917/1999

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Markkinoille saatettavien ja käyttöönotettavien 2 momentissa tarkoitettujen painelaitteiden (yksinkertaisten painesäiliöiden) on täytettävä tämän päätöksen mukaiset vaatimukset niin, että painelaitteet eivät asianmukaisesti asennettuina ja huollettuina ja tarkoitustaan vastaavalla tavalla käytettyinä vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Tätä päätöstä sovelletaan painelaitteisiin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

1) painelaite on sarjavalmisteinen ja hitsattu;

2) painelaite on suunniteltu sisältämään ilmaa tai typpeä;

3) painelaitetta ei ole suunniteltu lämmitettäväksi liekillä;

4) painelaitteen suurin käyttöpaine on suurempi kuin 0,5 bar, kuitenkin enintään 30 bar, ja suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 10 000 bar · L;

5) ne painelaitteen osat, joita paine kuormittaa, on valmistettu seostamattomasta teräksestä tai seostamattomasta alumiinista taikka vanhenemattomasta alumiiniseoksesta;

6) painelaitteen käyttölämpötila ei ole alempi kuin ―50 °C sekä sen korkein käyttölämpötila on enintään 300 °C, kun kyse on terässäiliöstä, ja enintään 100 °C, kun kyse on alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetusta painelaitteesta;

7) painelaite on tehty:

a) lieriömäisestä osasta, jonka poikkileikkaus on ympyrä, ja ulospäin kuperista tai suorista päädyistä, joilla on sama pyörähdyssymmetria-akseli kuin lieriömäisellä osalla; tai

b) kahdesta kuperasta päädystä, joilla on sama pyörähdyssymmetria-akseli.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin painelaitteisiin:

1) sammuttimet;

2) erityisesti ydinlaitoksiin suunnitellut painelaitteet, joiden toimintahäiriö voi aiheuttaa radioaktiivisen päästön;

3) erityisesti ilma-aluksiin tai aluksiin asennettaviksi tarkoitetut taikka niiden käyttämiseksi tarkoitetut painelaitteet.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) painesäiliöllä yksinkertaista painesäiliötä;

2) valmistajan edustajalla valmistajan valtuuttamaa yhtiötä tai yhteisöä, jonka toimipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;

3) ilmoitetulla laitoksella painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen (890/1999) mukaista tämän päätöksen mukaisia tehtäviä suorittamaan nimettyä ilmoitettua laitosta.

3 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu painekoe voidaan tehdä neste- tai kaasupainekokeena. Kaasupainekoetta tehtäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta eikä koetta tehtäessä ulkopuolisia henkilöitä saa olla paikalla.

4 §

Painesäiliö, jonka suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 50 bar · L, on valmistettava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti. Painesäiliö on merkittävä 23 §:ssä säädetyllä tavalla, kuitenkin ilman CE-merkintää.

5 §

Mitä jäljempänä tässä päätöksessä säädetään, koskee sellaisia painesäiliöitä, joiden suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo ylittää 50 bar · L.

6 §

Valvontaviranomaisen on huolehdittava siitä, että yhdenmukaistettuja standardeja vastaavien kansallisten standardien viitenumerot julkaistaan.

7 §

Painesäiliön mukana on toimitettava valmistajan laatimat ohjeet. Ohjeissa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

1) 23 §:ssä säädetyt tiedot lukuun ottamatta sarjan tai erän yksilöivää merkintää;

2) painesäiliön käyttötarkoitus;

3) turvallisuuden edellyttämät huolto- ja asennusohjeet.

Suomessa käyttöönotettavaksi tarkoitetun painesäiliön ohjeiden tulee olla suomen- tai suomen- ja ruotsinkielellä.

2 luku

Varmentamismenettelyt

8 §

Painesäiliön vaatimustenmukaisuus on osoitettava käyttämällä ennen painesäiliön valmistuksen aloittamista 9 §:ssä säädettyä ja valmiille painesäiliölle ennen sen markkinoille saattamista 10 §:ssä säädettyä varmentamismenettelyä.

Vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto on laadittava, siltä osin kuin menettelyjä toteuttaa ilmoitettu laitos, tämän laitoksen hyväksymällä kielellä.

9 §

Jos painesäiliö on 6 §:ssä tarkoitettujen standardien mukainen, on sen vaatimustenmukaisuus osoitettava ennen valmistuksen aloittamista valmistajan valinnan mukaan joko:

1) rakenne- ja valmistussuunnitelman tarkastuksessa tai

2) EY-tyyppitarkastuksessa.

