809/1999

Annettu Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitelemään määrätyn kulttuuriministerin esittelystä

kumotaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 29 ja 31 §, sellaisena kuin niistä on 29 § asetuksissa 672/1978, 141/1986, 373/1987 ja 894/1987,

muutetaan 17 §:n 2 momentti, 32 ja 70 § sekä 140 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 32 § asetuksissa 207/1984 ja 134/1998, 70 § osaksi asetuksessa 836/1988 ja 140 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 207/1984, sekä

lisätään asetukseen uusi 165 a § seuraavasti:

17 §

Avioliiton esteiden tutkinnassa ja avioliittoon vihkimisessä on noudatettava sen lisäksi, mitä niistä säädetään avioliittolaissa (234/1929), kirkkokunnassa voimassa olevia sääntöjä.

32 §

Jos kirkkoherra on esteellinen antamaan kirkonkirjoista todistuksen tai muun asiakirjan, hänen on allekirjoitettava asiakirja, minkä jälkeen esteettömän henkilön on todistettava se yhtäpitäväksi sen aineiston kanssa, jonka perusteella asiakirja annetaan.

Seurakuntaan virkasuhteessa olevalla papilla, diakonilla ja kanttorilla on myös oikeus kirkkoherran suostumuksella antaa todistuksia kirkonkirjoista ja niihin kuuluvista asiakirjoista. Todistuksia voi antaa myös kirkollishallituksen määräämä muu rekisteritehtäviin perehtynyt henkilö.

70 §

Kirkonkirjoista ja niihin kuuluvista asiakirjoista luovutetuista tiedoista kertyneet maksut kuuluvat seurakunnalle.

140 §

Tarkastuksessa esitetään piispan tai hänen määräämänsä henkilön tarkastettavaksi seu rakunnan kirkonkirjat ja niihin kuuluvat asiakirjat. Tilaisuudessa esitetään myös tarkastettavaksi kirkon ja seurakunnan sekä kirkollisia tarkoituksia varten määrättyjen erityisten rahastojen tilit samoin kuin seurakunnanneuvoston ja seurakunnanvaltuuston kokouksien sekä seurakunnankokousten pöytäkirjat.


165 a §

Jos kirkkoherra ja seurakunta eivät voi sopia virastotyön hoidosta, ratkaisee kirkollishallitus asian molempia asianosaisia kuultuaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Viranhaltija, jolla ortodoksisesta kirkkokunnsta annetun asetuksen mukaan, sellaisena kuin se on asetuksessa 836/1988, oli oikeus kansliatuloihin tai erilliseen palkkioon kanslian hoidosta, saa edelleen näitä tuloja ja palkkioita niin kauan kuin hän pysyy luontoisetupalkkauksessa ja suorittaa kans lian hoitoon liittyvät tehtävät. Kanslian hoidosta tällaiselle viranhaltijalle maksettavan palkkion myöntää ja sen määrän vahvistaa kirkollishallitus.

Helsingissä 16 päivänä heinäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kulttuuriministeri
Suvi Lindén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.