728/1999

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1999

Valtioneuvoston päätös työpaikkojen terveys- ja turvallisuusvaatimuksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 144/1993:

1 §
Soveltaminen

Tässä päätöksessä säädettyjä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia on noudatettava työssä, johon sovelletaan työturvallisuuslakia (299/1958). Työpaikkana käytettävän tai käytettäväksi tarkoitetun rakennuksen rakentamisesta, suunnittelusta ja käyttöturvallisuudesta on lisäksi voimassa, mitä erikseen säädetään.

2 §
Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että:

1) työpaikka, joka otetaan käyttöön ensimmäisen kerran tai jota muutetaan tai laajennetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, täyttää tämän päätöksen liitteessä I terveydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset;

2) työpaikka, joka on otettu käyttöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa, täyttää tämän päätöksen liitteessä II terveydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset;

3) työpaikka ja siellä käytettävät laitteet huolletaan, puhdistetaan ja tarkastetaan sään nöllisesti ja asianmukaisesti ja että kaikki havaitut viat, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, korjataan mahdollisimman nopeasti;

4) suojalaitteet ja -välineet huolletaan ja tarkastetaan säännöllisesti.

3 §
Yhteistoiminta

Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta säädetään erikseen.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1999.

Neuvoston direktiivi 89/654/ETY; EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 1

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1999

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Vanhempi hallitussihteeri
Pertti Siiki

Liite I

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULON JÄLKEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA KÄYTÖSSÄ OLEVIA TYÖPAIKKOJA KOSKEVAT TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET, JOIHIN VIITATAAN 2 §:SSÄ

1. Alkuhuomautus

Tämän liitteen mukaisia velvoitteita sovelletaan silloin, kun työpaikan, toiminnan,olosuhteiden tai vaaran erityispiirteet sitä edellyttävät.

2. Poistuminen vaaratilanteessa ja alkusammutusvälineet

Tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa työntekijöiden on voitava poistua kaikista työpisteistä nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti.

Työpaikka tulee varustaa asianmukaisilla palontorjuntalaitteilla ja tarvittaessa palon havaitsemislaitteilla ja palohälyttimillä. Alkusammutusvälineiden on oltava helposti käyttöön otettavissa ja helppokäyttöisiä.

3. Työpaikkojen ilmanvaihto ja valaistus

Jos työpaikalla käytetään koneellista ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa. Milloin se on työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeellista, ilmanvaihtolaitteisto on varustettava valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä.

Työpaikat, joissa työntekijät ovat erityisen alttiina vaaralle keinovalaistuksen joutuessa epäkuntoon, on varustettava riittävällä varavalaistuksella.

4. Ikkunat ja kattoikkunat

Silloin kun työntekijöiden on avattava, suljettava, säädettävä tai varmistettava ikkunat,kattoikkunat ja tuulettimet, sen on voitava tapahtua turvallisesti. Niistä ei saa avattuina aiheutua vaaraa työntekijöille.

Ikkunoihin ja kattoikkunoihin on niiden suunnitteluvaiheessa suunniteltava tai niihin on muulla tavoin asennettava laitteet, jotka tekevät mahdolliseksi niiden puhdistamisen siten, ettei tätä työtä suorittaville tai rakennuksessa tai sen läheisyydessä oleville työntekijöille aiheudu vaaraa.

5. Ovet ja portit

Läpinäkyvään oveen on laitettava oven havaittavuutta parantava tarkoituksenmukainen merkintä.

Heiluriovien ja -porttien on oltava läpinäkyviä tai niissä on oltava läpinäkyvä osa.

Liukuovet on varustettava turvalaitteella, joka estää niitä putoamasta kiskoltaan ja kaatumasta.

Nosto-ovet ja -portit on varustettava mekanismilla, joka estää niiden putoamisen alas.

Pääasiallisesti ajoneuvoliikennettä varten tarkoitettujen porttien välittömään läheisyyteen on järjestettävä erilliset kulkutiet jalankulkijoita varten, ellei jalankulkijoiden ole turvallista kulkea ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen porttien kautta; erilliset jalankulkijoille tarkoitetut kulkutiet on merkittävä selvästi ja ne on pidettävä esteettöminä.

Mekaanisten ovien ja porttien on toimittava siten, ettei työntekijöille aiheudu tapaturman vaaraa. Ne on varustettava helposti tunnistettavilla hätäpysäytyslaitteilla. Hätäpysäytyslaitteet on sijoitettava helposti luokse päästävään paikkaan. Jos ovet ja portit eivät avaudu automaattisesti virran katketessa, ne on voitava avata myös käsin.

