979/1999

Annetu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999

Laki varainsiirtoverolain 15 ja 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 15 §:n 5 momentti ja 22 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 15 §:n 5 momentti osaksi laissa 356/1998, sekä

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 356/1998, uusi 6 momentti seuraavasti:

15 §
Veron kohde ja verovelvollinen

Veroa ei ole suoritettava:

1) myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvopaperimarkkinalain (495/ 1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupassa;

2) luovutuksesta, joka tapahtuu kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa optioyhteisössä vakioidun johdannaissopimuksen perusteella;

3) luovutuksesta, joka tapahtuu sellaisella Euroopan talousalueella olevalla markkinalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena olevan arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen perusteella, joka on annettu Euroopan yhteisöjen komission tiedoksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin (93/22/ETY) 16 artiklan mukaisesti; eikä

4) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 §:n 6 momentissa tarkoitetun arvopaperikeskuksessa selvitettävän arvopaperin lainaussopimuksen täyttämiseksi tehdystä arvopaperin luovutuksesta, jos arvopaperit palautetaan alkuperäiselle omistajalle 10 sellaisen päivän kuluessa, joina arvopaperikeskuksessa järjestetään selvitystoimintaa.

Jos 5 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetussa luovutuksessa luovutuksensaajan välittäjänä on muu kuin 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu arvopaperikauppias, verottomuuden edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta 30 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta.

22 §
Arvopaperikauppiaan velvollisuus periä vero

Arvopaperikauppiaalla tarkoitetaan tässä laissa suomalaista sijoituspalveluyritystä ja luottolaitosta sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä ja -konttoria.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

HE 46/1999
VaVM 7/1999
EV 35/1999

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.