582/1999

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1999

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja palautusten maksamisesta

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 52 §:n 1 momentin ja 56 §:n 2 momentin, sellaisena kuin 52 §:n 1 momentti on laissa 1561/1995 ja 56 §:n 2 momentti laissa 318/1994, 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/1992) 28 §:n, sellaisena kuin se on laissa 506/1998, 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/1978) 4 b §:n, sellaisena kuin se on laissa 586/1987 sekä 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 184 §:n, nojalla päättänyt:

1 §
Verotusmenettelystä annetun lain mukainen jäännösvero

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä säädetään vuosittain erikseen.

Jos veroa on veroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös 1 momentin mukaisesti kahdessa erässä maksettavan määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa maksettava yli 500 markan määrä on kuitenkin maksettava kahtena yhtä suurena eränä.

Yhteisön ja yhteisetuuden jäännösvero kannetaan yhtenä eränä. Jäännösvero on suoritettava viimeistään verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kuukauden 25 päivänä.

2 §
Yhteisöjen ennakonpalautukset

Yhteisölle ja yhteisetuudelle tulevien ennakonpalautusten maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivä.

3 §
Metsänhoitomaksu

Metsänhoitomaksu kannetaan yhtenä eränä. Eräpäivästä määrätään vuosittain erikseen.

4 §
Kiinteistövero

Kiinteistövero kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä määrätään vuosittain erikseen.

Jos veroa on veroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, menetellään soveltuvin osin siten kuin 1 §:n 2 momentissa määrätään.

5 §
Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien ja toinen erä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos perintö- tai lahjaveron määrä on pienempi kuin 3 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Perintö- tai lahjavero, jonka maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n mukaan myönnetty pidennystä, kannetaan siten, että ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jollei perintö- ja lahjaverolain 56 §:n 3 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän ja puolen vuoden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä.

Perintö- ja lahjaverolain 56 §:ssä mainittu muu kuin edellä 2 momentissa tarkoitettu osa verosta kannetaan 1 momentin mukaisesti.

Jos 1 tai 3 momentissa tarkoitettua veroa on veroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös kahdessa erässä maksettavan määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa maksettava yli 1 500 markan määrä on kuitenkin maksettava kahtena yhtä suurena eränä.

Jos perintö- tai lahjavero määrätään oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetun päätöksen, veronoikaisun, verotuksen uudelleen toimittamisen taikka seurannaismuutoksen johdosta, on vero suoritettava yhdellä kertaa viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua veron määräämisestä. Eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan 1 momentissa tarkoitetun jälkimmäisen erän eräkuukautta seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä.

Jos perintö- tai lahjaveron maksamiselle on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n mukaan myönnetty pidennystä, verotuksen uudelleen toimittamisen johdosta maksettavaksi määrätty vero on suoritettava 2 momentin mukaan.

6 §
Verotuksen päättymisen jälkeen määrättävät verot ja maksut

Jos 1, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu vero tai maksu määrätään oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetun päätöksen, veronoikaisun, jälkiverotuksen, verotuksen uudelleen toimittamisen taikka seurannaismuutoksen johdosta, on vero suoritettava yhdellä kertaa viimeistään viiden viikon kuluttua veron määräämisestä.

Eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan kuukauden kuluttua 1 tai 4 §:ssä tarkoitetun jälkimmäisen erän eräpäivästä.

7 §
Muut veroviraston määräämät verot ja maksut

Muut kuin 1 ja 3―6 §:ssä tarkoitetut verot ja maksut on suoritettava yhtenä eränä viimeistään kolmen viikon kuluttua veron määräämisestä.

8 §
Määräaikojen laskeminen

Jos veron eräpäivä tai ennakonpalautusten maksupäivä on pyhäpäivä, vapunpäivä tai arkilauantai, saa maksettavan tai palautettavan määrän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

9 §
Veron jakaminen eriin

Useammassa kuin yhdessä erässä kannettavat verot kannetaan samansuuruisina erinä, jollei maksujen pennimäärien pyöristämisestä annetusta valtiovarainministeriön päätöksestä (360/1993) tai tämän päätöksen mukaisesta veron alentamisesta muuta johdu.

10 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 1999.

Päätöstä sovelletaan veroihin ja maksuihin, jotka määrätään 1 päivänä lokakuuta 1999 tai sen jälkeen.

Verolle tai maksulle, jolle määrätty veronlisäys lasketaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 13 §:n 3 momentin mukaan ennen 1 päivään tammikuuta 1996 voimassa olleen lain säännöksiä noudattaen, sovelletaan eräpäivän määräämiseen tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995), korkotulon lähdeverosta annetussa laissa (1341/1990) tai kiinteistövero- laissa (654/1992) tarkoitettuihin veroihin päätöstä sovelletaan, jos veron määrääminen kohdistuu verovuoteen 1996 tai sitä myöhempiin verovuosiin. Verovuoteen 1995 ja tätä aikaisempiin verovuosiin kohdistuviin veroihin ja maksuihin sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen ja palautusten maksamisesta 14 päivänä helmikuuta 1995 annettu päätös (184/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1999

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Neuvotteleva virkamies
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.