484/1999

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoimisesta yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaisesti vuonna 1999

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1765/92, jäljempänä peltokasviasetus, sovellettaessa noudatettavaa yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää peltokasvien tukijärjestelmän ja siihen liittyvän kesannoimisen osalta vuonna 1999.

Yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92, jäljempänä hallintoasetus. Edelleen yhdennetystä järjestelmästä säädetään tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3887/92, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Peltokasvien tuen maksaminen

Peltokasvien tukea maksetaan hakijalle, joka on jättänyt tukihakemuksen sekä tarvittaessa ilmoituksen kylvöaloista Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien peltoalatukien ja eläimiin perustuvan luonnonhaittakorvauksen hakuajoista vuonna 1999 annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (236/1999) säädettynä aikana.

Myöhästyneenä jätetyn tukihakemuksen perusteella maksettavaan peltokasvien tukeen tehdään vähennykset sen mukaan kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 8 artiklassa.

3 §
Peruslohkon tuen hakijaa koskevat muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen

Soveltamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdan tarkoittamina erityistapauksina hyväksytään hakijan kuolema, avioliitto, yhtiömuotomuutokset sekä peruslohkojen ostot, myynnit ja vuokraukset. Näissä tapauksissa tuki on mahdollista maksaa toiselle henkilölle kuin hakijalle yksittäiseltä peruslohkolta tai koko maatilalta maa- ja metsätalousministeriön tarkemmin määräämin perustein.

Uudelle omistajalle tai haltijalle tuki voidaan maksaa ainoastaan ensimmäisen tuen hakijan ilmoittamille peruslohkoille sen mukaan kuin sitä säädetään soveltamisasetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

Maatila ja hakija määritellään muutosmahdollisuutta sovellettaessa sen mukaan kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa.

4 §
Lohkojen merkitseminen

Hakijan on merkittävä tukihakemukseen kaikkiuudet, muuttuneet ja muuttumattomina maatalouskäytössä säilyneet perus- ja kasvulohkot numeroilla sekä kirjaintunnisteilla.

Peruslohkolla tarkoitetaan maatilaan kuuluvaa peltoaluetta tai muuta maatalousaluetta, jota rajaavat vesistö, piirioja, valtaoja, tie, metsä, kunnan raja tai muu vastaava. Peruslohko käsittää vain yhden maankäyttölajin ja kuuluu vain yhdelle maatilalle lukuun ottamatta maa- ja metsätalousministeriön erikseen määräämiä tapauksia. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina.

Hallintoasetuksen 1 artiklan 4 kohdan tarkoittama kasvulohko on enintään peruslohkon suuruinen ja se liittyy aina yhteen peruslohkoon. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosilla A:sta alkaen.

5 §
Ilmoitus- ja mittaustarkkuus

Perus- ja kasvulohkojen viljellyt ja viljelemättömät pinta-alat on ilmoitettava hehtaareina kahden desimaalin tarkkuudella.

Peltokasvien tuen ja kesannointikorvauksen valvontaseuraamuksia määrättäessä sovelletaan kansallisissa maanmittaustoimissa käytettävää mittaustarkkuutta.

6 §
Kartat

Hakemukseen on liitettävä kartta, jos:

1) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan kasvukaudeksi 1999;

2) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos eikä muutosta ole ilmoitettu aiemmin toimitetussa liitekartassa;

3) tukea haetaan uudelle peruslohkolle, jota ei ole aiemmin digitoitu;

4) tukea haetaan sellaiselle aiemmin viljellylle peruslohkolle, jota ei ole digitoitu; tai

5) talouskeskuksen sijainti on muuttunut.

Karttaliite edellytetään vain 1 momentissa tarkoitetuista peruslohkoista. Kartassa tulee näkyä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat.

Hakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään karttakopio tulostetuista digitoiduista ortokartoista mittakaavassa 1:5 000. Tällaisen puuttuessa hyväksytään karttakopio ortokartoista, joiden päällä on rajaelementti, mittakaavassa 1:5 000 ja karttakopio peruskartoista, joihin on merkitty kiinteistörajat, mittakaavassa 1:10 000.

7 §
Pienin kasvulohko

Pienin kasvulohko, jolle maksetaan peltokasvien tukea tai joka hyväksytään rehualaksi, on 0,05 hehtaaria.

8 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen peltokasvien tukea ja siihen liittyvää kesannointikorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

9 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 1999.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1765/92, EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12
Komission asetus (ETY) N:o 3738/92, EYVL N:o L 380, 24.12.1992, s. 24
Neuvoston asetus (ETY) N:o 364/93, EYVL N:o L 42, 19.2.1993, s. 3
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1552/93, EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 19
Neuvoston asetus (EY) N:o 231/94, EYVL N:o L 30, 3.2.1994, s. 2
Neuvoston asetus (EY) N:o 232/94, EYVL N:o L 30, 3.2.1994, s 7
Neuvoston asetus (EY) N:o 3116/94, EYVL N:o L 330, 21.12.1994, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1460/95, EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2800/95, EYVL N:o L 291, 6.12.1995, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2989/95, EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 5
Neuvoston asetus (EY) N:o 1575/96, EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 922/97, EYVL N:o L 133, 24.5.1997, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1422/97, EYVL N:o L 196, 24.7.1997, s. 18
Neuvoston asetus (EY) N:o 2309/97, EYVL N:o L 321, 22.11.1997, s. 3
Neuvoston asetus (EY) N:o 1624/98, EYVL N:o L 210, 28.7.1998, s. 3
Neuvoston asetus (EY) N:o 1635/98, EYVL N:o L 210, 28.7.1998, s. 21
Neuvoston asetus (ETY) N:o 3508/92, EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 165/94, EYVL N:o L 24, 29.1.1994, s. 6
Neuvoston asetus (EY) N:o 3233/94, EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 13
Neuvoston asetus (EY) N:o 3235/94 EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 16
Neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 820/97, EYVL N:o L 117, 7.5.1997, s. 1
Komission asetus (ETY) N:o 3887/92, EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 229/95, EYVL N:o L 27, 4.2.1995, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 1648/95, EYVL N:o L 156, 7.7.1995, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 2015/95, EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 2
Komission asetus (EY) N:o 1678/98, EYVL N:o L 212, 30.7.1998, s. 23

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1999

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.