952/1999

Annettu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista 29 päivänä toukokuuta 1998 annetun asetuksen (359/1998) 11 §:n 3 momentti, 14 ja 15 §:n ruotsinkielinen sanamuoto sekä 16 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 4 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää 1 momentissa mainittua enimmäistuntimäärää lyhyemmän ajan.


4 §

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos pääkäsittelyä aloitettaessa todetaan, että pääkäsittely on peruutettava.


11 §

Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (106/1998) 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on kuitenkin asianajopal- velujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla.

16 §

Oikeusministeriö suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset tuomioistuimen määräämälle avustajalle. Jos avustajaksi on määrätty yksityinen avustaja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 10 §:n nojalla eikä asiaa käsitellä tuomioistuimessa, korvauksen suorittaa se oikeusaputoimisto, joka on tehnyt päätöksen yleisestä oikeusavusta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.