Jos painesäiliö ei ole tai on vain osittain 6 §:ssä tarkoitettujen standardien mukainen, on sen vaatimustenmukaisuus osoitettava ennen valmistuksen aloittamista EY-tyyppitarkastuksessa.

10 §

Jos painesäiliön suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 3000 bar · L, on valmiin painesäiliön vaatimustenmukaisuus osoitettava ennen painesäiliön markkinoille saattamista valmistajan valinnan mukaan joko

1) EY-tarkastuksessa tai

2) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.

Jos painesäiliön suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo ylittää 3000 bar · L, on valmiin painesäiliön vaatimustenmukaisuus osoitettava ennen painesäiliön markkinoille saattamista EY-tarkastuksessa.

Rakenne- ja valmistussuunnitelman tarkastus
11 §

Valmistajan tai tämän edustajan on pyydettävä rakenne- ja valmistussuunnitelman tarkastusta ilmoitetulta laitokselta. Suunnitelmassa on esitettävä niiden tekniikoiden ja toimintojen kuvaus, joilla 6 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaiset vaatimukset täytetään sekä erityisesti:

1) painesäiliön yksityiskohtainen valmistuspiirustus;

2) 7 §:ssä tarkoitetut ohjeet;

3) asiakirja, jossa kuvataan:

a) valitut materiaalit;

b) valitut hitsausmenetelmät;

c) valmistuksen aikaiset tarkastukset;

d) muut tarpeelliset tiedot painesäiliön rakenteesta.

Sovellettaessa 15―18 §:ssä säädettyjä varmentamismenettelyjä on rakenne- ja valmistussuunnitelmaan lisäksi liitettävä seuraavat tiedot:

1) todistukset hitsausmenetelmien soveltuvuudesta ja hitsaajien tai hitsausoperaattorien pätevyydestä;

2) paineen kuormittamien osien materiaalien ainestodistukset;

3) selostus tehdyistä tutkimuksista ja kokeista tai kuvaus suunnitelluista tarkastuksista.

Jos painesäiliön rakenne ja valmistusmenetelmät ovat standardien ja tämän päätöksen mukaiset, ilmoitetun laitoksen on annettava painesäiliön valmistajalle tai tämän edustajalle vastaavuustodistus.

EY-tyyppitarkastus
12 §

Valmistajan tai tämän edustajan on pyydettävä EY-tyyppitarkastusta yhdeltä ilmoitetulta laitokselta hakemuksella, jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) valmistajan tai tämän edustajan nimi ja osoite;

2) painesäiliön valmistuspaikka;

3) 11 §:n 1 momentin mukainen rakenneja valmistussuunnitelma, jossa esitetään, miten liitteen mukaiset olennaiset turvallisuusvaatimukset tai 6 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaiset vaatimukset täytetään.

Hakemuksen mukana on toimitettava suunniteltua tuotantoa edustava prototyyppisäiliö.

13 §

EY-tyyppitarkastuksessa tarkastetaan, että painesäiliön rakenne ja valmistusmenetelmät ovat tämän päätöksen mukaisia. Prototyyppisäiliön tarkastuksessa on erityisesti:

1) tutkittava, onko painesäiliö valmistettu rakenne- ja valmistussuunnitelman mukaisesti;

2) tutkittava, voidaanko painesäiliötä käyttää turvallisesti suunnitelluissa käyttöolosuhteissa;

3) tehtävä soveltuvia tutkimuksia ja kokeita sen varmistamiseksi, että painesäiliö täyttää sitä koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset.

Jos prototyyppisäiliö täyttää sitä koskevat säännökset, ilmoitetun laitoksen on annettava hakijalle EY-tyyppitarkastustodistus. Todistuksessa on esitettävä tarkastustulokset ja mahdolliset ehdot. Todistukseen on liitettävä hyväksytyn prototyyppisäiliön tunnistamiseksi tarpeelliset selostukset ja piirustukset.

Ilmoitetun laitoksen on pyydettäessä toimitettava EY-tyyppitarkastustodistuksesta jäljennös Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden viranomaisille sekä muille ilmoitetuille laitoksille. Perustellusta syystä on toimitettava myös rakenne- ja valmistussuunnitelman jäljennös sekä tiedot tehdyistä tutkimuksista ja kokeista.

14 §

Jos ilmoitettu laitos ei anna EY-tyyppitarkastustodistusta, sen on ilmoitettava siitä muille ilmoitetuille laitoksille.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava antamansa EY-tyyppitarkastustodistuksen peruuttamisesta valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen on ilmoitettava peruuttamisilmoituksesta perusteluineen muille Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden viranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

EY-tarkastus
15 §

Valmistajan tai tämän edustajan tulee taata ja ilmoittaa, että painesäiliöt, jotka on tarkastettu 16 §:ssä säädetyn mukaisesti, ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun painesäiliötyypin tai vastaavuustodistuksella vahvistetun rakenne- ja valmistussuunnitelman mukaisia.

