus nimeää nämä jäsenet ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen työalojen edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.

Hallitus voi antaa 1 momentin 7 kohdassa mainitut asiat jäsentensä, toimitusjohtajan tai muun toimihenkilön tehtäväksi.

Muut kuin 1 momentin 6 kohdassa mainitut toimihenkilöt nimittää toimitusjohtaja.

11 §

Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman hyväksymisestä on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Muita asioita käsiteltäessä tulee päätökseksi se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1999.

Työeläkekassan on järjestettävä toimintansa tämän asetuksen mukaiseksi vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.