Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

720/1999

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun asetuksen (666/1994) voimaantulossäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1111/1995, sekä muutetaan 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 7 §:n 1 ja 5 momentti, sellaisena kuin niistä 7 §:n 1 ja 5 momentit ovat mainitussa asetuksessa 1111/1995, seuraavasti:

3 §
Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi

Kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen tulee kuulua ainakin ne aihepiirit, jotka on mainittu maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/26/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/76/EY, liitteen I luettelossa 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista henkilöliikenteen aihepiireistä.

Oppilaitos antaa yrittäjäkurssista ja hyväksytystä kirjallisesta loppukokeesta todistuksen. Koe on pakollinen, ja sen tulee olla muodoltaan 2 momentissa mainitun direktiivin liitteen I kokeen rakennetta koskevien säännösten mukainen. Todistuksen tulee olla direktiivin liitteen I a mallin mukainen.

7 §
Taloudelliset voimavarat

Joukkoliikenneluvan hakijalla ja haltijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen, jos hänen käytettävissään olevien varojen määrä on vähin-tään 9 000 euroa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävää linja-autoa kohden ensimmäiseltä autolta ja vähintään 5 000 euroa seuraavilta autoilta.


Käytettävissä olevien varojen riittävyys osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla:

1) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai

2) todistuksella, jonka on antanut Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö taikka henkilö, joka on merkitty julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan pitämään luetteloon julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittaneista henkilöistä.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1999.

Luvanhaltijan, joka on saanut oikeuden harjoittaa luvanvaraista henkilöliikennettä tiellä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on esitettävä 7 §:n 5 momentissa tarkoitettu asiakirja lupaviranomaiselle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2001. Jos tällainen luvanhaltija hakee autojen määrän lisäystä edellä mainitun siirtymäkauden aikana, sen on jo tässä yhteydessä esitettävä asiakirja koko kalustostaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa yrittäjäkurssista ja kirjallisesta loppukokeesta annetut todistukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa.

Neuvoston direktiivi 98/76/EY; EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 17

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.