831/1999

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn alue- ja kuntaministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/1993) 34 ja 35 §, näistä 34 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 352/1994,

muutetaan 4 §:n 1 momentin 17―19 kohta sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 352/1994, uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 §
Tiedot Suomen kansalaisesta

Suomen kansalaisesta talletetaan väestötietojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:


17) tieto lasten huostaanottoa koskevista sosiaalihuollon asioita käsittelevän monijäsenisen toimielimen ratkaisuista;

18) valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien sekä kansanäänestysten toimittamiseksi tarvittavat tiedot;

19) tieto henkilön kuulumisesta evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkokuntaan tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan;


5 §
Tiedot ulkomaalaisesta

Väestötietojärjestelmään talletetaan lisäksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 31 §:n 1 momentin perusteella ilmoitettu tieto oleskeluluvan saaneen lapsen edustajan määräämistä tai vapauttamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.