890/1999

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Asetus painelaitelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 5 ja 25 §:n nojalla:

1 §
Direktiivien mukaisia tehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset

Tarkastuslaitos voidaan nimetä tai tunnustaa suorittamaan painelaitelaissa (869/1999) tarkoitettuja painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/23/EY sekä yksinkertaisia paineastioita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 87/404/ETY mukaisia tehtäviä seuraavasti:

1) ministeriö nimeää laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointia, materiaalien eurooppalaista hyväksyntää ja mahdollisia erityistehtäviä suorittavaksi tarkastuslaitokseksi (ilmoitettu laitos);

2) ministeriö nimeää laitoksen yksinomaan tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle tehtäviä suorittavaksi tarkastuslaitokseksi (käyttäjien tarkastuslaitos);

3) ministeriö tunnustaa laitoksen painelaitteiden pysyviä liitoksia ja rikkomatonta aineenkoetusta tekevien henkilöiden sekä liitosmenetelmien pätevöintiä ja hyväksymistä kolmantena osapuolena suorittavaksi tarkastuslaitokseksi (pätevöintilaitos).

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion nimeämä tai tunnustama tarkastuslaitos vastaa 1 momentissa tarkoitettua tarkastuslaitosta, jos nimeämisessä tai tunnustamisessa on noudatettu 4 §:ssä säädettyä vastaavia vaatimuksia.

2 §
Muita tehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset

Valvontaviranomainen hyväksyy tarkastuslaitoksen suorittamaan painelaitelaissa tarkoitettuja muita kuin tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä (hyväksytty laitos). Tarkastuslaitoksen tehtävät voidaan rajoittaa suoritettavaksi yksinomaan tietylle painelaitteiden käyttäjien ryhmälle (omatarkastuslaitos).

3 §
Tarkastuslaitoksiin liittyvät rajoitukset

Käyttäjien tarkastuslaitoksen ja omatarkastuslaitoksen säännösten mukaiseksi varmentamia painelaitteita saa käyttää ainoastaan laitoksissa, joiden toimintaa harjoittavaan ryhmään tarkastuslaitos kuuluu. Ryhmän, johon käyttäjien tarkastuslaitos tai omatarkastuslaitos kuuluu, on noudatettava yhteisiä turvallisuusperiaatteita painelaitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, tarkastuksessa, huollossa ja käytössä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen painelaitetta saa käyttää myös muualla kuin 1 momentissa tarkoitetuissa laitoksissa, jos painelaite tarkastetaan siten kuin ministeriön päätöksellä säädetään.

Käyttäjien tarkastuslaitos ja omatarkastuslaitos saavat suorittaa tehtäviä yksinomaan sille ryhmälle, johon ne kuuluvat.

4 §
Tarkastuslaitoksia koskevat vaatimukset

Tarkastuslaitoksen nimeämisessä, tunnustamisessa ja hyväksymisessä on noudatettava liitteen I mukaisia vaatimuksia. Tarkastuslaitoksen, joka täyttää sitä koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistetut arviointiperusteet, katsotaan täyttävän vastaavat vaatimukset.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen käyttäjien tarkastuslaitoksen nimeämisessä ja omatarkastuslaitoksen hyväksymisessä on noudatettava liitteen II mukaisia vaatimuksia sekä otettava huomioon, mitä 3 §:ssä säädetään.

5 §
Tarkastuslaitoksen nimeäminen, tunnustaminen ja hyväksyminen

Tarkastuslaitoksen nimeämistä, tunnustamista tai hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä 4 §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat. Asiakirjoihin tulee liittää mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu ministeriön tai valvontaviranomaisen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto vaatimusten täyttymisestä.

6 §
Tarkastuslaitoksen velvollisuudet

Jos tarkastuslaitos käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- tai muita palveluja, tarkastuslaitoksen on huolehdittava, että ulkopuolinen palvelun suorittaja täyttää 4 §:ssä tarkastuslaitokselle säädetyt vaatimukset.

Tarkastuslaitoksen on annettava vuosittain kertomus toiminnastaan sille, joka on nimennyt, tunnustanut tai hyväksynyt tarkastuslaitoksen.

Tarkastuslaitoksen on annettava valvontaviranomaiselle tietoja havaitsemistaan yleistä painelaiteturvallisuutta vaarantavista asioista.

7 §
Valvontaviranomaisen velvollisuudet

Jos valvontaviranomainen toteaa, että tarkastuslaitos ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia tai toimii muutoin painelaitelain vastaisesti, valvontaviranomaisen on:

1) ilmoitettava 1 §:ssä tarkoitettua tarkastuslaitosta koskevasta havainnosta ministeriölle;

2) kehotettava 2 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen korjaamaan puute määräajassa; jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, valvontaviranomaisen on peruutettava hyväksyminen.

Valvontaviranomaisen on valvottava, että ryhmä, johon käyttäjien tarkastuslaitos tai omatarkastuslaitos kuuluu, noudattaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhteisiä turvallisuusperiaatteita. Jos valvonnassa todetaan laiminlyöntejä turvallisuusperiaatteiden noudattamisessa, valvontaviranomaisen on ryhdyttävä tarkastuslaitoksen osalta tarvittaviin 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sekä painelaitteiden osalta tarvittaviin painelaitelain 15 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

8 §
Ministeriön velvollisuudet

Ministeriön on:

1) ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin nimeämänsä tarkastuslaitos, sekä ne erityistehtävät, joihin tämä laitos on nimetty, ja tunnusnumero, jonka komissio on tälle laitokselle etukäteen antanut;

2) annettava tiedoksi Euroopan yhteisöjen komissiolle ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin nimeämänsä tarkastuslaitos ja tehtävät, joihin tämä laitos on nimetty, sekä luettelo 3 §:n 1 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävistä laitoksista, joiden toimintaa harjoittavaan ryhmään tarkastuslaitos kuuluu;

3) annettava tiedoksi Euroopan yhteisöjen komissiolle ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin tunnustamansa tarkastuslaitos sekä tehtävät, joihin tämä laitos on tunnustettu.

