889/1999

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Asetus holhoustoimesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan d alakohdan, 66 §:n 3 momentin ja 95 §:n nojalla:

Eräiden sijoituskohteiden hankkiminen
1 §

Sen lisäksi, mitä holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohdan a―c alakohdassa säädetään sijoituskohteista, joiden hankkimiseen ei tarvita holhousviranomaisen lupaa, sellaista lupaa ei myöskään tarvita hankittaessa osuuksia Suomessa rekisteröidyssä sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 9 kohdassa mainitun sijoitusrahastodirektiivin mukaisessa sijoitusrahastossa tai sellaisessa sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ulkomaisessa sijoitusrahastossa, joka mainitun 128 §:n 2 momentin mukaan saa markkinoida osuuksiaan Suomessa.

Holhousasioiden rekisteri
2 §

Holhousasioiden rekisteriin merkitään:

1) edunvalvonnassa olevan henkilön (päämies) nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta sekä edunvalvonnan alkamisajankohta;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilön edunvalvojan nimi, henkilötunnus ja osoite sekä, jos edunvalvojan tehtävä perustuu tuomioistuimen tai holhousviranomaisen päätökseen, tehtävän alkamisajankohta;

3) edunvalvojan tehtävä;

4) edunvalvojan tehtävän lakkaamisajankohta, jos edunvalvoja on määrätty tehtäväänsä määräajaksi;

5) tieto siitä, onko päämiehen toimintakelpoisuutta rajoitettu;

6) jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu, tieto siitä, millä tavoin toimintakelpoisuutta on rajoitettu ja mistä ajankohdasta alkaen;

7) tieto siitä, mikä viranomainen on antanut edunvalvojan määräämistä, edunvalvojan tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevan päätöksen ja minä ajankohtana;

8) holhousviranomainen, joka valvoo edunvalvojan toimintaa; sekä

9) sellaiset kirjaamista koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterin pidon ja käytön kannalta.

Kun edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, holhousasioiden rekisteriin merkitään nimen ja henkilötunnuksen asemesta palveluntuottajan nimi ja muut palveluntuottajan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot, edunvalvojan nimike sekä, jos palveluntuottajalla on useampi kuin yksi yleinen edunvalvoja, edunvalvojan järjestysnumero.

3 §

Jos asiantilassa, josta on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin, tapahtuu muutos, holhousasioiden rekisteriin merkitään muuttunut tieto. Jos edunvalvoja vaihtuu taikka edunvalvojan tehtävää tai toimintakelpoisuuden rajoitusta muutetaan, rekisteriin merkitään lisäksi ajankohta, josta alkaen muutos on voimassa.

Holhousasioiden rekisteriin merkitään myös tieto päämiehen ja edunvalvojan kuolemasta sekä, jos edunvalvojan tehtävä on lakannut muusta syystä, tieto edunvalvojan tehtävän lakkaamisesta ja lakkaamisen ajankohdasta.

4 §

Alaikäisen edunvalvonta merkitään holhoustoimesta annetun lain 66 §:n nojalla holhousasioiden rekisteriin, jos:

1) alaikäinen on osakkaana kuolinpesässä ja alaikäisen osuus pesän varoista, vainajan tai pesän velkoja niistä vähentämättä, on suurempi kuin 15 000 euroa; tai

2) edunvalvojan hoidettavana olevan alaikäisen omaisuuden arvo, alaikäisen velkoja siitä vähentämättä, on suurempi kuin 15 000 euroa.

Edunvalvonnan merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin alaikäisen osuuden pesän varoista tai omaisuuden arvon ollessa 1 momentissa tarkoitettua pienempi säädetään holhoustoimesta annetun lain 66 §:n 2 momentissa.

5 §

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu edustajan tehtävä merkitään holhousasioiden rekisteriin noudattaen soveltuvin osin, mitä 2―4 §:ssä säädetään.

Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
6 §

Kun tuomioistuin tekee ratkaisun, jonka vuoksi edunvalvonta tai 5 §:ssä tarkoitettu edustajan tehtävä on merkittävä holhousasioiden rekisteriin, sen on välittömästi ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen ilmoitettava siitä edunvalvojan toimintaa valvovalle holhousviranomaiselle.

Mitä 1 momentissa säädetään, on sovellettava myös silloin, kun tuomioistuimen ratkaisulla muutetaan asiantilaa, josta on tehty merkintä holhousasioiden rekisteriin. Jos päätös käy noudatettavaksi vasta lainvoimaisena, ilmoitus tehdään kuitenkin vasta päätöksen saatua lainvoiman. Ilmoituksen tekee viimeksi mainitussa tapauksessa se tuomioistuin, jossa asia on viimeksi ollut vireillä.

Rekisteriin merkitsemisen ajankohta
7 §

Saatuaan 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen holhousviranomaisen on viipymättä ja vii meistään ilmoituksen saapumista seuraavana arkipäivänä huolehdittava ilmoituksessa olevien tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin.

Mitä 1 momentissa säädetään tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, on vastaavasti sovellettava, kun holhousviranomainen määrää edunvalvojan holhoustoimesta annetun lain 12 §:n nojalla.

Tarkemmat säännökset
8 §

Oikeusministeriö voi antaa tarkempia säännöksiä 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä ja ilmoituksen tekemisestä.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999. Mitä edellä säädetään tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa päätöksestään holhousviranomaiselle, on kuitenkin sovellettava jo 1 päivästä marraskuuta 1999 lukien. Ilmoitus tehdään tällöin sille maistraatille, joka holhoustoimesta annetun lain tultua voimaan valvoo edunvalvojan toimintaa.

Tämän asetuksen 4 §:n 1 momenttia sovelletaan ennen 1 päivää tammikuuta 2002 siten, että alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos siinä tarkoitetun alaikäisen osuuden tai alaikäisen omaisuuden arvo on suurempi kuin 90 000 markkaa.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.