6. Liikennereitit ― vaara-alueet

Liikennereitit, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat sekä lastauslaiturit ja -luiskat, on sijoitettava ja mitoitettava siten, että varmistetaan jalankulkijoiden tai ajoneuvojen helppo,turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulku aiheuttamatta vaaraa näiden liikennereittien läheisyydessä työskenteleville työntekijöille.

Jalankulkijoille ja tavaraliikenteelle tarkoitetut reitit on mitoitettava ottaen huomioon mahdollisten käyttäjien määrä ja työpaikan toiminnan luonne.

Jos liikennereiteillä käytetään kuljetusvälineitä, jalankulkijoille on varattava riittävä turvallinen kulkutila.

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit on sijoitettava siten, että ovien ja porttien avautumiselle sekä jalankulkuteille, käytäville ja portaikoille on riittävästi tilaa.

7. Liukuportaita ja liukukäytäviä koskevia erityistoimenpiteitä

Liukuportaiden ja -käytävien on toimittava turvallisesti. Ne on varustettava tarvittavilla turvalaitteilla ja helposti tunnistettavilla hätäpysäytyslaitteilla. Hätäpysäytyslaitteet on sijoitettava helposti luokse päästävään paikkaan.

8. Henkilöstötilat

Lepohuoneiden on oltava riittävän suuria ja niissä on oltava työntekijöiden määrään nähden tarpeeksi monta pöytää ja selkänojalla varustettua istuinta.

Työntekijöille on järjestettävä asianmukaiset pukeutumistilat, jos heidän on käytettävä erityisiä työvaatteita. Pukeutumistiloihin on päästävä helposti, niiden tulee olla riittävän tilavia ja niissä on oltava istuimet.

Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus säilyttää vaatteensa lukitussa paikassa. Työvaatteille on oltava erilliset säilytystilat kuin muille vaatteille, jos työssä käytettävät vaaralliset aineet, kosteus, lika ja muut vastaavat olosuhteet sitä edellyttävät.

Jos peseytymistilat ovat erillään pukeutumistiloista, niiden välillä on oltava helppo kulkuyhteys.

Työpisteiden, lepohuoneiden, pukeutumis- sekä peseytymistilojen läheisyydessä on oltava erilliset asianmukaisesti varustetut käymälät.

Liite II

ENNEN PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULOA KÄYTÖSSÄ OLEVIA TYÖPAIKKOJA KOSKEVAT TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET, JOIHIN VIITATAAN 2 §:SSÄ

1. Alkuhuomautus

Tämän liitteen mukaisia velvoitteita sovelletaan silloin, kun työpaikan, toiminnan,olosuhteiden tai vaaran erityispiirteet sitä edellyttävät.

2. Poistuminen vaaratilanteessa ja alkusammutusvälineet

Tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa työntekijöiden on voitava poistua kaikista työpisteistä nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti.

Työpaikka tulee varustaa asianmukaisilla palontorjuntalaitteilla ja tarvittaessa palon havaitsemislaitteilla ja palohälyttimillä. Alkusammutusvälineiden on oltava helposti käyttöön otettavissa ja helppokäyttöisiä.

3. Työpaikkojen ilmanvaihto ja valaistus

Jos työpaikalla käytetään koneellista ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa. Milloin se on työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta tarpeellista, ilmanvaihtolaitteisto on varustettava valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa toimintahäiriöistä.

Työpaikat, joissa työntekijät ovat erityisen alttiina vaaralle keinovalaistuksen joutuessa epäkuntoon, on varustettava riittävällä varavalaistuksella.

4. Ovet ja portit

Läpinäkyvään oveen on laitettava oven havaittavuutta parantava tarkoituksenmukainen merkintä.

Heiluriovien ja -porttien on oltava läpinäkyviä tai niissä on oltava läpinäkyvä osa.

5. Henkilöstötilat

Lepohuoneet ja lepoalueet on varustettava pöydillä ja selkänojallisilla istuimilla.

Työntekijöille on järjestettävä asianmukaiset pukeutumistilat, jos heidän on käytettävä erityisiä työvaatteita. Pukeutumistiloihin on päästävä helposti ja niiden tulee olla riittävän tilavia.

Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus säilyttää vaatteensa lukitussa paikassa. Työvaatteille on oltava erilliset säilytystilat kuin muille vaatteille, jos työssä käytettävät vaaralliset aineet, kosteus, lika ja muut vastaavat olosuhteet sitä edellyttävät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.