862/1999

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1961 annetun eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (431/1961) 11 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 672/1969, ja

muutetaan 1, 3 ja 4 §, 5 §:n 2 kohta, 6 §:n 3 momentin 1 kohta, 10 § ja 17 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § mainitussa asetuksessa 672/1969 sekä asetuksissa 150/1994 ja 1107/1995, 4 § mainituissa asetuksissa 672/1969 ja 150/1994, 5 §:n 2 kohta asetuksessa 107/1983, 10 § osaksi mainitussa asetuksessa 150/1994 ja 17 §:n 2 momentti asetuksessa 256/1999, seuraavasti:

1 §

Eläketurvakeskus hoitaa sille laissa ja lain nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja tehtäviä. Eläketurvakeskus ei saa hoitaa tarkoitukselleen vieraita tehtäviä.

3 §

Eläketurvakeskuksen varoja ei saa käyttää sen toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen.

4 §

Edustajistoon, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet asianomainen ministeriö määrää, kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän työnantajajärjestöjen, seitsemän työntekijäjärjestöjen, kolme maatalousyrittäjien järjestöjen, kaksi muiden yrittäjien järjestöjen ja kolme eläkevakuutusyhtiöiden edustajaa sekä lisäksi yksi eläkekassojen ja yksi eläkesäätiöiden edustaja. Jäsenten nimeämistä varten tulee ministeriön varata kunkin edellä mainitun ryhmän yleisiä taloudellisia etuja valvoville edustavimmille järjestöille, mikäli sellaisia on, tilaisuus tehdä ehdotuksensa asianomaisen ryhmän edustajiksi.

Edellä 1 momentissa mainittujen jäsenten lisäksi asianomainen ministeriö määrää edustajistoon enintään kolme muuta jäsentä, joiden valinta on suoritettava siten, että edustajiston kokoonpano täyttää työntekijäin eläkelain 14 a §:n 2 momentin vaatimukset.

Puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja kullekin muulle jäsenelle on määrättävä henkilökohtainen varajäsen.

Asianomaisen ministeriön tehtävänä on määrätä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille suoritettava palkkio.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet nimitetään enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos jäsen eroaa tehtävästään ennen määräajan päättymistä, on hänen tilalleen nimitettävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen edellä säädetyssä järjestyksessä.

5 §

Edustajiston tehtävänä on:


2) valita hallituksen 11 jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen;


6 §

Syyskokouksessa on:

1) toimitettava joka kolmas vuosi hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;


10 §

Hallitukseen kuuluu asianomaisen ministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 11 edustajiston valitsemaa muuta jäsentä, joille kullekin on nimettävä henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä vähintään puolella on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei asianomainen ministeriö myönnä eläketurvakeskukselle tästä poikkeusta. Jäsenet on nimitettävä tehtäväänsä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Edustajiston on suoritettava hallituksen jäsenten valinta työntekijäin eläkelain 14 a §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla sekä siten, että hallituksen kokoonpano täyttää mainitun lainkohdan vaatimukset.

Jos jäsen eroaa tehtävästään ennen toimikauden päättymistä, on hänen tilalleen määrättävä tai valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

17 §

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot asianomaiselle ministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle sekä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Vakuutusvalvontavirastolle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun kuluessa. Vakuutusvalvontaviraston edustajalla on oikeus olla läsnä eläketurvakeskuksen tilintarkastuksessa, ja eläketurvakeskuksen on annettava Vakuutusvalvontavirastolle taloudellista valvontaa varten sen määräämässä kohtuullisessa ajassa muitakin kuin edellä mainittuja tietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.