Valmistajan tai tämän edustajan on pyydettävä EY-tarkastusta ilmoitetulta laitokselta, jonka on tarkastuksin ja testein selvitettävä, täyttävätkö painesäiliöt tämän päätöksen mukaiset vaatimukset.

16 §

EY-tarkastus tehdään painesäiliöerälle. Valmistajan on esitettävä painesäiliönsä tasalaatuisina erinä ja varmistettava jokaisen tuote-erän tasalaatuisuus kaikin tarvittavin valmistusmenetelmää koskevin toimenpitein. Näiden erien mukana on oltava EY-tyyppitarkastustodistus tai, jos painesäiliötä ei ole valmistettu hyväksytyn prototyypin mukaisesti, 11 §:ssä tarkoitettu rakenne- ja valmistussuunnitelma. Jälkimmäisessä tapauksessa ilmoitetun laitoksen on ennen EY-tarkastusta tarkastettava suunnitelma sen vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi.

Ilmoitetun laitoksen on painesäiliöerän tarkastuksessa varmistuttava siitä, että painesäiliöt on valmistettu ja tarkastettu rakenne- ja valmistussuunnitelman mukaisesti, sekä tehtävä painesäiliön eheyden tarkistamiseksi erän jokaiselle painesäiliölle painekoe paineella 1,5 kertaa suurin käyttöpaine. Lisäksi ilmoitetun laitoksen on tehtävä hitsausliitosten laadun varmistamiseksi kokeita valmistajan valinnan mukaan joko tuotantoa edustavasta koehitsauskappaleesta tai painesäiliöstä otetuilla koesauvoilla. Kokeet on tehtävä painesäiliön pituussuuntaisille hitsausliitoksille. Jos pituussuuntaisissa hitsausliitoksissa ja kehänsuuntaisissa hitsausliitoksissa on käytetty eri hitsausmenetelmää, on lisäksi tehtävä kokeet kehänsuuntaisille hitsausliitoksille.

Jos painesäiliön seinämänpaksuus on määritetty liitteessä olevan 3.1.2 kohdan mukaista kokeellista menetelmää käyttäen, on 2 momentissa säädetyt hitsausliitosten laadun varmistamiseksi tehtävät kokeet korvattava nestepainekokeella. Painekoe on tehtävä viidelle erästä satunnaisesti valitulle painesäiliölle sen toteamiseksi, että ne täyttävät liitteessä olevan 3.1.2 kohdan mukaiset vaatimukset.

17 §

Valmistajan tai tämän edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen EY-tarkastuksessa hyväksytyn erän painesäiliöön ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta.

Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa jokaiseen EY-tarkastuksessa hyväksytyn erän painesäiliöön ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta. Erän painesäiliöt saa saattaa markkinoille lukuun ottamatta niitä, jotka eivät ole läpäisseet painekoetta. Jos erä hylätään, ilmoitetun laitoksen tai valvontaviranomaisen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin hylätyn erän markkinoille saattamisen estämiseksi. Jos eriä hylätään toistuvasti, ilmoitettu laitos voi lakata soveltamasta otoksiin perustuvaa tarkastusta.

Valmistaja voi ilmoitetun laitoksen vastuulla kiinnittää 2 momentissa tarkoitetun tunnusnumeron valmistuksen aikana.

Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää 2 momentissa tarkoitettu ilmoitetun laitoksen antama todistus vaatimustenmukaisuudesta.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
18 §

Sellaisen valmistajan, joka aikoo käyttää EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamiseen perustuvaa varmentamismenettelyä, on ennen painesäiliöiden valmistuksen aloittamista annettava EY-tyyppitarkastustodistuksen tai vastaavuustodistuksen antaneelle ilmoitetulle laitokselle selvitys, jossa on tiedot kaikista suunnitelluista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että painesäiliöt ovat hyväksytyn prototyyppisäiliön tai 6 §:ssä tarkoitettujen standardien mukaisia. Selvityksessä on erityisesti oltava:

1) kuvaus valmistusmenetelmistä;

2) tarkastussuunnitelma valmistuksen aikaisista tarkastuksista ja kokeista, niiden suoritusvaiheista ja siitä, kuinka usein niitä tehdään;

3) sitoumus, että 2 kohdassa tarkoitettua tarkastussuunnitelmaa noudatetaan ja että jokaiselle painesäiliölle tehdään painekoe paineella 1,5 kertaa suurin käyttöpaine;

4) valmistuspaikkojen ja varaston osoite sekä päivämäärä, jolloin valmistus aloitetaan.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset ja kokeet on tehtävä pätevän, valmistushenkilökunnasta riittävästi riippumattoman henkilökunnan valvonnassa. Tarkastuksista ja kokeista on laadittava seloste.