Ministeriön on peruutettava nimeäminen tai tunnustaminen ja annettava peruuttaminen välittömästi tiedoksi Euroopan yhteisöjen komissiolle ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille, jos:

1) edellä 1 §:ssä tarkoitettu tarkastuslaitos ei enää täytä 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia; tai

2) ryhmä, johon tarkastuslaitos kuuluu, ei noudata 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhteisiä turvallisuusperiaatteita.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1999.

10 §
Siirtymäsäännökset

Tarkastuslaitos, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen paineastia-asetuksen (549/1973) nojalla oikeus tehdä tarkastuslaitokselle säädettyjä tehtäviä, saa toimia vastaavissa tehtävissä 2 §:ssä tarkoitettuna hyväksyttynä laitoksena enintään 29 päivään toukokuuta 2002 ilman 2 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä.

Ministeriö voi kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten painelaitteiden markkinoille saattamisen tai käyttöönoton, jonka vaatimusten mukaisuuden Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 4 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti nimeämä käyttäjien tarkastuslaitos on arvioinut, kunnes ministeriö on nimennyt ensimmäisen tällaisen laitoksen.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY; EYVL N:o L 181, 9.7.1997, s. 1. Neuvoston direktiivi 87/404/ETY; EYVL N:o L 220, 8.8.1987, s. 48, muut. 90/488/ETY; EYVL N:o L 270, 2.10.1990, s. 25 ja 93/68/ETY; EYVL N:o L 220, 30.8.1993, s. 1.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Erkki Tuomioja

Liite I

ILMOITETTUIHIN LAITOKSIIN, PÄTEVÖINTILAITOKSIIN JA HYVÄKSYTTYIHIN LAITOKSIIN SOVELLETTAVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

1. Arviointeja ja tarkastuksia suorittava laitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla laitoksen tarkastamien painelaitteiden suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asentajia tai käyttäjiä eivätkä näiden edustajia. He eivät saa osallistua suoranaisesti eivätkä edustajina painelaitteiden suunnitteluun, valmistamiseen, markkinoille saattamiseen tai kunnossapitoon. Tämä ei estä painelaitteen valmistajaa ja laitosta vaihtamasta teknisiä tietoja.

2. Laitoksen ja sen henkilökunnan on suoritettava arviointi- ja tarkastustoimet ammattitaitoisesti sekä teknisesti pätevästi. Laitos ja sen henkilökunta eivät saa olla sellaisen painostuksen taikka taloudellisen tai muun vaikutuksen alaisia, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joilla on etua tarkastuksen tuloksesta.

3. Laitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö ja tarvittavat välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa ne tekniset ja hallinnolliset tehtävät, jotka liittyvät tarkastukseen ja valvontaan. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin tarvittavia laitteita.

4. Tarkastushenkilöstöllä on oltava:

― hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus;

― riittävät tiedot tehtäviä tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten tarkastusten suorittamisesta;

― vaadittu pätevyys laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selostuksia, joilla todennetaan tarkastuksen tulokset.

5. Tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.

6. Laitoksella on oltava vastuuvakuutus.

Liite II

KÄYTTÄJIEN TARKASTUSLAITOKSIIN JA OMATARKASTUSLAITOKSIIN SOVELLETTAVAT VAATIMUKSET

1. Tarkastuslaitoksella on oltava tunnistettava rakenne ja sen on käytettävä sen ryhmän raportointimenetelmiä, jonka osa se on ja jotka takaavat ja osoittavat sen puolueettomuuden. Se ei saa olla vastuussa tarkastamiensa painelaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta, toimituksista, asennuksesta, käytöstä eikä huollosta eikä se saa olla osallisena missään sellaisessa toiminnassa, joka vaikuttaisi sen arviointien puolueettomuuteen tai sen tarkastustoimien luotettavuuteen.

2. Tarkastuslaitoksen ja sen henkilökunnan on suoritettava arviointi- ja tarkastustoimet ammattitaitoisesti sekä teknisesti pätevästi. Laitos ja sen henkilökunta eivät saa olla sellaisen painostuksen taikka taloudellisen tai muun vaikutuksen alaisia, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joilla on etua tarkastuksen tuloksesta.

3. Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö ja tarvittavat välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa ne tekniset ja hallinnolliset tehtävät, jotka liittyvät tarkastukseen ja valvontaan; sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin tarvittavia laitteita.

4. Tarkastushenkilöstöllä on oltava:

― hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus;

― riittävät tiedot tehtäviä tarkastuksia koskevista vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten tarkastusten suorittamisesta;

― vaadittu pätevyys laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selostuksia, joilla todennetaan tarkastuksen tulokset.

5. Tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.

6. Tarkastuslaitoksella on oltava asianmukainen vastuuvakuutus, jollei ryhmä, jonka osa laitos on, itse kanna tätä vastuuta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.