1064/1999

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn alue- ja kuntaministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/1993) 30 §:n 2 momentti,

muutetaan 4 §:n 1 momentin 3, 12, 14, 16, 20 ja 21 kohta, 21 §:n 2 momentti ja 3 momentin johdantokappale, 24 §:n 3 ja 4 kohta sekä 31 ja 32 §,

sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 352/1994, sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a §, 4 §:n 1 momenttiin uusi 22 kohta, uusi 32 a § ja asetuksella 831/1999 kumotun 34 §:n tilalle uusi 34 § seuraavasti:

3 a §
Sähköinen asiointitunnus ja sen muuttaminen

Luonnollisen henkilön sähköinen asiointitunnus muodostuu kahdeksasta numerosta ja tarkastusmerkistä. Tarkastusmerkki on numero tai kirjain. Tarkastusmerkki lasketaan jakamalla kahdeksannumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkastusmerkki määräytyy siten kuin 2 §:n 4 momentissa säädetään.

Jos sähköinen asiointitunnus on virheellinen, Väestörekisterikeskuksen on annettava henkilölle viipymättä uusi asiointitunnus. Virheelliseksi todettua tunnusta ei saa antaa toiselle henkilölle.

4 §
Tiedot Suomen kansalaisesta

Suomen kansalaisesta talletetaan väestötietojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:


3) osoite ja muut asuinpaikan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, postiosoite ja muu vastaava osoite, jos henkilö on sen ilmoittanut, sekä Suomesta muuttaneen osoite ulkomailla ja tieto siitä, onko oleskelu vakinaista vai tilapäistä;


12) edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitusta koskevat tiedot;


14) äidinkieli sekä väestötietolain (507/1993) 4 §:ssä tarkoitettu asiointikieli, jos henkilö on sen ilmoittanut;


16) henkilötietolain (523/1999) ja väestötietolain nojalla ilmoitetut rajoitukset tietojen luovuttamiselle;


20) tiedot henkilön paikallisesta rekisteriviranomaisesta;

21) väestötietojen ylläpidossa välttämättömät kirjaamismerkinnät; sekä

22) valtionhallinnon varmennetussa sähköisessä asioinnissa tarvittava asiointitunnus.


21 §
Rakennustiedot

Rakennuksesta voidaan tallettaa lisäksi sen omistajan edustajan nimi ja osoite, julkinen rahoitus, tilavuus, kokonaisala ja kokonaisalan jakaantuminen käyttötarkoituksiin sekä liittymät alueen kaapeliverkostoihin, jos niistä saadaan luotettava selvitys.

Rakennusluvan perusteella voidaan tallettaa lisäksi:


24 §
Toimitilatiedot

Toimitilasta voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään:


3) pinta-ala ja sijaintikerros; sekä

4) toimitilan haltijan nimi, liike- ja yhteisötunnus sekä toimiala.

7 luku

Eräitä tietojen luovuttamista koskevia säännöksiä

31 §
Tietojen tutkiminen

Valtion tai kunnan viranomaiselle, laissa säädettyä tehtävää hoitavalle yhteisölle ja historiallista tai tieteellistä tutkimusta, opinnäytettä tai sukututkimusta tekevälle henkilölle voidaan antaa lupa rekisteriviranomaisen valvonnassa tutkia väestötietojärjestelmän tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Tällöin on otettava huomioon, mitä väestötietolain 24-27 §:ssä säädetään.

32 §
Rakennustietojen käyttö otantaperusteena

Luovutettaessa tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta taikka muuta näihin verrattavaa tarkoitusta varten otantaperusteena saa käyttää väestötietolain 27 §:n 2 momentissa säädettyjen tietojen ohella rakennuslupaa, rakennuksen sijaintia, käyttötarkoitusta, valmistumisvuotta, kerrosalaa ja kerroslukua, pääasiallista lämmitystapaa ja lämmitysainetta, liittymää alueen vesi-, viemäri-, kaasu-, sähkö- ja kaapeliverkostoon sekä yhtä muuta rakennukseen liittyvää tunnistetietoa.

32 a §
Todistus lapsen syntymästä

Jos lapsen tietoja ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, maistraatti, jolle 5 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus on toimitettu, voi pyynnöstä antaa lapsen äidille tai sille, jonka hoi-dossa lapsi on, ilmoituksen perusteella todistuksen lapsen syntymästä.

34 §
Varmenteen hakijan tunnistaminen

Väestörekisterikeskuksen myöntäessä sähköiseen asiointiin hallinnossa käytettäviä varmenteita muuhun kuin väestötietolain 23 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun korttiin tai tekniseen välineeseen, hakemuksen vastaanottajan on todettava hakijan henkilöllisyys voimassa olevasta kotimaisesta poliisin myöntämästä passista tai henkilökortista taikka 1 päivänä lokakuuta 1990 tai sen jälkeen annetusta ajokortista.

Jos hakijalla ei ole edellä mainittua asiakirjaa tai tunnistamisen varmistamiseksi on olemassa muita erityisiä syitä, hakemukseen liittyvän tunnistamisen suorittaa poliisi. Poliisi toimittaa hakemuksen vastaanottajalle erillisen henkilön tunnistamista koskevan asiakirjan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu varmenne noudetaan siltä väestötietolain 23 §:n 4 momentissa tarkoitetulta viranomaiselta, yritykseltä tai yhteisöltä, jolle varmennetta koskeva hakemus on jätetty. Hakijan henkilöllisyys on varmennetta luovutettaessa todettava 1 tai 2 momentissa mainitusta asiakirjasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tiedot holhouslakiin (34/1898) perustuvista uskotun miehen toimista, jotka ovat voimassa 1 päivänä joulukuuta 1999, talletetaan väestötietojärjestelmään puolen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.