19 §

Painesäiliön valmistuksen aloittamisen edellytyksenä on, että ilmoitettu laitos on tarkastanut 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen ja, jos painesäiliölle ei ole tehty EY-tyyppitarkastusta, rakenne- ja valmistussuunnitelman.

20 §

Jos painesäiliön suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo ylittää 200 bar · L, on 18 §:ssä tarkoitetun ilmoitetun laitoksen valmistuksen aikana lisäksi:

1) varmistuttava siitä, että valmistaja tekee 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia ja kokeita;

2) valittava painesäiliöitä valmistuspaikalta tai varastosta satunnaisia tarkastuksia varten.

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä valmistuksen aikaisista valvontakäynneistään pöytäkirjat sekä toimitettava niistä jäljennös valvontaviranomaiselle ja pyydettäessä muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden viranomaisille, Euroopan yhteisöjen komissiolle sekä muille ilmoitetuille laitoksille.

21 §

Jos painesäiliön suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo ylittää 200 bar · L, 20 §:ssä tarkoitetulla ilmoitetulla laitoksella on oikeus tehdä tarkastuksia painesäiliöiden valmistuspaikoissa ja varastoissa. Ilmoitetulla laitoksella on lisäksi oikeus ottaa näytepainesäiliöitä ja saada käyttöönsä:

1) rakenne- ja valmistussuunnitelma;

2) EY-tyyppitarkastustodistus tai vastaavuustodistus;

3) selvitykset ja selosteet tehdyistä tarkastuksista ja kokeista;

4) muut valvontaa varten tarvittavat tiedot.

22 §

Kiinnittämällä CE-merkinnän jokaiseen painesäiliöön valmistaja vakuuttaa, että painesäiliö on hyväksytyn prototyyppisäiliön tai 11 §:ssä tarkoitetun vastaavuustodistuksella vahvistetun rakenne- ja valmistussuunnitelman mukainen ja että valmistaja täyttää 18 §:ssä säädetyt velvoitteet.

3 luku

CE-merkintä

23 §

Painesäiliöön tai kilpeen, joka kiinnitetään pysyvästi painesäiliöön, on kiinnitettävä näkyvästi, selvästi luettavalla tavalla ja pysyvästi CE-merkintä ja vähintään seuraavat tiedot:

1) suurin käyttöpaine (bar);

2) korkein käyttölämpötila (°C);

3) alin käyttölämpötila (°C);

4) painesäiliön tilavuus (L);

5) valmistajan nimi tai tunnus;

6) painesäiliömallin sekä sarjan tai erän yksilöivä merkintä;

7) CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpi on suunniteltava sellaiseksi, että sitä ei voi käyttää uudelleen. Kilvessä on oltava riittävästi tilaa kaikille tarpeellisille merkinnöille.

Painesäiliöön ei saa kiinnittää sellaisia merkintöjä, joita voidaan merkityksen tai kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään CEmerkintänä. Muita merkintöjä saa kiinnittää painesäiliöön, jos ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyyttä tai luettavuutta.

24 §

CE-merkintään liitetään ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, joka yksilöi ilmoitetun laitoksen, joka on tehnyt painesäiliölle EY-tarkastuksen tai joka on vastuussa 20 §:ssä tarkoitetusta valvonnasta.

25 §

Jos painesäiliö kuuluu muita asioita koskevien ja CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säännösten soveltamisalaan, CE-merkinnän on osoitettava, että painesäiliö on myös näiden säännösten mukainen.

Jos kuitenkin yksikin 1 momentissa tarkoitettu säännös antaa valmistajalle vapauden siirtymäkauden aikana valita sovellettava järjestelmä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan yhdenmukaisuuden valmistajan soveltamien säännösten kanssa. Tällöin sovellettavien direktiivien viitenumerot, sellaisina kuin ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, on merkittävä näissä direktiiveissä vaadittuihin, painesäiliön mukana seuraaviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.

4 luku

Voimaantulo

26 §

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 87/404/ETY; EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 48, muut. 90/488/ETY; EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 25 ja 93/68/ETY; EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1999

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Neuvotteleva virkamies
Pentti Tarnanen

Painesäiliöiden olennaiset turvallisuusvaatimukset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.